Det nytter at beskytte havbund og fiskebestande, når vi skal genrejse vores pressede havnatur. Det viser de foreløbige erfaringer fra det trawlfri Øresund.

Her har havnatur og torskebestand længe været langt sundere end i nabohave som Kattegat og Østersøen. Og nu har en begrænsning i torskefiskeriet nærmest ført til en eksplosion i antallet af torskeyngel og småtorsk langs kysterne.

Det viser undersøgelser, som Øresundsakvariet i Helsingør løbende har lavet med bl.a. hjælp fra gymnasieklasser, som trækker store net - kaldet vod - forsigtigt gennem ålegræsset, der fungerer som børnehaver for fiskeyngel.

- Jeg har ikke over de sidste 25 år set så mange torskeunger i Øresund som i år. Vi har i gennemsnit fanget mindst 10 gange så mange torskeunger pr. vodtræk, som vi har fanget de seneste 4-5 år, hvor det også har været fornuftigt med torskeyngel, lyder det fra havbiolog og chef for Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen i en pressemeddelelse.

Foto: Birgit Thorell, Øresundsakvariet
Birgit Thorell, Øresundsakvariet

Tendensen er blevet bekræftet under natlige observationsture med snorkel og lys i ålegræsengene fra København og op til nord for Helsingør.

Her så medarbejdere fra Øresundsakvariet, som er en del af Københavns Universitet, flere torskeunger end nogensinde før.

Trawlfrit hav i Øresund gav hurtig vækst af torskeyngel

Torskebestanden i de indre danske farvande og Østersøen er hårdt presset, og derfor blev der fra årsskiftet 2022 indført restriktioner i torskefiskeriet. Bl.a. et totalforbud mod at fiske torsk i gydeperioden, der ligger omkring vintermånederne.

Stærkere beskyttelse af torsken fra 2022

Nedturen for torskebestanden i indre danske farvande, Kattegat og Østersøen er massiv. Derfor blev der fra årsskiftet 2022 strammet op for reglerne for fiskeri af torsk:

  • Målrettet erhvervsfiskeri efter torsk blev lukket ned
  • Mindre bifangst-kvoter for torsk gør det muligt at fortsætte fiskeri efter andre arter
  • Lystfiskerne må fange max. én torsk om dagen
  • Totalt stop for fangst af torsk i dens gydetid fra 15. januar til 30. marts

Restriktionerne for torskefiskeriet fortsætter i 2023

Det betød, at de gydemodne torsk ikke som tidligere år blev fanget, når de fulde af rogn ankom til gydepladserne for at parre sig - og reproducere bestanden.

I Øresund har der været forbud mod bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl siden 1932. Ifølge Jens Peder Jeppesen er der ingen tvivl om, at det har stor betydning for, at den voldsomme vækst af torskeyngel ses netop her.

- Torskebestanden har langt bedre muligheder for at vokse i havområder uden bundtrawl. For når havbunden igen og igen bliver forstyrret af bundtrawl, så bliver havnatur og levesteder for bunddyr og fisk ødelagt. Samtidig har bundtrawlsfiskeriet en stor bifangst af bl.a. mindre torsk, der ikke overlever, lyder det fra akvariechefen.

Foto: Birgit Thorell, Øresundsakvariet
Birgit Thorell, Øresundsakvariet

DN: Regeringen svigter torsk og havnatur med udsættelse af trawlfri hav

  • Med Finansloven for 2022 aftalte et flertal i Folketinget et trawlforbud i et større område af Bælthavet
  • Målet var bl.a. at redde den truede torskebestand ved at give den ro
  • I efteråret 2022 blev det trawlfri område udpeget med bl.a. Lillebælt, Storebælt, Langelandsbælt, Det sydfynske Øhav og en række sønderjyske fjorde
  • Forbuddet mod bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl og muslingeskrab skulle gælde fra nytår 2023
  • Få uger før trawlforbuddet skulle træde i kraft satte den nye regering det på pause
  • DN mener, at regeringen svigter havnaturen i de indre danske farvande og bl.a. torskebestanden ved at lade fiskeriet med bundslæbende redskaber fortsætte her

Bundtrawl kan fortsætte i Bælthavet trods aftale

Erfaringerne med trawlfrie havområder er gode, og havnatur og fiskebestande i bl.a. Lillebælt og Storebælt skulle også have været fri for forstyrrende bundtrawl fra årsskiftet.

Det aftalte et flertal i Folketinget i efteråret, hvor de sammen udpegede et større trawlfrit havområde i Bælthavet.

Men den nye regering droppede aftalen om et trawlfrit hav, blot få uger før den skulle træde i kraft. I stedet skal den trawlfrie zone genovervejes i efteråret 2023, når Fiskerikommissionen kommer med deres anbefalinger til dansk fiskeri.

Havbiolog og akvariechef Jens Peder Jeppesen er dog ikke i tvivl:

- Vi skal have flere trawlfrie havområder som Øresund i Danmark, så vi kan få vores havnatur og torskebestande tilbage. En trawlfri havbund hjælper til at genoprette balancen i havet og fødekæderne her, siger han.

Øresundstorsk kan ”genbefolke” Kattegat

Det tager 4-5 år for en Øresundstorsk at blive gydemoden, og tiden vil vise, om den store stigning i torskeyngel også betyder, at vi får mange flere gydemodne voksne torsk.

I bedste fald kan væksten af torskeyngel i Øresund også betyde flere torsk i Kattegat og i mindre grad Østersøen, lyder det i pressemeddelelsen fra Øresundsakvariet.

- Fremtidsperspektivet er, at Øresunds sunde bestand af torsk kan være med til at redde torskebestandene i Danmark, når torskeungerne fra Øresund svømmer ud i de andre indre danske farvande, siger Jens Peder Jeppesen fra Øresundsakvariet.

Allerede nu er Øresund med til at holde torskebestandene oppe i nabohavet Kattegat, hvor der ellers bundtrawles intensivt. Det viser en svensk rapport fra 2016.

Her konkluderer forskerne, at Øresundstorsk bidrager med hele 46 pct. eller næsten halvdelen af torskelarverne, der bosætter sig i Kattegat. Ud over det svømmer også voksne torsk i dag fra Øresund til Kattegat.

De svenske forskere skriver også i deres rapport, at den stærke torskebestand i Øresund skyldes, at havområdet er beskyttet mod bundslæbende fiskeredskaber, og at det derfor er ”åbenlyst vigtigt, at denne beskyttelse bliver bibeholdt”.

Derfor mener Jens Peder Jeppesen fra Øresundsakvariet også, at den kommende marine naturnationalpark Øresund bør omfatte og beskytte havnatur og fiskebestande i hele Øresund fra Stevns til Gilleleje mod bundtrawl.

- Det vil også give torsken endnu bedre muligheder for at reproducere sig i den nordlige del af Øresund, hvor den gyder, og herfra sprede sig ud i Kattegat, lyder det.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri
Foto: Birgit Thorell, Øresundsakvariet