Der har netop været deadline for den offentlige høring af det lovforslag, der skal gøre en ny 20 kilometer lang motorvej i Nordjylland – og tværs over en ø klos op ad Aalborg – til virkelighed.

Forslaget om en motorvej er en del af aftalen Infrastrukturplan 2035, som Folketinget vedtog i 2021.

Læs også: DN: Infrastrukturaftale rammer forbi klimamålet

I Danmarks Naturfredningsforening er man bekymret for den kommende motorvej og mener helt grundlæggende, at nye store motorvejsanlæg er den helt forkerte vej at gå.

Ifølge foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, er det sort politik midt i en tid, hvor man burde sætte alt ind på grønne løsninger i stedet.

- Med den her anlægslov lægger regeringen op til mere asfalt, mere CO2, ødelæggelse af natur og levesteder for dyr, risiko for forurening af drikkevandet og en sandsynlig forværring af Limfjordens i forvejen elendige tilstand, siger hun.

- Dertil kan man lægge støjbelastning og en ødelagt mulighed for at skabe en grøn rekreativ ø med kæmpe værdi for aalborgenserne. Dybest set er det jo en cocktail af alle de ting, vi ikke burde gøre, hvis vi vil have et grønnere samfund.

Hjælp os med at kæmpe for naturen

Vi kæmper for at skabe mere plads til naturen og at sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Du kan støtte vores kamp ved at blive medlem.

Foto: Maibritt Tobberup

Ifølge det høringssvar, som Danmarks Naturfredningsforening har indsendt til Transportministeriet, er der en række overordnede årsager til, at den nye motorvejsstrækning er en dårlig idé.

Nogle af dem udruller vi her:

1. Natur

Vi har i Danmark forsvindende lidt natur tilbage og et nyt stort motorvejsanlæg vil gøre endnu et indhug.

2. Dyreliv

Mange dyr og insekter er i forvejen stærkt pressede eller direkte truede i Danmark, fordi der er så lidt natur - og ikke mindst sammenhængende naturområder - tilbage. Mere asfalt og yderligere fragmentering af naturen vil gøre livsbetingelserne endnu sværere for en lang række arter.

Danmarks Naturfredningsforening mener konkret, at de undersøgelser, man har foretaget forud for lovforslaget, slet ikke er tilstrækkelige i forhold til at belyse de reelle konsekvenser for blandt andet odder, strandtudse og flagermus, der alle er beskyttede arter.

Foto: Maibritt Tobberup

3. Drikkevand

I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen, er der risiko for forurening af både grundvand og drikkevand.

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at denne risiko er undersøgt godt nok, ligesom de afværgeforanstaltninger, der er foreslået, heller ikke vurderes tilstrækkelige til at beskytte drikkevandet.

4. Limfjordens balance

Motorvejen risikerer at have alvorlige miljøkonsekvenser for Limfjordens naturlige dynamik og økologiske balance. Konkret drejer det sig om risiko for reduceret vandgennemstrømning og spredning af sediment - eller materiale - fra byggeriet som vil skabe et dække af slam over store dele af den omkringliggende havbund.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilvejebragt tilstrækkelige undersøgelser af, hvor voldsom denne påvirkning vil blive.

Limfjordens miljøtilstand er i forvejen meget ringe som følge af landbrugets forurening med kvælstof, og derfor er det uhyre kritisk at få dette felt belyst meget grundigt, så det sikres, at Limfjordens dårlige helbred ikke forværres yderligere.

5. Øen Egholm – en grøn oase få minutter fra Aalborg

To kilometer fra centrum af Aalborg ligger Egholm som en fredelig oase i den østlige del af Limfjorden. På øen kan man for en stund trække sig ud af storbyens trængsel og trafik og nyde stilheden, naturen og dyrelivet – selvom man praktisk talt stadig er i byen. Det er måske årsagen til, at øen har omtrent 100.000 besøgende om året.

Anlægges en motorvej tværs over øen, vil man ødelægge det enorme potentiale som by-oase og den attraktion, som Egholm er og kan blive – og som kunne gøre Aalborg til en moderne, grøn storby.

Læs også: Motorvej truer Aalborgs unikke naturoase

6. Lovlighed

DN vurderer, at anlægsloven kan være i strid med både EU's vandrammedirektiv og miljølovgivning, som blandt andet drejer sig om at sikre sig beskyttelse af grund- og drikkevand samt sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Ifølge lovprogrammet skal forslaget til anlægsloven fremsættes i Folketinget i februar.

alt
Anders Vogel
Lokal kommunikationsrådgiver

Hjælp os med at kæmpe for naturen