En ny rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, viser, at udledningen af ammoniak er steget fra 2012 til 2017. Hvor målet var, at udledningen skulle falde, er den i stedet steget og der er nu et efterslæb på 8.000 tons årligt. Hovedårsagen skal findes i en øget brug af handelsgødning, som Landbrugspakken åbnede op for, viser rapporten.

- Det er et hårdt slag mod natur og miljø. Danmark har i forvejen noget af Europas mest forurenede natur på grund af luftbåren ammoniak og nu føjes et nyt hårdt slag til. Det vil være opsigtsvækkende, hvis ikke politikerne nu reagerer fordi, den øgede forureningen strider imod al tænkelig miljø og naturlovgivning og vil tvinge naturen yderligere ud over kanten, siger Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Ammoniakregn


Ifølge Miljø - og Fødevareministeriet står det danske landbrug for 97 procent af forureningen med ammoniak. Udslippet kommer fra stalde og fra gødskningen af markerne. Luften transporterer ammoniakken ud i naturen, hvor den giver næring til planterne. For meget næring er ødelæggende for sarte naturområder som heder, moser og overdrev.

Netop nogle af netop de naturtyper, som rummer en del af vores truede plante- og dyrearter. I 2014 viste tal fra EU’s Miljøagentur, EEA, at der regner mere end 40 kilo kvælstof ned fra luften over hver hektar natur. Samme rapport viste, at 100 procent af vores naturareal er belastet af forurening.


- Et ændret klima gør det endnu mere afgørende, at vi får gjort vores natur sund og robust både på land og til vands. Alternativet er, at vi mister endnu flere arter og naturtyper. I det lys er det fuldstændigt ødelæggende, at Danmark nu øger udledning af ammoniak, siger Lisbet Ogstrup.

EU underrettet


Foreningen har netop underrettet EU Kommissionen om den seneste udvikling og følger dermed op på en verserende korrespondance med kommissionen om konsekvenserne af den Fødevare og Landbrugspakke, der trods alle advarsler blev stemt igennem i februar 2016.


Her advarede foreningen blandt andet om øget forurening med kvælstof, der ganske rigtigt steg igen i 2017 og således er steget siden 2012.

Jordreform kan løse problemet

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Landbrug og Fødevarer foreslået en stor jordreform.

Den indebærer blandt andet optimal dyrkning af jorder, hvor det ikke skader natur, miljø og klima. De jorder, der er er følsomme i forhold til klima, natur og miljø skal omvendt dyrkes mindre intensivt eller helt friholdes. Målet er at skabe varige løsninger for alle.Skarp advarsel fra forsker

Seniorrådgiver ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Bettina Nygaard kaldte i 2017 situationen for den danske natur for ”alarmerende”: Der er nogle alarmerende tendenser. For 11 ud af de 17 naturtyper, hvor vi har overvågningsdata fra perioden 2004 til 2015, er der tegn på en forværring af tilstanden,” lød det fra forskeren.


I alt 2.262 plante- og dyrearter i Danmark er rødlistede. Nogle af dem er direkte truede og derfor i fare for helt at forsvinde fra den danske natur på kort eller lang sigt. Blandt de truede arter er alt lige fra pelsede pattedyr til svampearter og insekter.

EU ser på landbrugspakken

Foreningen har ad to omgange klaget over landbrugspakken til EU. Efterfølgende har EU pålagt Danmark at beskytte vandmiljøet bedre bla. ved hjælp af flere efterafgrøder. Sagen om landbrugspakken er stadig åben i EU-systemet.