I Danmark er der kun omkring 13 ynglende kirkeuglepar tilbage, og arten er i stor risiko for at forsvinde inden for få år.

Derfor har en række organisationer i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren inden for jagt og vildtforvaltning, forberedt et nyt femårigt projekt, som skal være med til at redde arten herhjemme.

Men på nuværende tidspunkt er der ikke sat penge af til projektet.

- Kirkeuglerne i Danmark er så truede, at de er i fare for at uddø på under fem år, hvis der ikke bliver gjort noget for arten. Derfor er Projekt Kirkeugle en vigtig indsats, som forhåbentlig kan hjælpe uglerne i en sådan grad, at bestanden ikke forsvinder, siger Bo Håkansson, der er biolog og seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning hos Danmarks Naturfredningsforening.

Organisationerne har sammen bedt Miljø- og Fødevareministeriet om at iværksætte og finansiere Projekt Kirkeugle henover fem år for at styrke bestanden og sikre den lille ugles overlevelse.

Embedsværket har meddelt, at der ikke umiddelbart er penge til projektet. Dog overvejer de at finansiere fodring henover vinteren.

Kirkeuglen forsvinder fra Danmark hvis den ikke får hjælp

Det skuffer Danmarks Naturfredningsforening, at finansieringen fra ministeriet har lange udsigter, fordi dødeligheden blandt ungerne er høj pga. manglende føde. Kan man omvendt få lov at fodre og sætte redekasser op samt andre tiltag, der ligger i projektet, kan vi styrke bestanden så meget, at den i fremtiden vil kunne passe sig selv.

- Der er hårdt brug for at sætte ind nu. Det kan ikke gå for langsomt med at få finansieringen af Projekt Kirkeugle på plads. Uglen er simpelthen i overhængende fare for at miste sit fodfæste i Danmark, og når først vi har mistet kirkeuglen i den danske natur, så kommer den aldrig tilbage af sig selv, siger Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening.

Projektet for kirkeuglen er planlagt til en femårig periode i Himmerland, hvor den primært lever.

Kirkeuglen skal fodres og have redekasser

For at vende kirkeuglernes tilbagegang skal både voksne og unger fodres med daggamle kyllinger hele året rundt.

En af de største udfordringer for kirkeuglen er nemlig, at den ikke kan finde nok føde. Derfor må den i mange tilfælde enten opgive sine æg eller lade ungerne dø af sult.

Målet er, at kirkeuglerne skal fodres indtil bestanden vokser betragteligt og der er etableret mange egnede levesteder.

- Vi vil også opsætte flere redekasser til kirkeuglen i dens leveområder, så den har bedre mulighed for at yngle og bestanden kan brede sig på længere sigt. Lige nu lever ynglende kirkeuglepar med så stor afstand, at deres afkom risikerer ikke at kunne finde hinanden og yngle, når deres tid kommer. Kirkeugler spreder sig nemlig ikke langt fra deres oprindelsessted, forklarer Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover vil projektgruppen lave frivillige aftaler med landmænd i områderne for, at de skal holde græsset kort og pløje områder op, så uglerne nemmere kan finde regnorme og biller i jorden, som er en del af deres naturlige fødegrundlag.

Størstedelen af kirkeuglerne lever i redekasser på landejendomme og i lader.

Støt kirkeuglen i julen og få et gavebevis

Kirkeuglen er en af de over 2.000 arter, der er i fare for at forsvinde fra den danske natur.

Du kan støtte Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for at skabe flere levesteder og få et valgfrit gavebevis, hvis din donation er en julegave.

Frivillige kæmper for kirkeuglen

Lige nu er kirkeuglens overlevelse især frivilliges fortjeneste. Af egen drift og lomme sørger de sammen med landmænd for at fodre uglerne i Himmerland-området.

De var også med i projektet Hjælp Kirkeuglen der blev gennemført i 2009-2014 i et samarbejde mellem kommuner, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Landboforeningen Agri Nord.

Dengang fik projektet bevilget 2,1 mio. kroner fra Miljøministeriet til at hjælpe bestanden bl.a. ved at fodre kirkeugleunger. Projektet fortsatte helt frem til 2017, hvor pengene slap op. Men siden da har de frivillige forsat med egenbetaling af mad til uglerne.

Til forskel fra det tidligere projekt, så vil man denne gang fodrer både voksne kirkeugler og unger hele året rundt, hvilket burde hjælpe bestanden i højere grad og sikrer en lavere dødelighed.

Med i Projekt Kirkeugle er: Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Jægerforbund og Friluftsrådet.

Fakta om kirkeuglen: Danmarks mindste ugle

  • Kirkeuglen er alvorligt truet og risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke der bliver gjort noget for arten.
  • Yngleparene er observeret i Jylland omkring Himmerland, Viborg, Varde og Ribe.
  • Tal fra 2018 viser, at der kun er omkring 13 ynglende par tilbage i Danmark, og af dem er det kun to-tre par, der yngler så tæt på hinanden, at det er realistisk, at deres unger kan finde en mage.
  • Tidligere var kirkeuglen vidt udbredt vest for Storebælt. Omkring 1970 var bestanden formentlig på tusindvis af par.

Støt vores arbejde for truede arter i julen

Giv naturen julefred. Støt med et valgfrit beløb og få adgang til flotte gavebeviser, som du kan downloade, hvis din donation til naturen er en julegave.

Vælg beløb

50kr.
1000kr.

Valgfrit beløb

Støt med et bestemt beløb