I maj, juni, juli og august har flere danske farvande og fjorde været ramt af iltsvind.

På trods af, at sommeren i år har været mere normal end sidste års rekordvarme, har iltsvindet i de danske farvande igen været udbredt. I august var det på niveau med sidste år.

Iltsvind opstår ofte ved høj varme, så at iltsvindet igen i år er udbredt, viser, at hovedårsagen er for høj kvælstofudledning. Det siger Lisbet Ogstrup, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

-Alt for stor udledning af kvælstof er hovedårsagen til, at iltsvind nu igen er blevet ”sommerens orden”. Det understreger, at det haster alvorligt med at få begrænset kvælstofudledningen, som alt overvejende kommer fra landbruget.

Et område på størrelse med Lolland er berørt af iltsvind

Og selvom frisk vind i midten af august forbedrede iltforholdene i de mere lavvandede områder, ændrede det ikke på iltforholdene i de mere dybe områder.

Der er flere steder registreret iltfrie forhold, giftig svovlbrinte og døde bunddyr og fisk i bundvandet. Værst så det ud i Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilstødende områder samt Det Sydfynske Øhav.

- Vi bliver nødt til at handle med det samme og rulle nogen af landbrugspakkens lempelser i gødningsforbruget, tilbage, og få ekstensiveret landbrugsarealer, siger Lisbet Ogstrup.

1.300 km2 af de indre danske farvande var i juli berørt af iltsvind. Det svarer til et område på størrelse med Lolland. Knap 1.650 km2 var iltsvindsramt midt i august. Heraf var godt 40 % påvirket af kraftigt iltsvind. Det iltsvindsramte areal i juli 2019 var mindre end i 2018, men i august var det ramte område på niveau med 2018.

Skriv under for at hjælpe havet

Havet skal have et pusterum. Lad det genvinde sine kræfter, før det er for sent. Du kan være med til at hjælpe ved at skrive under på, at:

 • Senest i 2022 har etableret naturlige urørte zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor bundtrawling er forbudt.
 • Senest i 2027 reducerer udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons.
 • Senest i 2027 stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer.
 • Derudover opfordrer initiativtagerne til at beskytte de danske farvande langt mere målrettet igennem forskning, lovgivning og økonomisk politik.
 • RedHavet.nu er finansieret af VELUX FONDEN og er et fælles initiativ mellem Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden.

Planterne dør, bunddyrene gisper, og fiskene flygter

Iltsvind er en katastrofe for bunddyr og planter. Fiskene flygter til andre områder, planterne og bunddyrene risikerer at dø af iltmangel.

I juli og august har iltkoncentrationen været kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder, fremgår det af rapporten fra DCE, og "iltsvindssituationen kan forværres i den kommende tid – også i de lavvandede områder", forudsiger tallene.

Årsagen til iltsvind er, at der er alt for mange næringsstoffer i havet kombineret med varmt bundvand og et relativt stille sommervejr.

En god sensommer storm, der kan få rørt grundigt rundt i vandet, kan forbedre det akutte problem nogle steder, men også risikere at flytte det iltfattige vand rundt, så det påvirker andre områder.

Den bæredygtige og langsigtede løsning er at reducere den mængde af næringsstoffer, der hvert år udledes til det danske havmiljø med 20.000 ton.

Skriv under på redhavet.nu og vær med til at hjælpe havet

Udledningen af kvælstof til kystvande og hav er stigende

Siden årtusindskiftet har udledningen af kvælstof næsten ligget fast på samme niveau, men de seneste år er den igen begyndt at stige, blandt andet fordi landbruget har fået lov til at gøde mere.

(Opdateret 4/9-19 kl. 14:25)

- Det er på høje tid vi får gjort noget ved problemet. Udledningen af kvælstof skal reduceres dramatisk i de kommende år hvis vi skal reducere risikoen for voldsom iltsvind og fiskedød. Hvor der i dag udledes over 60.000 ton kvælstof om året skal vi helt ned på omkring 40.000 ton årligt, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Derfor beder vi i disse uger danskerne støtte op om vores opfordring til politikerne om, senest i 2027 at reducere udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 ton.

Du kan støtte opfordringen til politikerne på www.redhavetnu

Sådan kommer der iltsvind i havet

Hvert år får det danske havmiljø tilført unaturligt store mængder næringsstoffer i form af fosfor og kvælstof fra vores landbrug og spildevand og via luften fra afbrændingen af kul, olie og gas i trafikken og energiforsyningen.

De store mængder næringsstof giver en voldsom vækst af hurtigt voksende alger. Algerne lever kort tid. Og når de dør, bruger nedbrydningsprocessen ilten fra havvandet, og næringsstofferne frigives.

På den måde kan næringsstofferne nå at indgå i ny algeproduktion op til ti gange i løbet af en sæson. I værste fald bruges så meget ilt, at det skaber iltsvind, så fisk, bunddyr og planter dør.

Læs mere om iltsvind her

Sådan står det til i havet

 • Havet belastes med næringsstoffer fra det intensive landbrug og spildevand fra byer og huse på landet, imens menneskabte klimaforandringer er med til at øge algevæksten.
 • En eksplosivt voksende algevækst hæmmer leveforholdene for både fisk, bunddyr og planter.
 • Iltsvind slår hvert år bunddyr ihjel – i de værste år svarer ødelæggelserne til et område på 14.000 km2.
 • Områder med iltmangel i Østersøen er ti-doblet de sidste 100 år.
 • Temperaturen i Østersøen er steget 1,5 grader de sidste 30 år. Intet tyder på, at stigningen vil stoppe.
alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35