Hasselmus og kirkeugle er nogle af de dyr, der er i fare for at forsvinde fra Danmark. En natur uden disse og mange andre arter er en fattigere natur, og det gør også os danskere fattigere.

De truede arter mangler levesteder, og det er den primære årsag til, at de er truede. Det åbne land i form af heder, enge, overdrev og krat udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder. Men der er alt for lidt uforstyrrede levesteder tilbage.

Mange truede dyr risikerer at uddø

I alt 1.844 arter af dyr og planter i Danmark er truede ifølge den nyeste danske rødliste fra 2019.

379 af disse arter er så kritisk truede, at der er ekstremt høj risiko for, at arterne vil uddø i den danske natur.

Kirkeuglen er et eksempel på dette, og også flere sommerfuglearter er ”kritisk truede”.

10 pattedyr er blandt de truede dyrearter

Der er også flere pattedyr blandt de truede arter.

Blandt de truede dyrpattedyr er for eksempel Hasselmus, birkemus og flere arter af flagermus.

Hvorfor er der truede dyrearter i Danmark?

De truede arter mangler levesteder, og det er den primære årsag til, at de er truede. Det åbne land i form af heder, enge, overdrev og krat udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder.

Men over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord. Derudover ligger vores tilbageværende natur ligger ofte som isolerede øer mellem landbrugsjord, veje og byer. Også dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift. Og kun omkring 0,5 procent er beskyttet urørt skov.

Alt dette betyder, at mange arter mangler de levesteder, som er nødvendige for at overleve. Nogle arter stiller særligt specifikke krav til deres levesteder, og det er især disse arter, der er særligt udsatte for at blive truede.

Eksempler er sommerfuglene hedepletvinge og sortplettet blåfugl og pattedyrene hasselmus og birkemus. Arter som disse kan kun reddes, hvis vi skaber flere levesteder.

Hvordan kan DU hjælpe truede arter?

  1. Forvandl din have til et levested for sommerfugle og insekter.
  2. Køb økologi og undgå at bruge gift i din have.
  3. Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for truede arter.

Hør eksperten fortælle om truede arter

Det gør vi for truede arter i Danmark

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for at hjælpe de truede arter ved at skabe mere og bedre natur i Danmark og dermed forbedre arternes levesteder.

Derudover har vi gennemført og samarbejder stadig om projekter, der specifikt hjælper truede arter. Skovmår, odder, hasselmus, birkemus og kirkeugle er eksempler på dette.

Politisk arbejder vi dels via direkte kontakt til politikerne i Folketinget, dels via ministerens Vildtforvaltningsråd, hvor vi har fået opbakning til, at man i højere grad skal fokusere på truede arter.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Det kan du gøre