Vibens pibende kald er blevet en sjældenhed på kun få årtier. Tre ud af fire viber er forsvundet fra 1976 til 2017, ifølge indekstal fra Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).

Det drastiske fald i bestanden af viber er sket, fordi de mangler levesteder og plads i naturen, som et resultat af, at lavbundsarealer er blevet drænet til at dyrke landbrug. Lavbundsarealer er fra naturens side våde områder, der ligger lavt i landskabet, og hvor viberne kan finde føde.

Derfor vil det få stor indflydelse på bestanden af viber, hvis vi stopper med at dræne de værdifulde naturarealer, vurderer Jan Pedersen, der er biolog og ornitolog hos Danmarks Naturfredningsforening:

- Hvis man tager lavbundsarealerne ud af landbrugsdrift, så får det kæmpe betydning for vibens levevilkår. Allerede fra første ynglesæson vil man kunne se en fremgang i bestanden, siger han.

Viben får bedre levevilkår efter lokalt naturprojekt

Den udvikling har de set med egne øjne ved Gyldensteen nær Bogense. Her blev landbrugsjorden omlagt til natur i 2014 med genopretning og et fuldt stop for dræning af vand.

Det betød, at områderne blev oversvømmet, så i princippet fik viben mindre plads, men fordi det intensive landbrug stoppede og naturen blev genoprettet, blev det et bedre levested for viben.

Udviklingen siden naturgenopretningen har været gavnlig i forhold til at give viben bedre levevilkår, fortæller Kurt Due Johansen, der er medlem af Naturrådet for Gyldensteen Strand og tæller fuglene i området hver 14. dag:

- På nogle afgræssede enge, der kun udgør 10-20 hektar kan der være lige så mange ynglende viber, som der engang var på 350 hektar dyrkede marker. Og det er jo ret fantastisk, siger han.

Så selvom området blev mindre, så bestod den ynglende bestand af viber, fordi naturområderne blev genoprettet.


Bliv medlem og vær med i kampen for mere natur til truede arter!Tre millioner fugle er forsvundet fra det åbne land

Men tilbagegangen blandt viber er ikke et enkeltstående tilfælde. Punkttællingerne fra DOF viser, at der er forsvundet næsten tre millioner fugle fra det åbne land i Danmark de sidste 40 år.

Den negative udvikling kan vendes, hvis vi omlægger lavtliggende landbrugsarealer til natur, som forslaget til en ny jordreform lyder fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.

Det vurderer Lisbet Ogstrup, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

- Når man omlægger marker på lavbundsarealer og genskaber dem til natur og åbne områder uden intensivt landbrug, så genskaber man også mange truede fuglearters levested og spisekammer, og dermed hjælper vi med til at bestanden af truede fuglearter kan vokse igen, siger hun.

Mere natur i de lavtliggende områder giver især flere levesteder til truede vadefugle som viben.

Om jordreformen 'Fælles Løsninger - for natur og landbrug'

  • Viben og andre truede fuglearter vil gå gavn af jordreformen, fordi lavtliggende landbrugsjord omlægges til 100.000 hektar ny natur.
  • Forslaget blev mødt af positive reaktioner fra Folketingets politikere, da det blev fremlagt i februar i år.
  • I forbindelse med Folketingvalget er jordreformen blevet nævnt af flere partier, der gerne vil forpligte sig på at finde penge til at omlægge landbrugsjord til natur.