Bare børneben, der løber gennem marehalmen. Stopper et øjeblik på toppen af klitten. For derefter at springe - og trille ned ad sand så blødt som fløjl.

Vores kyster vækker glæde og minder i alle generationer. Om sommer, sol og samhørighed med naturen.

Vi har kæmpet for befolkningens frie adgang til kysterne siden 1911 - og vi bliver ved. For kysterne udgør størstedelen af vores vilde natur.

Kystlinjen bliver mindre

Kysterne er truet af, at kystlinjen de sidste 200 år er blevet flere hundrede kilometer kortere på grund af:

  • Indvinding af land – typisk fjorde, der er blevet inddæmmet og pumpet tørre til landbrug
  • Bebyggelse
  • Kystsikring

Klimaændringerne er også en trussel mod kysterne. Storme bliver kraftigere og hyppigere, vandstanden i havet stiger, og der kommer mere og heftigere nedbør.

Kysterne er under pres

Kysterne er også under pres af et politisk ønske om mere byggeri og dermed skatteindtægt.

De har ellers været beskyttet, siden de blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. Loven sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.

Men i det sidste årti har vi set beskyttelsen blive afløst af flere lempelser i lovgivningen og mere byggeri ved kysterne.

I 2015 foreslog regeringen at ophæve strandbeskyttelseslinjen omkring byer og ophæve den kystbeskyttelseszone, der strækker sig tre kilometer ind i landet. Det vil gøre det langt nemmere for kommunerne at planlægge byggeri ved kysterne.

Vi kæmper for kysterne

I 2015 lancerede vi en kampagne for at sikre de frie kyster. 141.000 danskere skrev under på kampagnen og mere end 25.000 satte søndag den 31. januar 2016 gang i en kæde af bål rundt langs kysterne for at gøre opmærksom på danskernes opbakning til frie kyster.

Politisk fik kampagnen det efterspil, at planerne om at fjerne strandbeskyttelses- og kystnærhedslinjen blev droppet i juni samme år.

Kystevent 2016

Lokalt arbejde for kysterne

I vores lokale afdelinger arbejder vi for at bevare klitterne og sikre strandene ubebyggede gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager.

For eksempel arbejdede vi med DN i 2016 imod byggeri af en vej på stranden ved Klitmøller. DN Thy ønskede omvendt stranden friholdt for vejen for fortsat at kunne opleve det uspolerede dramatiske klitlandskab ved Klitmøller.

Hvad kan du gøre for kysterne?