Netop nu planlægges at stille 500 højspændingsmaster, der er 35 meter høje og op mod 35 meter brede, op gennem noget af Danmarks smukkeste natur i Vest- og Sønderjylland. Det enorme anlæg vil skære sig direkte igennem ikke færre end otte såkaldte Natura 2000-områder – altså noget af den mest beskyttede natur, vi har i Danmark. Derudover vil anlægget berøre yderligere femten Natura 2000-områder med en afstand på nogle ganske få kilometer.

- Det er faktisk vanskeligt at forestille sig en placering af et så markant anlæg, der kunne være meget værre end den, der er planlagt her. Vi appellerer derfor til, at Folketinget nu ser på sagen igen. Dels for at afdække, hvorvidt kablerne overhovedet er i overensstemmelse med den grønne omstilling. Dels for at få lagt luftkablerne ned i jorden gennem de enestående naturområder og landskaber, hvis anlægget skal gennemføres, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ikke en optimal løsning

Det er Energinet, der står bag den projektet. Linjeføringen er langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Energinet.dk erkender selv, at projektet langt fra er den samfundsøkonomisk optimale løsning, ligesom det fremgår, at projektets primære formål i realiteten bliver at fragte el, der er produceret på fossile brændsler i Tyskland.

Projektet har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner. Senest har også bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet ytret bekymring over de skæmmende master. Danmarks Naturfredningsforening anerkender et dansk el-system, der baseres på vedvarende energi og den nødvendige infrastruktur, det medfører.

- Vores modstand er alene, at projektet i sin nuværende form helt unødvendigt vil ødelægge store naturværdier uden, at det klart kan dokumenteres, at projektet overhovedet er nødvendigt. Hvis det er nødvendigt, må Folketinget finde de nødvendige midler til at sikre naturværdierne ved at grave kablerne ned, siger Maria Reumert Gjerding.

Hvis projektet skal gennemføres ønsker DN, at man som et minimum sikrer sig, at kablerne graves ned på alle de strækninger, hvor det kommer i berøring med de sårbare naturområder. Foreningen anslår, at det vil kræve en nedgravning på op imod 25 pct. af den samlede strækning – og ikke de kun 5-10 km., der ifølge Energinet.dk er afsat midler til.

Læs hele Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar om højspændingsmasterne.

Natura 2000 natur påvirkes negativt

  • De planlagte højspændingsledninger vil skære igennem ikke mindre end otte Natura 2000 områder og tangere med en afstand på kun få kilometer yderligere mindst femten naturområder.
  • Hos Danmarks Naturfredningsforening hersker der ingen tvivl om, at ledninger over jorden vil påvirke de beskyttede naturtyper og vilde fugle- og plantearter negativt, som vi i Danmark har en særlig forpligtigelse i EU til at beskytte, jf. natur-beskyttelsesdirektiverne.
  • Projektet lægger desuden med en afstand på under 5 km fra Natura 2000 områderne. Læs DN’s detaljerede høringssvar her

Nationalpark Vadehavets høringssvar - uddrag:

  • "Nationalpark Vadehavets bestyrelse (ser) hellere en føring af kablerne i jorden. Det er der flere grunde til (...) Der er en væsentlig bekymring for, at masteføringen vil påvirke dynamikkerne mellem nationalparkens område og det naturlige opland, der ligger længere ind i landet. Og at naturindholdet påvirkes negativt", står der bl.a., inden bestyrelsen rejser et etisk aspekt omkring de fugle, der "uundgåeligt vil flyve ind i kabler og master i mørke og tåge, og som vil blive skadet eller dø ved sammenstødet".

KILDE: Jyske Vestkysten