Bag rapporten står DCE fra Aarhus Universitet. Rapporten slår en tyk streg under det, som danske forskere og rapporter i årevis har konkluderet : At naturen i Danmark er i dokumenteret tilbagegang.

Siden sidste indrapportering til EU i 2013 har både de overvågede naturtyper og arter fået det værre.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, håber, at rapporten bliver et walkup-call til politikerne.

- Vi er kommet dertil, hvor vores politikere ikke længere har nogen undskyldninger for ikke at handle. Den frygtelige sandhed er, at vi uden politisk handling bevæger os mod en naturkatastrofe i Danmark, hvor vi kommer til at miste arter i et omfang, vi slet ikke kan forestille os, siger Maria Reumert Gjerding.

Landbruget tager plads fra naturen

Som et verdens mest opdyrkede lande - kun overgået af Bangladesh - disponerer danske landbrug over halvdelen af det danske areal til fødevareproduktion.

Og skov i Danmark især produktionsskov, hvor skovbrug fortrænger de truede arters levesteder. Under én procent af Danmarks areal er urørt skov.

De udvalgte skovnaturtyper havde i 2013 100 procent 'stærkt ugunstig bevaringsstatus', og det har de igen i 2019. Alligevel kan forskerne registrere en yderligere forværring af tilstanden i skovene og skriver i deres notat, at der er tegn på forværring i nogle af dem.

Biodiversitetskrisen er global - men naturen i Danmark er på mange måder endnu mere presset, fordi naturen har så lidt plads og det intensive landbrug beslaglægger så stor en del af landearealet, lyder det fra Maria Reumert Gjerding. Hun opfordrer derfor det politiske flertal til at bruge den kommende finanslov til at sætte naturkrisen øverst på den politiske dagsorden.

- Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at vende udviklingen, kræver det en omfattende redningsplan for naturen, hvor en langt større del af vores areal skal disponeres helhjertet til natur. Der er derfor vi sammen med landbruget har foreslået en jordreform, som skal omlægge mere end 100.000 hektar landbrugsjord til natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Mere urørt skov og vildere naturområder

Samtidig peger præsidenten på to andre indsatsområder, som politikerne bliver nødt til at levere på, hvis krisen skal afbødes i Danmark. Staten skal gå foran og omdanne statslige natur- og landbrugsarealer til vilde naturområder, hvor naturen kan udfolde sig frit. Ligesom der skal igangsættes en stor indsats i skovene for at gøre dem vilde og urørte.

- Vi har meget få områder i Danmark, hvor naturen kan udfolde sig frit. Vi ved, at størstedelen af vores truede arter lever i skovene, hvor de fortrænges af intensiv træproduktion. Det kræver en massiv indsats med at udlægge flere arealer til urørt skov, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår konkret, at regeringen som minimum ,etablerer minimum 15 naturnationalparker med vildere og mere selvbærende natur på samlet set minimum 60.000 hektar.

Samtidig har Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevare foreslået en jordreform, hvor 100.000 hektar landbrugsjord - svarende til et areal på to gange Falster - tages ud og omdannes til naturområde. Danmarks Naturfredningsforening arbejder også for en udfasning af sprøjtegifte, som truer biodiversiteten.

Fakta: Den danske natur har fået det ringere

  • Den danskere regerings nye rapportering til EU-kommissionen om af tilstanden for den danske natur, som bliver lavet hver sjette år, viser, at den danske natur siden 2013 er i fortsat tilbagegang.
  • For naturtyper som fx skove, moser og strandenge er tilstanden forværret. I 2013 var 90 procent af de overvågede naturtyper i tilbagegang, og i dag er tallet 95%
  • 33 procent af naturtyperne vurderes at være i tilbagegang.
  • For de overvågede arter i den danske natur - lige fra større pattedyr over fisk til sommerfugle og padder - ser det endnu værre ud. Her var 39 procent i tilbagegang i 2013. Det tal er nu vokset til 57 procent i 2019.
  • Det er i strid med habitatdirektivet at netop 33 procent af naturtyperne og 22 procent af arterne har forværret bevaringsstatus.
  • Indrapporteringen bliver lavet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, og sker i henhold til habitats- og fuglebeskyttelsesdirektivet.
  • Du kan læse rapporten på Aarhus Universitets hjemmeside.
alt
Emil Nielsen
Pressechef