Regeringens planer om at fjerne beskyttelsen af små danske vandløb er i strid med EU's mål for beskyttelse af vandmiljøet, og bør derfor tages af bordet.

Sådan siger Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i høringssvar til planerne.

Vandløbene er vigtige yngle- og opvækststeder for fisk, og uden beskyttelse risikerer de at blive gjort til afvandingskanaler og i værste fald lagt i rør.

Angrebet på vandløbsbeskyttelsen er en del af de politiske aftaler, som ligger tilbage fra landbrugspakken i 2015, og regeringen gør nu klar til at fjerne beskyttelsen af 1000 kilometer danske vandløb - helt specifikt små vandløb med et opland på mindre end 10 km2.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding derfor miljøminister Jakob Ellemann Jensen (V) til at droppe planerne:

– Det her er en uacceptabel og meget trist undergravning af beskyttelsen af vores små vandløb, som er særlig vigtige levesteder for fiskeyngel. Vandløbene er i dag beskyttede, netop fordi livet i dem skal forbedres – ikke forringes, som regeringen lægger op til, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

– Det er en ganske alvorlig sag, som kan have stor betydning for Danmarks mulighed for at leve op de internationale regler om miljøbeskyttelse, som vi har forpligtiget os til. Vi mener, at de her forringelser vil være i strid med EU's vandrammedirektiv, som netop har til formål at beskytte og forbedre kvaliteten af hele vandmiljøet – herunder selvfølgelig også de små vandløb, selvom regeringen hævder det modsatte.

Nogle steder vil vandløbene stadig være beskyttet som såkaldt paragraf 3-natur af naturbeskyttelsesloven. Men uden et miljømål om god tilstand er det en svag beskyttelse, og rigtig mange af de små vandløb vil være prisgivet til kun at tjene til afvanding af landbrugsarealer.

Lokaldemokrati sat ud af kraft

Beslutningen, om hvilke vandløb der skal miste beskyttelsen, er truffet under inddragelse af lokale vandråd, hvor både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har siddet med.

Organisationernes frivillige folk og kommunerne har brugt rigtigt meget tid på at vurdere vandløbene, men alligevel er vandrådenes og kommunernes anbefalinger i sidste ende i stort omfang blevet overhørt af Miljøstyrelsen og miljøministeren:

– Det er fuldstændig uacceptabelt og mangel på respekt for den store indsats de frivillige har lagt i vandrådsarbejdet, at man her bagefter totalt overhører anbefalinger fra enige vandråd og kommuner og fjerner værdifulde, små vandløb fra vandplanerne – endda før en stor del af anbefalingerne overhovedet er færdigbehandlede, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Med armen på ryggen

Vandrådsmedlemmerne har reelt haft armen vredet om på ryggen i vandrådsarbejdet, idet kriterierne for, om et vandløb skulle miste beskyttelsen, i høj grad har været bestemt af et politisk ønske om at fjerne små vandløb fra vandområdeplanerne uden hensyn til faglige vurderinger.

Eksempelvis besluttede den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at alle små vandløb med en hældning på under 3 promille som udgangspunkt skulle fjernes fra vandområdeplanerne.

Det på trods af at Århus Universitet i en rapport om de faglige kriterier for vurdering af vandløbenes potentiale har dokumenteret, at vandløb med selv kun 0,5 promille fald har 75 % sandsynlighed for at nå god økologisk tilstand.

– Vores smertegrænse for de konstante politiske forringelser af vandområdeplanernes beskyttelse af naturmæssigt værdifulde vandløb er for længst overskredet. Udgangspunktet for de første vandplaner var de 28.000 km vandløb, der var målsat i amternes regionplaner. Siden er 10.000 km vandløb med det forslag, der nu foreligger, fjernet fra vandområdeplanerne. Det er fuldstændig uholdbart både naturmæssigt og i forhold til vores forpligtelser ifølge EU’s vandmiljødirektiver, siger Verner W. Hansen.

Ministeren i samråd på onsdag

I praksis kan regeringen nu blot vælge at lade den nye bekendtgørelse træde i kraft, men de to organisationer opfordrer altså regeringen til at sætte arbejdet i bero, indtil Miljøstyrelsen har fået færdigbehandlet alle indstillinger fra vandrådene, så der foreligger en samlet vurdering og indsatsplan for de små vandløb.

– Vi vil følge den her sag til dørs, så de lokale vandråd ikke bliver overhørt, og så det samtidig sikres, at EU's vandmiljødirektiver bliver overholdt, siger Maria Reumert Gjerding.

En samlet opposition har valgt at indkalde ministeren i samråd onsdag d. 6. februar. Her vil ministeren blandt andet skulle forholde sig til den markante kritik af den nye afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne samt den uacceptable og mangelfulde behandling af vandrådsarbejdet.

Du kan finde høringssvar fra de to organisationer her:

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

De nedsatte vandråd havde følgende opgaver:
1. At vurdere og kvalificere alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland under 10 km2 på baggrund af de opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne (formuleret i Landbrugspakken).

2. Endvidere skal der ske en kvalificering af udpegningen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.

3. Det er endvidere besluttet, at kommuner og vandråd som en frivillig mulighed skal kunne kommentere på videreførte indsatser fra første planperiode.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28