Uden nøjagtige indberetninger om fangster og bifangster kan fiskebestandenes reelle tilstand ikke fastslås. Det skal der rettes op på.

Kommissionen har fredag derfor besluttet at følge op på en traktatbrudssag mod Danmark vedrørende manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU's kontrolforordning.

Efter Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fiskeriprodukter vejes ved landing.

Myndighederne har heller ikke sikret den ellers pligtige registrering af fangst af hver art af bl.a. industri-bifangster.

Dermed er store mængder af fangster systematisk fejlrapporteret. Samtidig kritiserer EU, at de danske myndigheder lige så systematisk har undladt at gribe ind. Konsekvensen er, at det er umuligt, at fastslå fiskebestandene.

Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Our Fish opfordrer til at få bragt orden i den danske fiskerisektor.

- Der skal ryddes op og et godt sted at starte er på selve fartøjet. Her foreslår vi, at der installeres overvågning, så vi kan få styr på, hvad der hives op af havet, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening og begrunder det med, at eksperter vurderer elektronisk fjernovervågning som det mest pålidelige og billigste overvågningssystem til havs.

Fup eller fakta

Det vil indebære, at fartøjerne udstyres med fx overvågningskameraer, GPS og sensorer. Disse værktøjer registrerer udelukkende fangsten, og ikke selve fiskerne.

Verdens fiskebestande er generelt truede af overfiskning og upålidelige danske indberetning om fangster kan have betydelige konsekvenser, lyder det fra de grønne organisationer:

- Det modarbejder de videnskabelige vurderinger af fiskebestandene, og undergraver Danmarks forpligtelse til at fastsætte bæredygtige fangstgrænser, lyder det blandt andet fra Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig i Danmark for Our Fish.

Massiv kritik af fiskeriet

EU’s kritik rammer direkte ned i den storm, det danske fiskerierhverv og fiskeriforvaltningen befinder sig i og som har udløst kritik af rigsrevision og kammeradvokat og kostet en minister stillingen.

Sidst i oktober udtrykte også formanden for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, et ønske om at få styr på fiskeriet:

”Vi skal have ryddet op. Det er præcis, som Kammeradvokaten konkluderer: Forvaltningen er for erhvervsvenlig. Ved ikke at oplyse om spillereglerne og håndhæve disse har vi lovløse tilstande, hvor den stærke hersker," sagde han til Altinget.

De danske myndigheder har nu to måneder til at svare på de bekymringer, som Kommissionen har rejst; ellers kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Efter Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fiskeriprodukter vejes ved landing, og at der i de krævede fangstregistreringsdokumenter registreres omfanget af hver art, der forekommer, bl.a. industribifangster.

De vigtigste områder vedrører fiskeri til industriformål. Disse mangler underminerer betydeligt nøjagtigheden af de fangstregistreringsdokumenter, der er nødvendige for afskrivning af kvoterne og for at forebygge overfiskeri.

Desuden sikrer Danmark ikke, at Kommissionen underrettes om de bestande, der faktisk er landet, hvilket udgør en konsekvent risiko for målene om bæredygtighed i den fælles fiskeripolitik.

Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Læs mere her