Med landbrugspakken i 2016 fik landmænd lov til at gødske mere end tidligere. Det har medført, at større mængder kvælstof tabes til vandløb og havet.

Men de muslingefarme af blåmuslinger, som menes at kunne rense havmiljøet for kvælstof, er måske skadelige. Sandsynligheden for, at de bidrager til iltsvind og andre skadelige effekter bør undersøges, før de udbredes yderligere, mener Henning Mørk Jørgensen, havbiolog og politisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

For selvom muslingerne er effektive filtre og kan rense vandet for alger og partikler, så har muslingerne også andre lokale virkninger. På anlæggene sidder blåmuslingerne i unaturligt store mængder, og en tredjedel af det, de indtager og filtrerer, taber de som slam til bunden.

- På den måde belaster de fjorden koncentreret på et meget lille sted. Iltsvind og fiskedød kan hurtigt blive en følgevirkning, og det skal vi have undersøgt, siger han og efterlyser en vurdering af konsekvenserne og en overordnet planlægning fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Tager plads fra havet

Der er i skrivende stund muslingefarme 11 forskellige steder i Danmark.

I Skive Fjord ligger én på størrelse med 26 fodboldbaner. Bl.a. her har lokale gjort opmærksom på urent badevand og tykt slam i havbunden fra de millionvis af muslinger, der hænger på net fra lange luftfyldte rør i vandet. Også store mængder af mågelort og løsrevne genstande fra farmene generer.

Flere billeder fra Skive Fjord i denne artikel illustrerer problemet.

Slammen består blandt andet af alger, som muslingerne optager og udskiller igen som ekskrementer. Og det er de alger, der optager ilt fra fjorden i nedbrydningsprocessen og risikerer at tage luft fra de fisk og bunddyr, der lever i havet naturligt.

Læs også: Dykker: Hvis havets tilstand var synlig ville der være et ramaskrig

- Men udover risikoen for iltsvind, som ikke er blevet ordentligt undersøgt, handler det her også om, hvad vi egentlig vil bruge havet til. Muslingefarme er kæmpestore og forhindrer badegæster, kajakroere, surfere, sejlere og andre brugere af havet i at færdes på havet som normalt, siger Henning Mørk Jørgensen og tilføjer:

- Lige nu er vores hav så presset og bliver brugt til så mange forskellige ting. Måske skulle man spørge sig selv, om helt kystnære muslingeanlæg er den måde, vi vil bruge vores kystvand på.

Skriv under for et rent og sundt havmiljø her

Løsningen er ikke en simpel oprydning

Næsten samtlige af de danske kystvande er ikke i god økologisk tilstand, bl.a. på grund af for store tilførsler af kvælstof. Men muslingefarme skal ikke kompensere for de alt for store kvælstofudledninger, og da især ikke hvis det viser sig, at den koncentrerede ophobning af alger lokalt skader havlivet, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor skal der i højere grad fokuseres på at begrænse mængden af næringsstoffer, som overhovedet bliver udledt til havet.

- Problemet her er en helt unaturlig mængde næringsstoffer i vand- og havmiljøet. Et problem, der kan løse ved mindre tab af næringsstoffer fra landbruget og ved, at vi får bedre spildevandsrensning i byerne og færre overløb fra kloakker, siger Henning Mørk Jørgensen.

Fakta: Muslingernes "opgave"

  • Når kvælstof og fosfor bliver udledt til vandløb og fjorde, skaber det en høj risiko for iltsvind i vandet.
    Næringsstofferne er nemlig med til at øge mængden af alger i havet, og når disse alger dør og nedbrydes, bruger de en masse ilt. Det kan skabe iltmangel, der dræber fisk, planter og havdyr.
  • Muslinger er effektive til at filtrere havvandet og fjerner derfor kvælstof, hvis de høstes. Derfor bliver muslingefarme set som rensningsanlæg. Det er endnu ikke vurderet eller undersøgt, hvilke negative konsekvenser muslingefarmene kan have for havmiljøet.
  • Muslingerne i muslingefarme bliver ikke brugt som spisemuslinger, men bl.a. som dyrefoder.
  • Lige nu arbejder regeringen på en plan for, hvordan pladsen på havet skal forvaltes de næste ti år frem i tiden. Havplanen bør ikke medføre mere plads til muslingeopdræt i danske farvande, men omvendt fokusere på at skabe et renere og sundere havmiljø.
  • Du kan hjælpe os med at påvirke havplanen! Skriv under og støt kravet om, at 30 procent af havet skal beskyttes.