Vi har fået et nyt fredet landskab i Danmark. Et landskab med masser af naturværdier i form af moser, åer, søer, enge og småskove kan se frem til at blive bevaret for eftertiden. Der er tale om et smukt og særligt landskab for Nordsjælland, der står i kontrast til den ellers så tætbebyggede nordkyst og de højtliggende skovområder i baglandet.

Der er tale om Keldsø-området, der er beliggende mellem Esrum Sø, Grib Skov og fredningen Rusland i Nordsjælland.

Fredningen skulle genskabe en sø

Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening. Baggrunden var et ønske om, at den oprindelige sø, Keldsø, med tiden skulle få vandet tilbage. Derfor var der i første omgang lagt op til, at der ikke skulle drænes yderligere i området.

- Den del er taget ud af fredningsnævnets afgørelse, så med fredningen kommer der ikke umiddelbart en ny Keldsø, men en bevarelse af det fantastiske landskab med de nuværende naturværdier. Og der bliver adgang for kommunen til at pleje naturarealerne i området samtidig med, at der bliver lagt flere offentlige stier ind i området, så besøgende kan komme ind i landskabet, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

De fine udsigter skal bevares, derfor bliver der et forbud imod at tilplante landskabet med høje flerårige afgrøder fx juletræer og energipil, står der i fredningskendelsen.

Læs også: Fredninger skal sikre parker i byerne

En lille oase gemt bag skove og veje

Keldsø var indtil engang i 1800-tallet en mindre sø omgivet af eng- og moseområder. Senere blev søen afvandet gennem åbne grøfter. I dag er det kun småsøer fra tidligere tørvegravning i den gamle søbunds østlige del samt andre lavbundsarealer, der endnu står tilbage med åbne vandflader. Det er netop det åbne græsningslandskab der gør den til en helt særlig bevaringsværdig naturperle, mener fredningslederen:

- Man skal forestille sig området som et stort sammenhængende landskab af flere mindre mosaikker af frodige naturtyper, som den afvandede Keldsø Sø, åer, moser, enge, mindre overdrev, småskove og skønne udsigter over et vidtstrakt landskab, som ikke ses andre steder i det Nordsjællandske landskab.

Læs også: Naturen får lov at blomstre i Dania Kridtgrav

Sammenhængende naturområder

Området ligger i et naturmæssigt meget værdifuldt område, og det er fantastisk, at det har overlevet og endnu står forholdsvist uberørt, siger Birgitte Bang Ingrisch, der fastslår, at fredningen både vil bevare og styrke naturområdet.

Mod nord grænser området op til ”Ruslandsfredningen”, mod syd ligger Gribskov og Esrum Sø, mod vest Snævret Skov og mod øst Klosterris Hegn og Gurre Sø. Keldsø-området udgør samtidig et større sammenhængende uforstyrret å-landskab karakteriseret af de mange åløb, Gurre Å, Keldsø Å, Pandehave Å og Esrum Å, der alle afvander Keldsø-området. Det omfattende uberørte landskab er en stor kvalitet, da åbne landskaber ofte fremtræder fragmenteret af bebyggelser og infrastruktur, som større vejanlæg, elmaster og andre tekniske anlæg, der kan forstyrre landskabsoplevelsen.

Fakta om Keldsø

  • Fredningsnævnet har netop besluttet at gennemføre fredning af et godt 300 ha stort område mellem Esrum Sø og Grib Skov i syd og Rusland i nord.
  • Med fredningen bliver naturområdet beskyttet imod fragmentering og infrastruktur, som vejanlæg, elmaster og andre tekniske anlæg. Fredningen skal åbnes med flere stier for offentligheden. Og høje afgrøder må ikke plantes på landbrugsjorden inden for det fredede areal.
  • Da erstatningerne vurderes til at være over 500.000 kr. skal sagen uanset om den bliver påklaget, også behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil vurdere sagen endnu engang og tage endeligt stilling til om dette fantastiske landskab i fremtiden skal have den ekstra beskyttelse, som kun en fredning kan give.

Vil du værne om natur og landskaber?

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening støtter du vores arbejde med at bevare og beskytte natur og landskaber i Danmark. På den måde sikrer vi Danmarks unikke og dyrebare naturområder for eftertiden.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22