Danmark er det mest opdyrkede land i Europa. Over 60 procent af vores areal bliver i dag brugt til landbrug.

På verdensplan ligger vi helt i toppen af skalaen sammen med Bangladesh. Det er ikke en placering, vi skal være stolte af, mener Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Det er et alvorligt problem for biodiversiteten, at over halvdelen af vores areal bliver brugt til landbrug. For det betyder, at der mangler sammenhængende natur og levesteder til de arter, der har allermest behov for det, siger hun og tilføjer:

- Mere end tusind arter er truede i Danmark. Det er f.eks. vores vilde bier og sommerfugle, som er i kraftig tilbagegang.

Hvis ikke der bliver grebet ind, så kan det få vidtrækkende konsekvenser for biodiversiteten i Danmark.

Arter forsvinder hurtigere end nogensinde

At naturens tilstand er i drastisk tilbagegang er netop blevet konkluderet i en ny international forskningsrapport fra IPBES, der er et globalt rådgivende organ for FN.

IBPES arbejder for at fremme viden om biodiversitet og økosystemer. Forskerene bag advarer om, at en fjerdedel af verdens arter er truet af global udryddelse.

Med så stort et landbrugsareal, som der er i Danmark, er der gjort et stort indhug i den sammenhængende natur.

De lysåbne naturtyper i Danmark er faldet betydeligt siden 1919. Dengang udgjorde de 25 procent af landearealet. I dag udgør lysåben natur kun knap 10 procent.

Det går især udover mange fuglearter, der er dybt afhængige af lysåben natur.

Fuglearter uddør når der ikke er natur nok

Fugle som sanglærken, viben og kirkeuglen er faldet drastisk de sidste 40 år, hvor Dansk Ornitologisk Forening har foretaget punkttællinger.

Ifølge deres beregninger er der forsvundet op mod 3 millioner fugle fra det åbne land. Årsagen til dette er mere intensivt landbrug, vurderer Jan Pedersen, der er biolog og ornitolog hos Danmarks Naturfredningsforening:

- De danske fugle er i drastisk tilbagegang, fordi landbruget er blevet mere og mere intensivt, Det gør, at de mangler føde i naturen. Selv sanglærken, der lever meget nøjsomt, mangler akut insekter, de kan spise, siger han.

Men det er ikke kun fugle, der rammes af biodiversitetskrisen. Jan Pedersen påpeger, at alle arter bliver påvirket og mange insektarter er også i tilbagegang, selvom det ikke er ligeså veldokumenteret, som optællingerne af fuglene.

Fakta om IBPES-rapport og Naturens tilbagegang:

  • Rapporten er udarbejdet af 150 førende internationale forskere og 250 eksperter fra 50 lande og er den største og vigtigste rapport om verdens naturtilstand siden 2005.
  • Flere arter er i fare for at uddø i dag end på noget andet tidspunkt i menneskets historie.
  • 25 pct. af arterne er allerede truet med global udryddelse
    Globalt er der massiv tilbagegang af de vildtlevende pattedyr på 82 pct.
  • Landbrug, skov, råstofudvinding og klimaforandringer er de største årsager til naturens voldsomme tilbagegang.
  • Uden akut handling konkluderer rapporten at biodiversitetskrisen vil forværres i fremtiden.

Løsninger: Jordreform og urørt skov

Den buldrende biodiversitetskrise kræver handling. Danmarks Naturfredningsforening foreslår sammen med Landbrug og Fødevarer en jordreform, hvor 100.000 hektar landbrugsjord – svarende til et areal på to gange Falster – tages ud og omdannes til naturområder.

- Den vigtigste opgave for det kommende Folketing er simpelthen at få sikret markant større arealer til natur. Derfor er vi gået sammen med landbruget om en jordreform, hvor vi skal tage landbrugsjord ud til glæde for naturen, siger Maria Reumert Gjerding.

For at styrke biodiversiteten kræver det også mere vild og urørt natur. Og Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at staten etablerer 20 store vilde naturområder på samlet 30.000 hektar, ligesom foreningen arbejder for, at der i næste valgperiode udlægges 75.000 hektar til ny urørt skov på offentlige og private arealer.

Urørt skov kan gavne mange af de truede arter, der lever i skovene. F.eks. skovmår og flagermus.