Det skal være slut med, at skibe hælder store mængder giftigt vand fyldt med skadelig kemi ud i havet, netop når de sejler i dansk søterritorie. I altfald, hvis det står til miljøminister Magnus Heunicke.

Det har skibene ellers længe frit kunne gøre længe, fordi Danmark ikke - som mange andre lande - har haft et forbud mod udledning af røggasvand.

Derfor foreslog flere grønne organisationer for et år siden, at miljøminister Magnus Heunicke også forbød skibes udledning af røggasvand i de danske territoriale havområder, som går fra kysten og 12 sømil ud, svarende til godt 21 km. Det fremgår af en pressemeddelelse fra DN og ni andre grønne organisationer.

Store skibe på vej gennem dansk territorialfarvand kan lige nu hælde spildevandet fra rensningen af skorstensrøgen direkte ud i havet. Danmark har nemlig endnu ikke et forbud mod forurening med det såkaldte røggasvand. Det har mange andre lande ellers længe haft.

Opfordring til politikere: Sig ja til forbud

10 grønne organisationer opfordrer politikere til at bakke op om forbud mod udledning af røggasvand

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Rådet for Grøn Omstilling
 • Green Global Future
 • DOF BirdLife
 • Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri
 • Tænketanken Hav
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Landsforeningen Natur & Ungdom
 • Greenpeace Danmark

Grøn opbakning til forbud

Nu har miljøministeren lyttet til bekymringerne og har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan udledningen af røggasvand, også kaldet scrubber-vand, kan forbydes.

- Når der udledes tungmetaller og tjærestoffer til vores havmiljø, forsvinder de stort set ikke og forbliver i konstant cirkulation i havet. Stofferne ophobes på havbunden og i havets fødekæder, og det er dybt bekymrende for vores havmiljø og vores sundhed. Det er vi nødt til at finde en langsigtet løsning på, lyder det fra Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu sammen med ni andre grønne organisationer alle partier til at bakke helhjertet op om forbuddet mod udledning af røggasvand i dansk farvand.

- Vores danske havmiljø har det i forvejen rigtig skidt, og det er glædeligt, at der endelig er politisk vilje til at stoppe den forurening, som skibene bidrager med, ved at udlede deres røggasvand netop her, siger Henning Mørk Jørgensen, rådgiver i vandmiljø i Danmarks Naturfredningsforening.

Rederier vælger billig, men miljøskadelige løsning

Et stigende antal skibe bruger såkaldte ”scrubbere”, hvor røgen fra skibenes forbrændingsmotorer får et brusebad, så svovl og giftige tungmetaller og tjærestoffer fanges og bindes i vaskevandet. Herefter udledes det forurenede røggasvand direkte i havet, hvor det er til stor skade for havmiljøet.

Alternativet til skrubbere er, at skibene anvender renere brændstoffer og nedbringer mængden af bl.a. tungmetaller i røgen. Men da de renere brændstoffer er dyrere, er skrubbere attraktive. I 2008 var der tre skibe med skrubbere. I dag er der over 5.000.

- Det er en helt forkert vej at gå for rederierne, når de vælger at investere i skrubbere, så de kan fortsætte med at købe billigere, men miljøskadeligt brændstof. I stedet bør de anvende den renere olie som reel løsning på det store miljøproblem, som skibenes store forbrændingsmotorer udgør, siger Henning Mørk Jørgensen.

Udledning af det forurenede røggasvand er uforeneligt med FN’s Havretskonvention, og nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at udledningen af røggasvand fra skibe er en væsentlig kilde til flere af de tungmetaller og tjærestoffer som forurener havmiljøet.

Tungmetaller i fisk og skaldyr til konsum kan i større mængder give alvorlige negative effekter for mennesker. Fx kan for høje mængder af bly påvirke centralnervesystemets udvikling, herunder evnen til at lære og huske, mens cadmium kan påvirke nyrernes funktion, fremgår det af Miljøministeriets pressemeddelelse.

Internationale aftaler kan beskytte hele det danske hav mod røggasvand

Næste skridt er, at den danske regering bør arbejde aktivt for et internationalt forbud, da størstedelen af røggasvandet udledes i den internationale del af de danske havområder. De grønne organisationer presser på for at opnå dette via havkonventionerne OSPAR og HELCOM, via EU og gennem den internationale søfartsorganisation IMO.

- Et forbud mod udledning af røggasvand i dansk hav er en vigtig beslutning, der kan begrænse mængden af giftig kemi i vores kystnære havområder. Men problemet er langt større og kræver et politisk samarbejde internationalt og med rederierne, så de kan stoppe med at forurene vores have, lyder det fra Henning Mørk Jørgensen, rådgiver i vandmiljø i Danmarks Naturfredningsforening.

Når skibene installerer en såkaldt scrubber, der kan vaske røgen fra motoren, så kan de bruge billigere og mere forurenende brændstof. De bør i stedet bruge renere og mindre forurenende brændstof, mener DN's Henning Mørk Jørgensen.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35