Øst for Silkeborg, kun et stenkast fra Gudenåen, ligger Dalene ved Resenbro. Et landskab med dybe slugter, stejle skrænter og idylliske dale. En ny fredning sikrer, at det store område vil forblive naturskønt.

Dalene ved Resenbro ligger omkranset af veje, boliger og erhvervsområder meget tæt på Silkeborg. Placeringen betyder, at området naturligt ville blive opslugt af byen en dag, hvis ikke der blev gjort noget aktivt for at beskytte de store natur- og landskabsværdier:

- Naturen er trængt overalt. Byer, veje, sportsanlæg og alt muligt andet breder sig ud i naturen. For at beskytte et af Danmarks smukkeste landskaber for eftertiden besluttede vi at rejse en fredningssag. Nu er fredningen gennemført, og vi kan glæde os over, at dette skønne område fremover har fået den bedste beskyttelse, vi har, siger fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch.

Planer om nye veje var baggrunden for, at Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen i 2013.

I 2017 traf Fredningsnævnet for Midtjylland afgørelse om, at området skulle fredes. Beslutningen blev anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu har afgjort sagen endeligt.

Fredningen af Resenbro indebærer:

  • At ca. 565 ha store område bliver beskyttet imod at blive gennemskåret af nye veje, mere byggeri og tilplantninger der vil påvirke den landskabelige oplevelse negativt.
  • Samtidig får kommunen, som er plejemyndighed, mulighed for at gennemføre naturpleje på naturarealerne
  • Derudover skal kommunen etablere nye stier for offentligheden.
Foto: Peder Størup
Foto: Peder Størup

Unikt landskab med sjældne arter

Dalene ved Resenbro er et landskab med dybe slugter, der skærer sig ned i et højtliggende moræneplateau. I naturområdet er der naturlige adgangsveje til Gudenåens brede ådal og grønne enge. Hvor terrænet har villet det, er åen omdannet til en række af store søer på sin vej ud i Randers Fjord.

- Det er et unikt område med sjældne arter, der er gået tabt mange andre steder i landet, fortæller Peder Størup, som er en af de lokale initiativtagere til fredningen.

Da området er så geologisk varieret og består af gammel skov på skrænterne, lysåbne områder, våde og tørre arealer og stejle skrænter, så er der stor artsvariation i dalene. Her kan du møde arter som den kødende plante soldug, svampen gul nøkketunge, moseperlemorsommerfugl, trehornet skarnbasse og den genindvandrede sortspætte.

- Presset på vores natur er desværre så stort i dag, at arterne forsvinder, hvis vi ikke aktivt gør noget for at beskytte og forbedre deres levesteder. Fredningen sætter en tyk streg under områdets kvaliteter og behovet for beskyttelse, og at det er et unikt område, der er grund til at være stolt af at bo i eller tæt på, siger Peder Størup.

Kulturhistorie og istidslandskab

Er du til smukke udsigter, så kan du besøge det høje moræneplateau op til Hårupvej:

- Her er landskabet åbent og giver mulighed for udsigt mod nord til skovene og Gudenådalen. Det flade plateau understreger slugterne, der skærer sig ned i skrænterne, og viser de geologiske formationer i en sammenhæng, der vidner om en dramatisk dannelse i slutningen af sidste istid, siger Peder Størup.

Fredningen tager også hånd om kulturhistorien. Du kan nemlig gå i kongens fodspor og besøge den historiske Adelsvej ved Resenbro. Vejen blev brugt som hovedfærdselsåre af kongen, når han rejste mellem de kongelige borge og byer.

Adelsvejen er nu sikret på strækket og bliver gjort mere tilgængelig med en trampesti ud til Mørkdalvej.

Læs mere om fredninger her