En nationalpark er et sted, hvor folk valfarter til fra nær og fjern for at nyde smukke scenerier langt væk fra industri, by og landbrug. En beskyttet vildmark.

Sådan er det i hvert fald i nationalparker i mange lande. Men i Danmark fylder sommerhusområder, industrielt landbrug, skovbrug og byggeri en meget stor del af arealet i flere af de fem udpegede nationalparker, vi har i dag. Den danske nationalparklov rummer nemlig ingen krav om naturbeskyttelse.

Derfor er det en sejr for naturen, at finansloven for 2021 sætter penge af til, at Danmark får i alt 15 naturnationalparker. I de nye naturnationalparker får naturen i meget højere grad lov til at eksistere på sine egne præmisser, og store dyr som f.eks. vilde heste, vildsvin og bison genskaber naturens egne processer så godt som muligt.

Rune Engelbreth Larsen, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening, kalder de nye naturnationalparker og de store arealer med urørt skov for den første seriøse håndsrækning til naturen i Danmarks historie:

- Det er altafgørende, at vi nu får nogle store sammenhængende naturarealer, hvor der ikke sker skadelige aktiviteter som dræning, træfældning og anden produktion. I de nye naturnationalparker får træerne lov til at blive gamle, de græssende dyr skaber dynamik, og det hele foregår så godt som uden menneskelig indblanding, siger Rune Engelbreth, der oprindeligt fik idéen til naturnationalparkerne.

Kan være begyndelsen på enden for biodiversitetskrisen

Det er ikke kun nationalparkerne, der mangler beskyttet natur. Hele Danmark er absolut bundskraber i Europa hvad angår beskyttet Natura 2000-natur. Omkring fem procent af Danmarks areal er fredet.

Vores beskyttede natur dækker ofte over meget andet end natur, og her er de traditionelle nationalparker et godt eksempel.

Læs også: Beskyttet natur: Danmark er europæisk bundskraber

Blandt andet af den grund mister vi arter i Danmark i et uhyggeligt tempo, og en femtedel af danske arter er truede. En skovmår, der før var en almindelig skovart, er nu kategoriseret som næsten truet på den danske rødlise. Der er ganske enkelt for lidt vild skov, den og masser af andre truede arter kan bo i.

Den danske mangel på vild natur har altså vidtrækkende konsekvenser for vores arter. Og derfor er det helt på sin plads, at Folketinget indser behovet for nye naturnationalparker, som rent faktisk sætter naturen i første række.

- Naturnationalparkerne bliver enormt vigtige for at give arterne flere og bedre levesteder, hvis de udformes rigtigt. I andre lande er vild natur en given ting. Herhjemme findes det nærmest ikke. Derfor er naturnationalparkerne et nybrud. Nu må vi arbejde hårdt for, at vi ikke også får behov for natur-naturnationalparker, siger Rune Engelbreth Larsen.

Må man færdes i en naturnationalpark?

Selvom naturnationalparkerne som noget helt nyt udelukker menneskelige produktionsinteresser, holder det ikke besøgende ude. Man vil stadig kunne besøge naturnationalparkerne, også selv om de er hegnet ind, for at de græssende dyr ikke forsvinder ud på tilgrænsende marker eller veje.

Der er forskel på nationalparker og naturnationalparker

  • Nationalparker har sin egen lov, men der er ikke nogen særskilt naturbeskyttelse i loven. Af den grund er både skovdrift og landbrug almindelig i nationalparkerne. Det hæmmer biodiversiteten i nationalparkerne meget. Ofte er byområder også inkluderet i nationalparker.
  • Naturnationalparker har endnu ingen selvstændig lovgivning, men en sådan er på vej, ifølge miljøministeren. Forventningen er, at naturnationalparker friholdes 100 procent fra skov- og landbrug og al anden produktion, og at de i første omgang etableres på statslige arealer. Naturen udvikler sig så vidt muligt på sine egne præmisser i naturnationalparker og dækker over store, sammenhængende arealer. Naturlig hydrologi genoprettes, og græssende dyr sættes ud for at skabe dynamik og højere biodiversitet.

- De nye naturnationalparker bliver ikke farligere eller mere utilgængelige. Tværtimod vil man kunne få endnu større og vildere oplevelser i en naturnationalpark. Der vil være en frodigere skovbund, gamle hule træer at klatre i og masser af moser og åbne landskaber at nyde, f.eks. med en flok vildheste, kreaturer eller andre store dyr.

Bortset fra Gribsskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers er de øvrige af de 15 naturnationalparker ikke udpeget endnu.

Rune Engelbreth Larsen har i 2017 skrevet bogen ”Vildere vidder i dansk natur”, hvor han foreslår 35 steder til naturnationalparker, og i 2020 bogen ”Danmarks genforvildede natur”, der konkretiserer udfordringer og løsninger i de 15 mest oplagte områder.

Det er blandt andet Rold Skov & Rebild Bakker, Bidstrup-skovene, Hanstholm Vildtreservat, Tranum og Almindingen på Bornholm.

Oplev 13 vidunderlige skove i Danmark