Naturens tilstand er i drastisk tilbagegang, lyder konklusionen i ny international forskningsrapport. Bag rapporten står IPBES, der er et globalt rådgivende råd for FN, der arbejder for at fremme viden om biodiversitet og økosystemer.

Rapporten slår en tyk streg under det, som forskere og studier i årtier har konkluderet. Nemlig at biodiversitetskrisen kalder på lige så stor politisk handling, som den aktuelle klimakrise. En fjerdedel af verdens arter er ifølge rapporten truet af global udryddelse.

Og hvis vi ikke handler nu og sikrer mere plads til naturen og verdens truede arter, vil vi miste op imod en million arter som aldrig nogensinde kommer tilbage.

Hos Danmarks Naturfredningsforening håber præsident Maria Reumert Gjerding, at rapporten for alvor kan være med til at sætte naturens krise på den politiske dagsorden:

- Vi er kommet dertil, hvor verdens ledere ikke længere har nogen undskyldninger for ikke at handle. Jeg håber, at rapporten vil blive en politisk øjenåbner. Den frygtelige sandhed er, at vi uden politisk handling bevæger os hastigt mod en naturkatastrofe i et omfang som verden ikke tidligere har set.

Naturen mangler plads

Rapporten konkluderer skarpt, at den største udløser af krisen handler om pladsmangel. Naturen mangler simpelthen plads til at udfolde sig – og verdens truede arter fortrænges af intensivt landbrug, skovdrift og fiskeri. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det i første omgang, at et langt større areal bliver til natur.

- Forskningen har sagt det i årevis. Den menneskeskabte forurening fra landbrug, industri og vores forbrug påvirker naturen enormt negativt. Men naturens allerstørste udfordring er manglen på plads. Og den eneste vej til at løse den naturkatastrofe vi står overfor, er ved at anvende verdens arealer anderledes, hvor naturen og vores truede arter skal have markant mere plads, siger Maria Reumert Gjerding.

En af de væsentlige årsager til ødelæggelsen af levesteder for dyr og planter, handler især om, at store jordarealer bliver udnyttet til dyrkning af fødevarer til mennesker.

Danmark er et af verdens mest opdyrkede lande

Rapporten har indsamlet data fra hele verden og konkluderer samlet på den globale naturtilstand. Men rapportens konklusioner afspejler sig også i naturtilstanden i Danmark.

Som et verdens mest opdyrkede lande – kun overgået af Bangladesh – disponerer landbruget nemlig over halvdelen af det danske areal til fødevareproduktion. Det beskedne skovareal i Danmark er især såkaldt produktionsskov, hvor skovbrug fortrænger de truede arters levesteder. Under en procent af Danmarks areal er urørt skov, hvor biodiversiteten har bedre betingelser.

Læs mere om urørt skov

Naturen i Danmarks står derfor med præcis den samme udfordring, som resten af verden.

Og på mange måder er naturen i Danmark endnu mere presset, fordi naturen har så lidt plads og det intensive landbrug beslaglægger en stor del af landearealet, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, som opfordrer et kommende folketing til at sætte naturen øverst på dagsordenen.

- Den vigtigste opgave for det kommende Folketing er simpelthen at få sikret markant større arealer til natur. Der er derfor, vi er gået sammen med landbruget om en jordreform, hvor vi skal tage landbrugsjord ud til glæde for naturen.

Mere urørt skov og vildere naturområder

Samtidig peger præsidenten på to andre indsatsområder, som politikerne bliver nødt til at levere på, hvis krisen skal afbødes i Danmark.

Staten skal gå foran og omdanne statslige natur- og landbrugsarealer til vilde naturområder, hvor naturen kan udfolde sig frit – ligesom der skal igangsættes en stor indsats i skovene for at gøre dem vilde og urørte.

- Vi har så få områder i Danmark hvor naturen kan udfolde sig frit. Størstedelen af vores truede arter lever i skovene, men fortrænges af intensiv træproduktion. Det kræver en massiv indsats med at udlægge flere arealer til urørt skov, siger Maria Reumert Gjerding.

Fakta om IPBES-rapporten

  • Rapporten er udarbejdet af 150førende internationale forskere og 250 eksperter fra 50 lande og er den største og vigtigste rapport om verdens naturtilstand siden 2005.
  • Flere arter er i fare for at uddø i dag end på noget andet tidspunkt i menneskets historie.
  • 25% af arterne er allerede truet med global udryddelse
    Globalt er der massiv tilbagegang af de vildtlevende pattedyr på 82%.
  • Landbrug, skov, råstofudvinding og klimaforandringer er de største årsager til naturens voldsomme tilbagegang.
  • Uden akut handling konkluderer rapporten at biodiversitetskrisen vil forværres i fremtiden

Hvordan skal vi skabe mere plads til naturen?

Danmarks Naturfredningsforening foreslår konkret at staten etablerer 20 store vilde naturområder på samlet 30.000 hektar, ligesom foreningen arbejder for, at der i næste valgperiode udlægges 75.000 hektar ny urørt skov på offentlige og private arealer.

Samtidig har Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevare foreslået en jordreform, hvor 100.000 hektar landbrugsjord – svarende til et areal på to gange Falster – tages ud og omdannes til naturområder.