Ryå i Nordjylland har været igennem en voldsom oprensning og odderens skrænter er nu ødelagte.

Vandrammedirektivet er vandets grundlov. Det værner om en god økologisk tilstand i søer, floder, kystvande og grundvandet i hele Europa. Desværre ønsker en række europæiske regeringer at svække beskyttelsen af vandmiljøet. I Danmark er det reelt allerede sket i praksis og med Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 gik det for alvor galt.

Iltsvind, nitrat og kvælstof

På trods af advarsler om, at det ville koste vandmiljøet dyrt, gav pakken landbruget mulighed for at udlede mere kvælstof på markerne. Konsekvenserne ses nu af vandovervågningen for 2017 med stigende indhold af nitrat i det nydannede grundvand, stigende algevækst i havet de seneste 5 år og mere kvælstof i vandløbene til vores kystvande. Oveni vil regeringen igen pille vandløb ud af beskyttelse – denne gang 1000 km små vandløb.

Vandløb og fjorde

- I Danmarks Naturfredningsforening kæmper vi naturligvis for vandløb, fjorde og vandmiljøet i øvrigt og vi kan tydeligt se, at det er takket være EU’s Vandrammedirektiv, at det ikke er gået meget værre i Danmark. Men de danske regeringer bevæger sig hele tiden på kanten og ofte over kanten af EU’s lovgivning. Og så er det vi går til EU, siger Henning Mørk Jørgensen, marinbiolog, seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.

Direktivet tjener alene vandmiljøet og målet er ens for alle EU lande – nemlig at opnå god økologisk tilstand i alt vandmiljø.

Vandrammedirektivet sikrer dit vand

Danmarks Naturfredningsforening har i flere omgange henvendt sig til EU og påpeget, at Vandrammedirektivet har været overtrådt. Senest har EU pålagt Danmark at indføre flere efterafgrøder for at skåne vandmiljøet. Det skete i forbindelse med Landbrugspakken.

Vand er en umistelig ressource, men alligevel er 60 procent af Europa’s vand i mere eller mindre dårlig tilstand. Derfor er tiden ikke til at svække, men der imod at styrke det direktiv, der er sætter mål for al ferskvand i Europa, mener Europas grønne organisationer.

Søger at svække vandets grundlov

Alligevel forsøger regeringer i en række lande at svække direktivet. Det er det, der har fået EU Kommissionen til at bede om borgernes mening.

-Kommissionen giver heldigvis os alle en chance for at blive hørt og jeg opfordrer til, at alle griber den, så vi kan bevare et stærkt og usvækket Vandrammedirektiv og dermed sikre et sundt vandmiljø i Danmark og resten af EU, siger Henning Mørk Jørgensen.

Sagen kort

  • EU Kommissionen udfører et fitness-tjek af Vandrammedirektivet.
  • Målet er at undersøge, om direktivet skal revideres.
  • Baggrunden er et stærkt pres fra en række medlemsstater mod direktivet for at få lempelser.
  • Den offentlige konsultation startede 17. september og slutter 4. marts 2019.
  • De forskellige EU lande har forskellige udfordringer. Nogle kæmper med spildevand, andre med kvælstof og nogle tredje med skibstransport og vandkraftudnyttelse på floderne.
  • Fælles er, at det handler om trusler mod Europas vandmiljø.

Læs mere og skriv under her