Viber, engkabbelejer og frøer kan se frem til bedre vilkår, efter at regeringen og et flertal i Folketinget netop har indgået aftale om et forbud mod at sprøjte og bruge gødning på naturarealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf tre.

Samtidig betyder den nye aftale, at arealerne ikke længere må pløjes og omlægges med jævne mellemrum. Dermed opnår disse såkaldte kulturenge samme beskyttelse som andre naturarealer som overdrev og heder.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding roser den nye aftale:

- Den danske natur har det elendigt, og derfor er det her en rigtig god nyhed. Naturen får bedre vilkår, når den ikke sprøjtes, gødes og pløjes, siger Maria Reumert Gjerding.

Flere sammenhængende naturområder i Danmark

Det nye tiltag omhandler ca. 37.000 hektar beskyttede naturarealer.

Noget af det, som videnskaben peger på i forhold til at skabe bedre forhold for den danske natur, er behovet for større sammenhængende naturarealer. Og her kan de nye aftale være et skridt på vejen.

- Det er klart, at de omtalte arealer ikke nødvendigvis er store naturperler i dag. Men rigtig mange af dem har potentiale til at udvikle sig til en artsrig natur på sigt. Og samtidig kan de være med til at binde naturområder sammen, så vi får en mere sammenhængende natur og større naturarealer. Det er der hårdt brug for i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere om biodiversitet

Jordfordeling nødvendigt

Forslaget om at skåne de beskyttede naturarealer for sprøjtegift, gødning og pløjning er et godt for naturen, men hvis Danmark for alvor skal vende biodiversitetskrisen herhjemme, skal der meget mere til:

Sammen med Landbrug & Fødevare er Danmarks Naturfredningsforening kommet med et forslag til, hvordan vi får bedre natur. Det indebærer at tage nogle af de sårbare landbrugsarealer ud af drift til naturformål.

- Her er det glædeligt, at der med den nye finanslovsaftale er afsat midler, så vi kan komme i gang med at udtage landbrugsjord for at give mere plads til den trængte natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Regeringen og støttepartierne har i finanslovsaftalen valgt at afsætte 200 millioner om året de næste 10 år til en grøn fond med fokus på jordfordeling.

Læs mere om udspillet om jordfordeling

Fakta om den ny aftale for beskyttet natur

  • Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for natur-arealer som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.
  • Der findes ca. 375.000 § 3-beskyttede arealer (eksklusiv søer).
  • Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 ha ferske enge og strandenge, der i dag har en lovlig drift med sprøjtning, gødskning og/eller omlægning
  • Den generelle beskyttelse af naturtyperne er et væsentligt instrument til at beskytte naturområderne som levesteder for de vilde dyr, planter og svampe.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28