Mange truede dyr risikerer at uddø

Danmark er blandt de lande i Europa, som har mindst beskyttet natur. Og derfor er vores vilde dyr og planter meget pressede, for de mangler simpelthen plads og uforstyrrede levesteder.

1.932 arter af danske dyr, planter og svampe er truede ifølge den danske rødliste. Det betyder, at de er i høj risiko for at uddø i den danske natur.

Eksempler på truede dyr

Foto: Michael Stoltze

Sommerfugle

34 procent af de danske sommerfugle er truede eller allerede forsvundet.

For eksempel levede der engang over 100.000 af sommerfuglen enghvidvinge i Danmark. Men nu er den ikke set i Danmark siden 2003, fordi dens levesteder er blevet ødelagt. Enghvidvinge levede i lyse skove med fugtig jord, men mange af den slags naturområder er blevet drænet og lavet til mørke plantager, fordi det giver bedre tømmer.

Se flere eksempler på truede og uddøde sommerfugle

Fugle

47 procent af de danske ynglefugle er truede eller allerede forsvundet.

For eksempel var der engang 10.000 ynglende hvide storkepar i Danmark. Men i 2021 var der blot syv ynglende storkepar tilbage, og den hvide stork vurderes derfor som kritisk truet. Årsagen er primært, at de naturområder, hvor storkene finder deres føde som frøer og små pattedyr, er forsvundet på grund af moderne landbrug.

Se flere eksempler på truede og uddøde ynglefugle

Vilde bier

31 procent af de danske vilde bier er truede eller allerede forsvundet.

For eksempel var humlebien kløverhumlen tidligere udbredt i næsten hele Danmark. Men i dag kender man kun til tre tilbageværende levesteder, og den er derfor kritisk truet og på vej til at forsvinde fra den danske natur. Det skyldes blandt andet, at mange af kløverhumlens naturlige levesteder ved kystnære strandenge er forsvundet.

Se flere eksempler på truede og uddøde vilde bier

Hvorfor er der truede dyrearter i Danmark?

De truede arter mangler levesteder, og det er den primære årsag til, at de er truede. Det åbne land i form af heder, enge, overdrev og krat udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder.  Men der er alt for lidt uforstyrrede levesteder tilbage.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord. Derudover ligger vores tilbageværende natur ofte som isolerede øer mellem landbrugsjord, veje og byer. Også dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift.

Alt dette betyder, at mange arter mangler de levesteder, som er nødvendige for at overleve. Nogle arter stiller særligt specifikke krav til deres levesteder, og det er især disse arter, der er særligt udsatte for at blive truede.

Hvordan kan DU hjælpe truede arter?

  1. Forvandl din have til et levested for sommerfugle og insekter.
  2. Køb økologi og undgå at bruge gift i din have.
  3. Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for truede arter.

Hør eksperten fortælle om truede arter

Det gør vi for truede arter i Danmark

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for at hjælpe de truede arter ved at skabe mere og bedre natur i Danmark og dermed forbedre arternes levesteder.

Derudover har vi gennemført og samarbejder stadig om projekter, der specifikt hjælper truede arter. Odder, hasselmus, birkemus og kirkeugle er eksempler på dette.

Politisk arbejder vi dels via direkte kontakt til politikerne i Folketinget, dels via ministerens Vildtforvaltningsråd, hvor vi har fået opbakning til, at man i højere grad skal fokusere på truede arter.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Det kan du gøre