Søheden Skov ligger som et smukt landskab i et stærkt kuperet terræn med fine skovklædte bakker. Det er helt enestående med sin centrale beliggenhed midt i Jyske Ås - en 28 kilometer lang højderyg dannet i istiden for 16-15.000 år siden med bakketoppe på op til 138 meter. Søheden Skov spænder over nogle af de største natur- og landskabsværdier i Jyske Ås.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog for fire år siden at frede det smukke og meget bakkede landskab Søheden Skov i Nordjylland. I dag er fredningen gennemført af Natur og Miljøklagenævnet.

Planer om råstofgrav er afblæst

Det betyder, at der ikke kan graves råstoffer, placeres byggeri og tekniske anlæg eller nedlægges stier i området. Det skal bevares, som den rekreative naturperle det er allerede i dag, oplyser fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte bang Ingrisch:

- Baggrunden for fredningsforslaget var, at Region Nordjylland i 2008 udpegede en del af Søheden Plantage som interesseområde for råstofindvinding trods modstand fra både Kommunen, Naturstyrelsen og forskellige naturorganisationer, siger Birgitte Bang Ingrisch og fortsætter:

- Vi var i fællesskab enige om, at det burde være de landskabelige interesser, der blev vægtet. Gudskelov satte Natur- og Miljøklagenævnet et endeligt punktum for råstofplanerne i det smukke og historisk vigtige område, pointerer Fredningsleder Birgitte bang Ingrisch.

Danmarks ’bjerge’ mangler beskyttelse

Fredningssagen sætter fokus på, at Danmarks istidsskabte bakker og spændende geologiske formationer generelt savner beskyttelse. Mange af disse områder indeholder samtidig store naturværdier og kulturhistoriske interesser, som er bevaret intakte. Områdernes kuperede karakter har gjort dem uegnede til intensiv landbrugsproduktion i nyere tid.

Med fredningen er der sat en endelig stopper for spørgsmålet om, hvorvidt der engang skal udvindes råstoffer i Søheden Skov, pointerer Birgitte Bang Ingrisch:

- Der bliver aldrig gravet råstoffer i Søheden Skov. Flere naboarealer vidner om tidligere råstofindvinding, og i dag står de tilbage som kratere med unaturlige skråninger og ung vegetation.

Søheden Skov vil med fredningen kunne nydes af offentligheden i al fremtid, og vil, med den rette naturpleje, få en fortsat mere artsrig og spændende natur.