De lollandske alper er et område på næsten 400 hektar, som strækker sig fra Ravnsby Bakker ude ved kysten til langt ind i landet. Natur- og Miljøklagenævnet har nu definitivt vedtaget at frede hele det område, som Danmarks Naturfredningsforening oprindeligt udpegede som bevaringsværdigt naturområde.

Fredningen sikrer nu, at der aldrig kan graves efter råstoffer i fredningsområdet, oplyser en tilfreds fredningsleder, Birgitte Bang Ingrisch:

- Samtidig kan landbrugsjorden fortsat dyrkes helt som hidtil, så landmændene får ingen gener af fredningen. Og området vil kunne nydes fremover i sin oprindelighed, som det har set ud siden istiden skabte de fine bakker.

’De lollandske alper’ er Lollands vartegn

Ravnsby Bakker, som i folkemunde kaldes ’De lollandske alper’, er et kuperet og varieret land-skab på Lollands nordkyst ud mod Smålandsfarvandet. Fredningsområdet ligger i en tunneldal, der går fra Ravnsby Bakker over Vesterborg til de tørlagte dele af Nakskov Fjord på Lollands vestkyst.

Det er et landskab, der fortæller om menneskers rige muligheder for at overleve, men også om istidens rokken rundt med Danmarks fundament, så vi i dag kan nyde det oplevelsesrige landskab, som sine steder er voldsomt præget af råstofgravning.

I forhold til det øvrige Lolland er landskabet her meget kuperet og omfatter flere store mosefyldte dødishuller omgivet af stejle skrænter. Dødishullerne og lavtliggende smeltevandsflader danner tilsammen en dyb, og, i landskabelig henseende, meget varieret, værdifuld dal, som går fra kysten og langt ind i landet.

Istidens sand og grus ligger lige under overfladen

I en meget lang årrække har der været gravet grus ved Birket nord for Lindet-området. Mere end 35 hektar er igennem årene blevet udgravet, som dele af området bærer tydeligt præg af.

Da Region Sjælland i foråret 2012 fremlagde et forslag til en ny råstofplan, der lagde op til, at store dele af Ravnsby Bakker skulle være råstofområde, besluttede kommunen og DN i fællesskab at rejse en fredningssag, fortæller Birgitte Bang Ingrisch:

- Det er det forslag til fredning, som nu er besluttet af først fredningsnævnet og så af Natur- og Miljøklagenævnet. Med fredningen er der varigt sat en stopper for råstofgravning i området. Desuden får kommunen mulighed for at pleje naturen i de mange dødishuller, som i dag er tilgroede og svære at se i landskabet.

Den endelige afgørelse med præcise bestemmelser er endnu ikke offentliggjort, men forventes i løbet af nogle måneder.