I sidste uge gik det galt igen med hele to gylleulykker. Ved Mern Å i Sydsjælland - og nær Struer ved Limfjorden, hvor Hummelmose Bæk blev sort af gylle, der dræbte alt liv.

Begge gange har landmænd kørt gylle ud på marker, der ikke kunne suge gyllen. I stedet er den løbet ud i vandløb og har forurenet naturen.

Rundt om i Danmark er der de seneste måneder sket en række lignende miljøulykker med gylle og andet næringsrigt biologisk affald, der er løbet ud i åer og søer og har slået fisk og andet liv ihjel. Eller har krævet, at beredskabet rykkede ud og hindrede, at det gik helt galt.

Problemerne skyldes især de meget regnfulde våde vintre, som ifølge eksperter skyldes klimaforandringer. Det har givet vandmættede marker og overfyldte gylletanke – og er ført til miljøulykker.

- Det kan have fatale konsekvenser for vandmiljøet, hver gang der sker et gylleudslip. Flere steder i landet er det gået galt – andre steder har det været tæt på, lyder det fra Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, der fortsætter:

- Derfor bør der strammes op på kravet til opbevaring og opsyn, når man håndterer store mængder biomateriale, der kan forurene og dræbe naturen, siger han.

DN og DSF's forslag til skrappere gyllekrav:

 • Kravene til opbevaringskapacitet for gylle bør hæves med minimum én måned.
 • Så svinebrug skal kunne opbevare 10 måneders gylleproduktion og kvægbrug 8-10 måneders.
 • Krav om at alle gylletanke bliver overdækket. I dag gælder det kun nye gylletanke.
 • Skærpet indsats fra kommunerne for at håndhæve reglerne i husdyrsgødningsbekendtgørelsen.
 • Indberetningspligt til Miljøstyrelsen for kommunerne, når der har været et gylleudslip.

Gylle fra bl.a. kvægbesætninger bliver i den sene vinter og det tidlige forår kørt ud på markerne, hvor det skal gøde jorden og give planterne næring. Men alt for ofte er den stærkt forurenende gylle i stedet endt i vandmiljøet og har slået fisk og andet liv i åerne ihjel.

Krav om mere plads i gylletanken

Selvom vi er langt inde i foråret, så ligner markerne flere steder fortsat blanke søer. Generelt har de været så våde, at landmænd i år først har kunne komme ud med gyllesprederen med måneders forsinkelse.

Flere steder er det sket på fortsat vandmættede marker, hvor gyllen har svært ved at trænge ned i den våde jord. I stedet løber den ud i vandmiljøet, hvor den forurener de i forvejen belastede søer og fjorde.

De våde vintre og marker vil med klimaforandringerne være et tilbagevendende problem. Derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund bl.a., at kravene til opbevaringskapacitet for gylle hæves med minimum én måned. Så svinebrug skal kunne opbevare 10 måneders gylleproduktion og kvægbrug 8-10 måneders.

- De langt større regnmængder, der følger med klimaforandringerne, kræver større kapacitet alle steder, hvor man opbevarer gylle og andet biologisk affald, der kan forurene vandmiljøet. Derfor skal der stilles krav til, at landets gylletanke bliver opgraderet, så der ikke er risiko for overløb og miljøulykker, lyder det fra Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Samtidig foreslår de to organisationer, at der stilles krav om, at alle gylletanke skal overdækkes, så de ikke bliver fyldt med regn, der får gyllen til at løbe over. Lige nu gælder overdækningskravet kun for nyere gylletanke.

Læs også: DN: Landbruget er en del af løsningen

Nationale myndigheder har intet overblik over gylleulykker

En aktindsigt som DN har foretaget, viser, at Miljøstyrelsen ikke har nogen opgørelse eller overblik over, hvor ofte kommunernes beredskab er rykket ud for at forhindre eller rydde op efter et gylleudslip.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer derfor til, at kommunerne fremadrettet får pligt til at indberette til Miljøstyrelsen, når det sker. Så vi som samfund får et overblik over miljøproblemets omfang og kan tage hånd om det.

En opgørelse over medieomtale af gylleulykker foretaget af Danmarks Naturfredningsforening via søgning i Infomedia og på danske nyheds-websides, viser, at der blot i de seneste tre måneder (st. februar- st. maj 2024) har været omtale af mindst 21 udslip af gylle og andet lignende biologisk affald, der har forurenet naturen og ofte krævet akut indsats fra det kommunale beredskab.

Samtidig indikerer søgningen på medieomtale af gylleulykker i de seneste år, at antallet af omtalte hændelser er steget. Med omtale af mindst 13 gylleulykker i 2023, mindst 6 omtalte hændelser i 2022 og mindst 7 omtalte hændelser i 2021. Opgørelsen over problemet via mediesøgning er selvklart forbundet med stor usikkerhed, men peger i klar retning af, at problemet er vokset markant med de to meget våde vintre i 2023 og 2024.

Læs også: Naturen og klimaet har brug for et nyt landbrug

60 pct. af det danske landareal er opdyrkede marker med afgrøder, der mange steder skal have tilført næring i form af gødning. Derfor er der de seneste måneder hældt tonsvis af gylle fra svin og køer ud over alt i Danmark. Mange steder er det gået så galt, at kommunernes beredskab har måtte rykke ud for at stoppe - eller rydde op efter - en miljøulykke.

21 gylleulykker på 3 mdr. - her skete de:

Se herunder oversigt over gylleulykker i Danmark fra start februar- start maj 2024:

 1. maj: Ved Vordingborg rykkede beskedskabet ud ved gylleudslip.
 2. maj: Ved Struer var vandet kulsort efter gylle var løbet af marker og ned i Hummelmose Bæk.
 3. maj: Ved Struer løb gylle ud i Kvistrup Møllebæk.
 4. april: Ved Frederikshavn strømmede stor mængde gylle ud tæt ved vandløb.
 5. april: Ved Salling/Skive løb gylle fra våd mark ud i bæk – og ud i fjorden.
 6. april: Ved Gelsted på Fyn blev store mængder gylle kørt ud på en vandmættet mark og forurenede vandmiljøet.
 7. april: Ved Galten nær Skanderborg tabte gylletransport flere kubikmeter gylle.
 8. april: Ved Limfjorden skabte våde marker gylleforurening af Kjærgård bæk.
 9. april: Ved Ringsted blev landmænd politianmeldt for at hælde store mængder gylle i kloaksystemet.
 10. marts: Ved Østbirk i Østjylland løb gylle ud fra mark og ud på vej.
 11. marts: Ved Sønder Onsild syd for Hobro skete et større gylleudslip, da gylletank løb over.
 12. marts: Ringsted kommune politianmelderen biogas-virksomhed efter at store regnmængder har ført til gylleforurening af et vandløb.
 13. marts: Ved Skive i Vestjyllandløb op mod 3000 kubikmeter gylle ud af en gyllebeholder og ned i en nærliggende å og videre ud i Spøttrup Sø.
 14. marts: Ved Struer måtte beredskabet ud til forurening af Kvistrup Møllebæk, efter gylleudbringning på våde marker.
 15. marts: Ved Løvel nær Viborg løb en større mængde gylle ud af en gyllebeholder
 16. marts: Ved Struer var øvre del af Kjærgård Bæk ved Sdr. Hjerm tæt på at blive kvalt efter bundfald fra gylletank var lagt ud på en mark.
 17. marts: Ved Øster Lindet i Sønderjyllandlækkede en gylletank og førte til et alvorligt udslip, der truede en nærliggende badesø.
 18. feb.: Ved Struer blev Rounborg bæk forurenet med kulsort gylle fra biogasanlæg.
 19. feb: Ved Thyregod i Sønderjyllandsvigtede en pumpe ved en gylletank og brandfolk kæmpede i fem timer for at forhindre gylle i at ødelægge naturen.
 20. feb: Ved Slagelse forurening ved gylleudslip ved Hovvejen.
 21. feb: Ved Aars i Nordjyllandtruede 200 kubikmeter gylle en nærliggende å, da en større gyllebeholder løb over.

Skærpet opsyn med gylle

Flere af de mange gylleulykker er sket, fordi teknik har svigtet, uden at det er blevet opdaget. Til stor skade for vandmiljø. Bl.a. i Nordjylland, hvor en pumpe uden opsyn svigtede og sendte gylle med 12-15 tons forurenende kvælstof ud i Spøttrup sø. Den har udløb til Limfjorden, hvor kvælstoffet kan forværre det i forvejen meget dårlige vandmiljø.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund bør der strammes op på sikkerheden.

- Både landmænd og virksomheder, der opbevarer og håndterer store mængder forurenende materiale skal sikre, at pumper og andet teknik virker. For konsekvenserne for naturen kan være store, når de svigter, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er kommunerne, der har tilsynspligten med håndteringen af gylle, og med henvisning til de seneste måneders - og års miljøulykker, mener Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, at kommunerne i deres tilsyn bør skærpe indsatsen for at håndhæve de regler, der kan hindre gylleulykker, og at der ikke må blive set gennem fingrene med forhold, som er på kant med husdyrsgødningsbekendtgørelsen.

- Det er vigtigt, at myndighederne forebygger miljøulykkerne ved en grundig kontrol. Når der fx i bekendtgørelsen står, at man ikke må bringe gylle ud på markerne, når der er fare for vandmiljøet, så skal kommunerne håndhæve den regel, før ulykken sker. Ikke først skride ind, når gyllen er bragt ud på den vandmættede mark og truer med at forurene naturen, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Sådan påvirker landbruget vores natur og klima

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 55
alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri