I 2010 blev Det Gule Rev, der ligger ud for Hanstholm i Nordvestjylland, udpeget som beskyttelsesområde for stenrev og marsvin. Men i dag, ti år senere, er der stadig ikke gjort noget for at beskytte naturen mod intensivt trawl- og garnfiskeri, der jævnligt foregår i det 473 km2 store havområde.

Årsagen til, at Det Gule Rev er udpeget som beskyttet havområde, er, at der er værdifulde stenrev i området samt marsvin, der finder føde på revet. Området har stor betydning som madpakke for den bestand af marsvin, der lever i Nordsøen og Skagerrak.

Alligevel fiskes der med bundslæbende redskaber direkte på Det Gule Rev:

- Fiskeri med bundslæbende redskaber er skadeligt for havnaturen. Og så længe det er tilladt at fiske med bundslæb på områdets rev er naturens vilkår dårlige. Derudover risikerer marsvin at blive fanget i fiskernes garn som bifangst, siger Aimi Hamberg, der er havmiljørådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Hjælp havet nu!

FN, EU og flere internationale forskere peger på, at vi skal beskytte mindst 30 procent af havet, hvis vi skal bremse naturens tilbagegang.

Du kan hjælpe os med at presse på for, at også 30 procent af de danske farvande beskyttes effektivt mod aktiviteter, der skader naturen.

Det tager under et minut at skrive under og bekræfte din underskrift.

Fredet boblerev får også en tur med trawl og garn

Hirsholmene er et andet eksempel på et beskyttet havområde, hvor der på trods af beskyttelsen stadig fiskes med både trawl og garn. Hirsholmene ligger ud for Frederikshavn i Nordøstjylland og er en mindre øgruppe med omkringliggende værdifulde revstrukturer.

Hirsholmenes rev består både af Danmarks største stenrev samt boblerev. Danmark er faktisk det eneste sted i Europa, hvor der er aktive boblerev. Derudover lever der en del store pattedyr på og omkring revet - både marsvin, gråsæl og spættet sæl.

- Områdets unikke boblerev har været fredet i 25 år for at undgå, at de bliver ødelagt. Men alligevel fiskes der med trawl oven på revet, hvilket i værste fald kan skade det, siger Aimi Hamberg.

Al fiskeri, både kommercielt og rekreativt, på de kortlagte boblerev og i en bufferzone rundt om revene er ellers forbudt, men på trods af det, smides der garn i vandet.

- Udover at være potentielt skadeligt for det fredede rev, så er der risiko for, at marsvin bliver fanget i fiskernes garn som bifangst, siger Aimi Hamberg.

Læs mere: Boblerevene er Danmarks koralrev

Store huller i beskyttelsen af Danmarks havnatur

En analyse foretaget af Danmarks Naturfredningsforening viser, at langt de fleste af Danmarks beskyttede havområder blot er streger på et søkort - de nyder ingen reel beskyttelse. Det er både Det Gule Rev og Hirsholmene levende eksempler på.

Hele 90 procent af de 100 beskyttede eller delvist beskyttede områder, som vi har i de danske farvande, er ikke beskyttet. Det svarer til over fem gange Fyns areal.

- Man er jo fristet til at tro, at når et havområde er beskyttet, så er det automatisk skånet for aktiviteter såsom fiskeri og råstofindvinding, men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Et havområde kan sagtens være beskyttet på papiret samtidig med, at der foregår direkte naturødelæggende aktiviteter stik imod intentionen med beskyttelsen, siger Aimi Hamberg fra Danmarks Naturfredningsforening.

De danske farvande skal beskyttes - rigtigt!

I skrivende stund sætter regeringens embedsmænd nye streger på de danske søkort i forbindelse med arbejdet med en havplan, der skal gælde de næste ti år frem i tiden.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at der med havplanen beskyttes minimum 30 procent af de danske farvande på en måde, så naturens interesser sættes først. Det skal med andre ord ikke være muligt at lave naturskadelige aktiviteter inden for de beskyttede områder.

Du kan støtte op om kravet og hjælpe havet her.