Flere af de danske fuglebestande er under pres, og særligt blandt en stor del af de ynglende fugle, ses der tilbagegang.

Det viser en opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi, som Miljøstyrelsen tidligere på måneden har indberettet til EU.

Af opgørelsen fremgår det, at der blandt 196 fuglearter, der yngler herhjemme i Danmark, er fundet tilbagegang hos 58 arter, svarende til 30 procent. Dette gælder blandt andet viben, svalen og nattergalen.

Opgørelsen viser desuden, at fem procent af ynglefuglearterne er mere end halveret i deres bestandstørrelse siden 2007.

Læs også: DN vil have biodiversitetslov og 30 procent natur i 2030

Mangler plads og føde

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening, der har bidraget til opgørelsen, skyldes tilbagegangen overordnet set, at naturen mangler plads.

- Det er en menneskeskabt fuglekrise, der vidner om, at vores natur generelt mangler plads. Det har også konsekvenser for mange fugle, der har sværere og sværere ved at finde steder at yngle. Deres føde forsvinder i takt med insekterne, og vi mennesker har mere og mere brug for den plads, hvor fuglene skulle være, udtaler formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, til foreningens hjemmeside og peger på, at der er behov for mere og bedre natur:

- Vores natur skal være bedre natur, og naturen skal have mere plads. Så skal fuglene nok vende tilbage. Det skal vores politikere sørge for. Der skal være mere vild og urørt skov, der skal være flere våde områder som enge, og der skal udlægges mere EU-beskyttet Natura 2000-natur.

Læs også: Landbrug tager plads fra naturen

DN: Naturen skal have plads

I Danmarks Naturfredningsforening deler man ønsket om mere natur.

- Vi står midt i en biodiversitetskrise, hvor mere end tusind arter er truede i Danmark – blandt andet på grund af manglende plads og mangel på føde. Hvis vi skal vende udviklingen, skal naturen have mere plads, og så skal vi have mere vild natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Tidligere på måneden deltog Danmarks Naturfredningsforening i et biodiversitetstopmøde på Marienborg.

Her fremlagde præsidenten foreningens målsætning om, at 30 procent af det danske landareal i 2030 skal være disponeret til beskyttet natur, hvoraf to tredjedele skal være naturzone – altså helhjertet disponeret til natur og biodiversitet.

Læs mere om den danske natur og truede arter

Om opgørelsen

  • Hvert sjette år skal Danmark ifølge fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12 levere en status for de danske fuglebestande til EU-kommissionen.
  • Nationalt Center for Miljø og Energi, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen har bidraget til den nye afrapportering.
  • Afrapporteringen af fuglearterne er landsdækkende, og den omhandler 226 arter i alt. Der er i alt foretaget 245 artsrapporteringer - herunder for 196 ynglefuglearter, 46 overvintrende arter og yderligere tre sporadiske arter.
  • Den viser blandt andet, at 30% af ynglefuglearterne er i tilbagegang, 18% er i fremgang, 37% har stabile bestandsstørrelser, mens de resterende 15% har vekslende eller ukendt bestandstørrelse.

Kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi