Vandløb, kystvande og søer. Der er meget vand i og omkring os, men alligevel er det få af stederne, som vi passer på. Kun 0,7 procent af alle søer i Danmark er beskyttede af de planer, der skal give renere vand i blandt andet søerne.

Planerne bliver også kaldt vandområdeplanerne.

- Alt for få søer er dækket af de nuværende vandområdeplaner, og der er ikke sat nok ressourcer af til at leve op til kravene for rent vand, siger rådgiver for vandmiljø i Danmarks Naturfredningsforening, Henning Mørk Jørgensen.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at langt flere søer skal indgå i planerne, men lige nu kniber det altså voldsomt med at leve op til kravene for de få søer, der allerede er med.

Lever ikke op til kravene

Selvom det kun er 0,7 procent af de danske søer, der er beskyttede af vandplanerne, så er der alligevel mange selv af dem, der ikke forventes at kunne leve op til de krav, som Danmark har stillet sammen med de øvrige EU-lande.

EU-landene lavede i år 2000 et såkaldt vandrammedirektiv, der skal sørge for, at vandløb, søer, kystvande og grundvand bliver beskyttet mod forurening.

For at leve op til EU’s krav skal søerne være i såkaldt ”god økologisk tilstand”. Det betyder, at søerne kun må afvige i mindre grad fra den tilstand, de havde, inden de blev forurenet.

For sent ude

Søerne er bl.a. meget følsomme overfor fosfor, der kommer fra både landbrug og spildevand. Derfor skal man mindske forureningen i søerne ved at stoppe tilførslen af fosfor fra de to kilder.

Planer for rent vand i Danmark

  • Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand.
  • Vandområdeplanerne beskriver, hvordan Danmark vil realisere EU’s vandrammedirektiv.
  • EU’s vandrammedirektiv trådte i kraft i 2000.
  • EU’s vandrammedirektiv skal beskytte EU-landenes kystvande, søer, vandløb og grundvand mod forurening.

Kilde: Miljøstyrelsen

- Man kan derefter vælge at lade tiden gå, og så vil søerne med tiden ”rense” sig selv, men det tager lang tid. Søerne er meget lang tid om at reagere, fordi der ligger meget fosfor i deres bund, og først når det er skyllet ud eller begravet dybt, kan man forvente, at søen bliver god igen, forklarer Henning Mørk Jørgensen.

Henning Mørk Jørgensen understreger, at miljøministeriet er gået for sent i gang med at opfylde planerne. De har derfor travlt, hvis de skal opnå målene inden tidsfristen i 2027, hvor den tredje periode for vandplanerne udløber.

Lige nu er den anden periode i gang, der løber fra 2015 til 2021.

Vidste du, at

  • Søer udgør 1,4 procent af Danmarks areal?
  • Der ligger flest søer i Nordsjælland og Midt- og Østjylland?
  • Danmarks største sø er Arresø i Nordsjælland, og at den er knap 40 kvadratkilometer?

Kilde: Netnatur.dk