”En EU-retlig vurdering af lovforslaget er behæftet med en vis tvivl.” Sådan beskriver embedsværket selv i udkastet til ny regulering af husdyrbrugene og fortsætter: ”Det kan således ikke udelukkes, at EU-Domstolen vil kunne nå frem til, at direktiv-implementeringen ikke er tilstrækkelig…”

Danmarks Naturfredningsforening er enig. Lovudkastet vil – hvis det gennemføres – skade grundvand og drikkevand, øge fosforudledningen og presse vores natur yderligere.

På kollisionskurs – nok en gang

Forslaget har været i teknisk forhøring, og er en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke. På trods af de ellers klare advarsler i lovudkastets notater, fastholder regeringen, at pakken ikke vil forværre vores vandmiljø eller natur:

- I Danmark har vi forpligtet os til at nedbringe mængden af kvælstof, øge beskyttelsen af grundvand og drikkevand og sikre vores natur endnu bedre. Den forpligtelse har vi, fordi vi tidligere tillod en markant forurening af vores natur og miljø. Den oprydning er vi ikke færdig med endnu. Vi advarer skarpt mod at sætte vores fælles indsatser over styr for at tilgodese et enkelt erhverv, siger Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Tre EU direktiver i spil

Hvis udkastet, som Miljøstyrelsen har stået for, skal videre ind i Folketinget, er der en del der skal strammes alvorligt op. Der er tale om et udkast, som er direkte i strid med VVM-direktivet – et udkast, som underimplementerer direktivet, f.eks. fordi der ikke længere skal foretage en undersøgelse af, hvorvidt nye husdyrprojekter kan indebære en væsentlig indvirkning på grundvandet.
Og så er lovudkastet i strid med Habitatdirektivet fordi, der ikke fremadrettet skal tages hensyn til de plante- og dyrearter, som vi er særligt forpligtet til at beskytte og hjælpe.
Dertil kommer, at den hidtidige beskyttelse af drikkevandet bortfalder og overlades til kommunerne. Det ikke bare til sidesætter forureneren-betaler-princippet i Nitratdirektivet, men vil også udsætte den nødvendige indsats for at beskytte og sikre drikkevandet på sigt.

Stærkt kritisk EU

Regeringen kæmper netop nu i EU systemet for at få gennemført sin landbrugspakke. EU-Kommissionen stiller sig akkurat som Danmarks Naturfredningsforening stærkt kritiske over for pakken og har sendt Danmark en såkaldt pilotskrivelse. Landbrugspakken er et forsøg på at målrette reguleringen af kvælstof i landbruget, så der kan gødes mere på robuste jorder og mindre på mere sårbare jorder.

- Vi ser gerne en målrettet miljøregulering af landbruget i Danmark. Det efterspurgte landbruget også en gang. Men med landbrugspakken slipper regeringen fuldstændigt tøjlerne og giver los på alle fronter.

Vi kan ikke se andet, end at regeringen skyder ansvaret fra sig, og lægger opgaverne over på den næste regering. Og vi kan ikke se andet, end at regeringen sender dansk landbrug ud på endnu en rutchetur imod forringede rammevilkår. Vi anbefaler, at man nu dæmper iveren efter at behage baglandet og afventer EU-Kommissionens afgørelse, siger Lisbet Ogstrup. Foreningen vil påklage den nye husdyrregulering til kommissionen, hvis den gennemføres i sin nuværende udgave.

Læs Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar her.

Landbrugspakken

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU Kommissionen over regeringens landbrugspakke. Pakken giver blandt andet landbruget lov at gødske mere uden, at der reelt er sat konkret lovgivning i gang for at forhindre det ekstra kvælstof gøre skade på natur og miljø. EU ser da også med stor skepsis på pakken og har sendt en såkaldt pilotskrivelse til Danmark. Svarene på denne er mørklagte ligesom al yderligere korrespondance om landbrugspakken.

Regeringen har allerede omsat flere elementer i landbrugspakken til praksis blandt med nye regler om bl.a. randzoner. Det sker uden at afvente resultatet fra EU.
- Jeg synes, at man spiller højt spil, siger dr. jur. Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet til Berlingske Tidende og fortsætter:
- Man fortsætter med at udmønte de initiativer, som øger udledningen af kvælstof, i stedet for at afvente eller finde løsninger, siger professoren til avisen.