Vi stiller os uforstående over for forslaget om at tillade falkejagt i Danmark.

Det er uetisk og ikke i overensstemmelse med et moderne natursyn. Og der foreligger ikke en udtalelse fra Dyreetisk Råd om det etiske i at holde rovfugle i fangenskab.

- I takt med, at vi er blevet et stadigt mere højtudviklet samfund er også dyrevelfærden rykket højt op på dagsordenen. Derfor undrer det mig, at vi nu skal til at genindføre skikke, der bygger på et middelalderligt natursyn, og at der er politikere anno 2017, der vil holde store frie fugle indespærret i bure – fugle, der om nogen har behov for at strække vingerne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Falkejagt burde ikke være på dagsordenen

Vi er overrasket over, at falkejagt igen er kommet på dagsordenen. Men før det seneste møde i miljø- og fødevareministerens Vildtforvaltningsråd fik rådets formand en henvendelse fra ministeren om, at regeringen og Dansk Folkeparti nu ser positivt på at tillade jagt med falke og andre rovfugl.

Dermed er beslutningen om at indføre falkejagt reelt allerede truffet, vurderer Danmarks Naturfredningsforening:

- Vi forstår det således, at beslutningen er truffet, og at en lovliggørelse blandt andet begrundes i et ønske om yderligere muligheder for, at kommunerne kan bekæmpe råger og måger i byerne. Men det argument kan ikke begrunde falkejagt. Der er i forvejen overordentligt vide rammer for at kunne regulere måger og råger, og at ville bruge rovfugle i dette tilfælde, er i vore øjne et søgt argument, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der efterlyser en udtalelse fra Dyreetisk Råd om det etiske i at holde rovfugle i fangenskab.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Falkejagt er ikke foreneligt med dyrevelfærd i 2017

Falkejagt indebærer, at jagtfalke, vandrefalke, duehøge men også ørne bliver brugt i jagten. Jagtformen er kendt for sin udbredelse i særligt Asien og på den Arabiske Halvø, mens falkejagt har været forbudt i Danmark de sidste 50 år.

- Vi finder det stærkt beklageligt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ikke har fundet anledning til at inddrage et nutidigt natursyn og etikken i selve holdet af rovfugle, men vi håber naturligvis, at politikerne bag ønsket om falkejagt indser, at jagtformens slagside med store frie fugle i bure ikke er foreneligt med dyrevelfærd i 2017, slutter Bisschop-Larsen.

Foreningen har i en skriftlig henvendelse til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg orienteret om sagen og håber desuden, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil genoverveje sin beslutning eller som minimum afvente en udtalelse fra Dyreetisk Råd.