Tirsdag 8. maj behandles det tredje af en række lovforslag, der skal gøre det lettere at få tilladelse til at kystsikre. Den del anerkender Danmarks Naturfredningsforening til fulde.

Problemet er blot, at gennemføres forslaget i sin nuværende form, får borgere og organisationer fremover alene mulighed for at gøre indsigelse over de såkaldt retlige forhold så som proces, EU ret m.v. Borgerne kan derimod ikke klage over selve vurderingen af for eksempel projektets påvirkning af deres egen ejendom, en fredning, en fortidsmindebeskyttelse eller en beskyttet naturtype.

- Det er afgørende at den hurtigere og mere smidige sagsgang, som lovforslaget skal sikre, ikke sker på bekostning af retssikkerheden for borgerne. Og den nye miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann Jensen kan med relativt små justeringer sikre borgere og organisationer en ordentlig klageadgang. Vi håber, at ministeren vil tage borgernes parti, siger Morten Pedersen, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen står ikke alene. Også blandt andre Landbrug og Fødevare, Fritidshusejernes Landsforening og Friluftsrådet kritiserer den reducerede klageadgang.

Fredninger i fare

Foreningen anbefaler også den nye minister at genoverveje den del af lovforslaget, der handler om fredningsnævnene. Hvis en grundejer mener, at en fredning ligger i vejen for et kystsikringsprojekt, er det ikke længere de uvildige fredningsnævn, der skal vurdere om en fredning kan ophæves eller lempes. Det skal fremover være op til kommunen.

- Og så ved vi godt, hvem der bliver taberen. Det gør naturen. Så her håber vi, den nye minister vil tage naturens parti og ændre lovforslaget, siger Morten Pedersen. Foreningen opfatter de danske kyster som nationale naturperler, der altid er bedst tjent ved brede forlig i Folketinget. Der har også været kritik af lovforslaget over en bred kam fra oppositionen, der ligeledes ønsker lovforslaget justeret for at sikre en ordentlig klageadgang og fredningsnævnenes kompetencer.

Læs mere om fredninger

  • Klageadgangen reduceres kraftigt for omkring 95 procent af sagerne. Det handler om private projekter om kystsikring, hvor kommunen ikke er part.
  • Når grundejere ansøger om kystsikring, og strækningen ligger midt i et fredet område eller er naturbeskyttet på anden vis gennem lovgivning, skal Kystdirektoratet i dag høre frednings- og naturmyndighederne.
  • Men nu foreslås det altså i udkastet til lovforslag, at man ikke længere skal give dispensation fra hver enkelt lovgivning, men samle alle vurderinger i én samlet tilladelse.
  • Danmarks Naturfredningsforening mener, at det så bliver let at vægte beskyttelsen til naturen og kystens landskaber lavt og grundejerens ønsker højt. Især, når regeringen foreslår, at kystmyndigheden flyttes fra Kystdirektoratet til kommunerne, fredningsnævnene sættes ud af spillet, og klageretten samtidig indskrænkes.