Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden - både på land og i vand og i alle dets former.

Med andre ord er biodiversitet alle dyr, planter, svampe, bakterier og deres indbyrdes samspil.

FN definerer biodiversitet som: "Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer."

Hvad er biodiversitetskrisen og den sjette masseuddøen?

Vi befinder os desværre i en global biodiversitetskrise. Aldrig før i menneskets historie, er arterne uddøde i det tempo, de gør nu. Det bliver af forskere kaldt den sjette masseuddøen. Den sidste masseuddøen på jorden var da dinosaurerne forvandt.

Det står så slemt til, at en fjerdedel af alle verdens arter er truet af global udryddelse ifølge verdens førende forskere. Alene i Danmark er over 1.900 arter af dyr, planter og svampe så truede, at der er stor risiko for, at de vil forsvinde fra vores natur.

Tabet af biodiversitet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet - heller ikke i Danmark, på trods af at Danmark er både retligt og politisk forpligtet til at beskytte og genoprette naturen.

 Hjælp os med at beskytte naturen!

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at bremse biodiversitetskrisen og redde de truede arter i den danske natur.

Det skal blandt andet ske ved at skabe mere plads til naturen og at sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Du kan støtte naturen ved at blive medlem.

Hvad er årsagen til biodiversitetskrisen på land?

På land skyldes tabet af biodiversitet samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Det fører til disse fem hovedudfordringer for at genoprette biodiversiteten og få en rig og varieret natur i Danmark ifølge de førende danske biodiversitetsforskere:

  • mangel på plads
  • ensartethed og mangel på sammenhæng i tid og rum
  • dræning og afvanding
  • mangel på store nøglearter og deres funktioner
  • udledning af miljøfremmede stoffer og næringsstofbelastning

Video: Sommerfugle er hårdt ramt af biodiversitetskrisen

Se video, hvor biodiversitetsekspert Bo Håkansson forklarer, hvorfor sommerfuglearter er nogle af de mest kritisk truede arter i Danmark. Sommerfugle er indikatorarter. Sommerfugle kræver nemlig en god og sund natur, og derfor siger sommerfuglenes tilstand noget om biodiversiteten og naturens generelle tilstand. Mere end hver tredje af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede eller allerede uddøde fra den danske natur.

Hvad er årsagen til biodiversitetskrisen i havet?

I havet skyldes ødelæggelserne af naturen hovedsageligt nærringstofferne fra landbruget, overfiskeri, ødelæggelser af havbunden og klimaforandringer ifølge de førende danske biodiversitetsforskere.

Disse forhold forstyrrer på en gang havets liv og levesteder fra bunden af fødekæden. Vandkvaliteten forringes, udbredelsen af bundplanter mindskes og der ses perioder med kraftige iltsvind i kystnære områder.

Havets liv presses også fra toppen af fødekæden hvor massivt fiskeri ændrer fødekædernes struktur.

Meget af den beskyttede havnatur er kun beskyttet på papiret. Der foreligger ikke egentlige planer eller mål for, hvordan beskyttelsen skal forvaltes, og det betyder i praksis, at beskyttelsen ikke har nogen effekt.

Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund, for en mangfoldig natur er vores livsgrundlag.

Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder og fisk.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.

Biodiversitetskrisen er tæt forbundet med klimakrisen, og tilsammen udgør de to kriser en
alvorlig trussel mod livet på jorden.

Tabet af biodiversitet kan vendes

Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. Det gælder både i havet og på land.

Et eksempel herpå er, at hvor der for godt 25 år siden ikke ynglede havørne i Danmark, har en målrettet indsats medført, at der i dag er over 150 ynglepar.

Andre gode eksempler på succesfulde naturgenopretninger er ved Knudshoved Odde, Vest Stadil Fjord, Bredgrund, Molslaboratoriet og Hammer Bakker.

Ved at genoprette økosystemer, sikre de naturlige processers frie udfoldelse og beskytte naturen effektivt mod de primære trusler, kan tabet af biodiversitet vendes til fremgang for naturen.

På havet betyder det blandt andet, at vi skal lave plads til urørt hav – fra bund til havoverflade - med ophør af bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning, for at skabe muligheder for at livet igen kan indfinde sig.

Vi arbejder for mere og bedre natur i Danmark

Nationalt arbejder vi politisk for at beskytte biodiversiteten og naturens mangfoldighed ved at skabe meget mere plads til vildere natur.

Det er vores mål, at vi har effektiv beskyttelse af 30 % af vores land- og havareal senest i 2030. En tredjedel af den beskyttede natur skal være strengt beskyttet, dvs. for så vidt muligt helt uden menneskelig indblanding og påvirkning.

Lokalt arbejder vi for at forhindre forringelse af biodiversiteten gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager i sager, kan få stor negativ betydning for natur og miljø.

alt
Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Souschef

Støt os i kampen for mere og bedre beskyttet natur