Danmark har mange unikke naturområder, som er livsvigtige for vores dyr og planter. Fra Vadehavet mod vest, hvor millioner af trækfugle hvert år søger hvile og føde på deres rejse, til de Bornholmske klipper mod øst, hvor der lever mange truede flagermus.

Vi har mere end 200 af disse naturområder, som har opnået en særlig naturbeskyttelse under EU. De er kendt som ’Natura 2000-arealer’ og dækker over 3.800 km2 på land og 19.000 km2 på havet.

Men i alt for mange af de beskyttede naturområder er arter og økosystemer i tilbagegang, viser undersøgelser. Påvirkning fra landbrug og fiskeri samt for lidt fokus på den rette naturpleje har gjort, at Danmark er bundskraber i EU hvad angår beskyttelse af Natura2000-arealer.

Det skal der nu laves om på. Miljøstyrelsen har gjort status over de forskellige områder og lavet nye planer for områderne, som skal gælde de næste seks år. Planerne indebærer i høj grad, at naturområderne skal få ro fra ydre påvirkning. Det glæder Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, sig over:

- Danmark er europæisk bundskraber, når det kommer til naturbeskyttelse. Vi er både det land i EU, som har færrest beskyttede Natura 2000-områder, og naturforvaltningen af områderne har de sidste mange år ikke hjulpet med at bremse tilbagegangen for de arter, som områderne burde tilgodese. Det er derfor glædeligt, at der nu kommer en langt klogere forvaltning af naturområderne, hvor naturen får lov til at udvikle sig mere på egne præmisser., siger Maria Reumert Gjerding

Dræning og tilgroning er trusler for naturen

Det er de enkelte EU-landes ansvar at udarbejde planer for, hvordan Natura-2000-områderne forvaltes til gavn for naturen og biodiversiteten. I Danmark opdateres planerne hvert sjette år, og Miljøstyrelsen har i den forbindelse gjort status over naturens tilstand i hvert af områderne.

Læs også: Beskyttet natur: Danmark er europæisk bundskraber

Tallene viser en vis fremgang flere steder på baggrund af årtiers naturpleje og skærpede krav til forvaltningen og beskyttelsen af de danske Natura 2000-områder. Men alt for mange steder er arter fortsat i tilbagegang og naturtyper i dårlig stand.

FAKTA: Natura 2000

  • Natura 2000 består af et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet er at sikre Europas mest værdifulde og truede planter og dyr samt naturtyper.
  • Natura 2000-planerne er planer for, hvordan fremgangen i medlemslandenes vigtigste natur sikres, herunder i Danmark. Det er op til det enkelte EU-land at udarbejde planer og langsigtede mål for, hvordan de enkelte naturtyper kan opnå en 'gunstig bevaringsstatus'.
  • Der er udarbejdet naturplaner for 257 naturområder (Natura 2000-områder) i Danmark. Hver plan beskriver en indsats for naturen i området, der skal gennemføres i perioden 2022-27.

F.eks. er en tredjedel af strandengene i de danske Natura 2000-områder i dårlig tilstand, hvilket bl.a. skyldes dræning og tilgroning. Den dårlige tilstand gælder også for andre lysåbne naturtyper såsom kildevæld (55 % er i dårlig tilstand), kystklinter- og klipper (45 % er i dårlig tilstand), nedbrudte højmoser (80 % er i dårlig tilstand) og områder med vadegræs (74 % er i dårlig tilstand).

Kigger man på de danske arter, er eremitbillen et eksempel på et insekt, som har det svært. Eremitten er en stor, mørk, ensfarvet bille, som lever i skoven, og 56 procent af dens levesteder i Natura 2000-områderne er i dårlig tilstand. Den har brug for lys og gamle træer med hulheder og dødt ved, som f.eks. fremkommer i urørte skove. Blandt ynglefuglene er 66 procent af fjordternens levesteder eksempelvis i dårlig tilstand, og det samme gælder for 75 procent af havternens levesteder.

Læs også: Knap halvdelen af danske ynglefugle er truede eller uddøde

Naturområderne skal være vildere og bedre beskyttet

For at øge biodiversiteten markant i de danske Natura 2000-områder lægger regeringen med de nye seksårsplaner op til en naturforvaltning, hvor naturen mange steder kan være vildere. Det betyder, at naturen i videst muligt omfang fremover får lov at passe sig selv.

- Verden står midt i en biodiversitetskrise, og Natura 2000-områderne er helt centrale i vores arbejde med at løse krisen. Selvom vi i årtier har indført skærpede krav og bedre beskyttelse af naturen i de her områder, er det slet ikke tilstrækkeligt til at vende udviklingen. Derfor vil vi med de nye planer give mulighed for at slippe naturen mere fri og i højere grad bruge naturens egne dynamikker til at sikre biodiversiteten langt bedre vilkår i Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der vil også være steder, hvor naturen har brug for en hjælpende hånd til at genoprette sine naturlige dynamikker. Her vil danske naturforvaltere f.eks. kunne lukke dræn, etablere helårsgræsning, lade arealer ligge urørt hen eller reducere påvirkningen fra fiskeri, skovbrug og landbrugsdrift.

alt
Emil Nielsen
Pressechef