Hasselmus, skovmår, kirkeugle og odder nogle af de dyr, der er i fare for at forsvinde fra Danmark. En natur uden disse og mange andre arter er en fattigere natur, og det gør også os danskere fattigere.

I alt 1.844 plante- og dyrearter i Danmark er i fare

I alt 1.844 plante- og dyrearter i Danmark er rødlistede ifølge den nyeste rødlistevurdering fra 2019. Nogle af dem er så truede, at de er i fare for helt at forsvinde fra den danske natur på kort sigt.

Kirkeuglen er et godt eksempel på dette, men også flere sommerfuglearter er kritisk truet.

25 % af alle pattedyr er rødlistede

Herhjemme er 14 ud af 52 pattedyr på den danske rødliste over truede og sårbare arter - det svarer til hver fjerde eller 25 procent.

Blandt de rødlistede pattedyr i Danmark er:

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover og stærkt truet. I dag lever den kun i fem forskellige skovområder i Danmark.

Hvad er årsagen til at dyr bliver truede?

De truede arter mangler levesteder, og det er den primære årsag til, at de er truede. Det åbne land i form af heder, enge og krat udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder.

Men over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer og kun omtrent 0,5 procent er beskyttet urørt skov, der er det eneste reelt vilde natur, vi har. Kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord.

”Levesteder” er en betegnelse for natur, hvor dyrene kan finde føde og yngle. Kravene til levesteder varierer fra art til art. Nogle arter stiller specifikke krav til deres levesteder, og det er især disse arter, der er særligt udsatte for at blive truede og rødlistede.

Eksempler er sommerfuglene hedepletvinge og sortplettet blåfugl og pattedyrene hasselmus og birkemus. Arter som disse kan kun reddes, hvis vi skaber flere levesteder.

Hvor findes de truede arter i Danmark?

Der er meget stor forskel fra kommune til kommune på antallet af rødlistede arter og man kan ikke udpege ”gode” eller ”dårlige” kommuner ud fra antallet af rødlistede arter i kommunerne.

Læs mere om rødlisten her

Der kan netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne - og dermed god natur.

De kommuner i Danmark, der har flest truede dyr og planter er Vejle og Silkeborg med 269 registrerede truede arter pr. kommune.

Se antallet af rødlistede arter fordelt på kommuner

Hvordan kan DU hjælpe truede arter?

  1. Forvandl din have til et levested for sommerfugle og insekter.
  2. Køb økologi og undgå at bruge gift i din have.
  3. Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for truede arter.

Hør eksperten fortælle om rødlistede arter

Den sjette massedød

De mange truede arter, der er i fare for at forsvinde fra Danmark, er et billede på den globale biodiversitetskrise som forskere og eksperter taler om, som den 6. masseuddøen af arter.

Læs mere om biodiversitet her

Det gør vi for truede arter i Danmark

To tredjedele af Danmarks areal er landbrugsjord. Og den tilbageværende natur ligger som isolerede øer mellem landbrugsjord, motorveje og byer. Også dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift.

Det giver især de arter, som stiller særlige krav til levesteder, svære betingelser for at overleve.

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi derfor for at hjælpe de truede arter ved at skabe mere og bedre natur i Danmark og dermed forbedre arternes levesteder.

Derudover har vi gennemført og samarbejder stadig om projekter, der specifikt hjælper truede arter. Skovmår, odder, hasselmus, birkemus og kirkeugle er eksempler på dette.

Politisk arbejder vi dels via direkte kontakt til politikerne i Folketinget, dels via ministerens Vildtforvaltningsråd, hvor vi har fået opbakning til, at man i højere grad skal fokusere på truede arter.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Det kan du gøre