Sol og vind er uden sidestykke de mest bæredygtige energikilder. Men også biomasse er blevet tungtvejende i den grønne omstilling. Derfor er Klimarådet i denne uge offentliggjort rapporten Biomassens betydning for grøn omstilling, der sætter fokus på biomassens rolle i fremtidens energiforsyning.

Biomasse til energiformål er mange ting. Det kan være træ, halm, gylle eller bionedbrydeligt affald. Klimarådet fokuserer i sin rapport på den træbaserede biomasse fra skoven.

Ikke al biomasse er bæredygtigt

- Vi vil gerne rose rådet for at sætte fokus på, at de nuværende rammer for afbrænding af biomasse er utilstrækkelige i forhold til at løse klimaudfordringen. Og vi er langt hen ad vejene enige i rådets anbefalinger, siger Morten Pedersen, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.

Klimarådet konkluderer i den ny rapport, at der er brug for at skærpe kriterierne i den eksisterende frivillige brancheaftale for brug af bæredygtig biomasse og for at gøre aftalen obligatorisk.

Hvis kriterierne opfyldes, skal biomassen regnskabsteknisk regnes som CO-neutral. Det er dog modstridende, da det samtidig slås fast, at afbrænding af biomasse ikke er CO-netural. Biomasse, der ikke lever op til de skærpede krav, skal altså regnes for fossile brændsler. Og derfor skal de pålægges afgift.

Klimarådet glemmer biodiversiteten

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der er brug for en bredere forståelse af de udfordringer biomassen udgør, end Klimarådet kommer omkring i rapporten:

- Skovene tjener flere formål. Udover at indfange og opsamle CO₂ er biodiversitet en af de væsentligste. Vi efterlyser derfor, at Klimarådet inddrager hensynet til biodiversitet i sine anbefalinger fremfor snævert at fokusere på klima, siger Morten Pedersen.

Det er for eksempel ikke ligegyldigt, om man støvsuger skovene for resttræ. Set fra natur- og biodiversitetsperspektiv er det afgørende, at der efterlades nok dødt ved i skovene til at sikre biodiversiteten, mens flere plantager og øget udtynding – som Klimarådet anbefaler - heller ikke styrker natur og biodiversitet i skovene.

Kan vi leve op til parisaftalen?

Når klimarådet lægger op til, at biomasse, der lever op til de skærpede klimakrav, ikke bør afgiftspålægges, glemmer de imidlertid også, at det i forhold til at opfylde Parisaftalen om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og så tæt på 1.5 grader som muligt, er lige gyldigt om afbrænding af biomasse kan ske med en meget lille klimabelastning.

For at leve op til Parisaftalen, skal der inden 2050 været en negativ udledning af klimagasser. Den eneste kendte, velafprøvede og seriøse måde at nå det mål på er gennem øget optag og øget binding af kulstof i skovene.

Derfor kan man ikke længere opfatte skoven som et sted, hvor der er balance i udtagning og tilvækst. Skovene skal i stedet indfange og opsamle CO₂ i biomassen og i jordbunden.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler:

Danmark importerer langt størstedelen af det træ, der brændes af og er det land i EU, der importerer den største andel af biomasse overhovedet. For det importerede biomasse gælder, at den nuværende brancheaftale ikke i tilstrækkelig grad sikrer biodiversitetshensyn. Derfor anbefaler Danmarks Naturfredningsforening, at det importerede træ som minimum bør leve op til de krav til biodiversitet, der findes i den kendte FSC-ordning, omend denne ordning heller ikke er perfekt.

Derudover har Danmarks Naturfredningsforening flere gange peget på, at små værker under 20 MW, som i dag ikke er omfattet af ordningen, også skal underlægges krav til bæredygtighed. Dette bør også gælde for træ, der brændes af i ineffektive private fyr. Og det er ikke uvæsentlige mængder. Faktisk afbrændes næsten 40 procent af det træ, der brændes af i dag, ikke på de store værker, men i de små hjem og på de små værker.

Danmarks Naturfredningsforening har op til udgivelsen bedt Klimarådet huske at inddrage de 30 procent af biomassen fra træ, der kommer fra ”ikke-skov” og derfor ikke er reguleret. Hverken i forhold til klima, eller bæredygtighed. Det er eksempelvis levende hegn og gamle bondeskove. Hvis vi skal sikre bæredygtigheden, skal vi helt forbyde at man brænder træ af der ikke er certificeret. Det har desværre ikke fundet plads i rapporten.

Læs mere i Danmarks Naturfredningsforenings nye energipolitik

Læs resume af Klimarådets rapport