Danmark står også over for en omfattende biodiversitetskrise. Hver sjette art i den danske natur er truet og alligevel er Danmark et af de lande i Europa, der bruger færrest midler på naturpleje.

Danmark skal nu i gang med at genstarte økonomien, og her har vi en gylden mulighed for at investere i vores natur og skabe arbejdspladser på en og samme tid.

Naturlig grøn genstart er Danmarks Naturfredningsforenings bud på, hvordan vi skal skabe en rigere natur og dermed et rigere Danmark til gavn for naturens vilde arter af dyr og planter og til gavn for danskerne.


Hvilke projekter skal Danmark sætte i søen?

Naturgenopretning tilgodeser både naturen og beskæftigelsen. Igennem tiden har vi lavet flere succesfulde naturgenopretningsprojekter i Danmark.

Et af de mest kendte er Skjern Å, der blev genslynget i perioden 1999-2003. I den forbindelse blev der genskabt våde enge, søer, rørsumpe og overdrev til stor glæde for naturen. Og der var beskæftigelse til entrepenører, planlæggere, landinspektører og håndværkere.

Nu skal vi sætte flere naturprojekter i gang. Det kunne være:

  • Etablering af nye naturområder og naturtiltag i byerne, f.eks. træplantning og etablering af parker.
  • Etablering af vådområder, der også kan hjælpe med at klimasikre byerne.
  • Etablering af nye 'Naturnationalparker', hvor naturen kan få lov at udfolde sig på sine egne præmisser.
  • Beskyttelse af sårbare naturområder i kommunerne f.eks. ved etablering af faunapassager og udsætning og pasning af store planteædere.
  • Restaurering og vedligehold af søer og vandløb.

Naturlig grøn genstart skal styrke naturen

Her kan du læse hele vores forslag til en grøn genstart af Danmark.

Vi foreslår helt overordnet at afsætte en mia. kr. årligt i perioden 2020 til og med 2022. Pengene skal hurtigt bidrage til grøn jobskabelse og en naturlig genstart af Danmark inden for følgende områder:

  • Naturpleje- og naturgenopretning
  • Nye skovlandskaber
  • Fremrykning af spildevandsplaner
  • Oprensning af jordforurening
  • Udvikling af græsprotein

Læs mere her