Fiskene skal have beskyttede områder, hvor de kan gyde i fred og bestandene vokse sig store igen. Tang og bunddyr skal kunne leve på en havbund, der ikke bliver revet op af bundslæbende redskaber flere gange om året.

Derfor skal Danmark leve op til EU’s mål om, at mindst ti procent af havet skal være strengt beskyttet og ikke blot de godt fire procent, som regeringen lægger op til. Samtidig skal de strengt beskyttede områder ligge i et sammenhængende netværk, og der skal være en mere mangfoldig havnatur her.

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i et høringssvar til regeringens forslag til beskyttede såkaldte havstrategiområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm.

- Det er vigtigt at give planter, fisk og bunddyr nogle levesteder, hvor de er beskyttet mod ødelæggende aktiviteter. Vi skal minimere den menneskelige påvirkning, så naturen virkeligt får et pusterum her, lyder det fra Aimi Hamberg, havmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

DN og fiskerne enige om 10 pct. urørt hav

Med regeringens udspil går Danmark fra at have 0,03 procent strengt beskyttet hav til 4,1 procent, hvilket er et godt løft. Men det er fortsat under halvdelen af, hvad både miljøorganisationer, fiskerne og et flertal i Folketinget vil have udlagt til mere vild og urørt havnatur.

Læs også: DN og fiskerne vil beskytte 10 procent af havet

I marts i år fremlagde DN og Danmarks Fiskeriforening i fællesskab udspillet ’Sammen om havet’, der udpeger mindst 10 procent strengt beskyttede havområder i Nordsøen og Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm.

Et udspil der blev rost af alle partierne i Folketinget, og stort set samtlige partier udenom regeringen bakker op om, at Danmark skal udpege mindst 10 procent strengt beskyttet hav nu.

Mere mangfoldig og sammenhængende havnatur

Med udgangspunkt i det fælles udspil med fiskerne har DN i sit høringssvar peget på en række konkrete havområder, der kunne supplere regeringens områder. Så de til sammen når EU's mål på mindst 10 procent streng beskyttelse i de tre havområder.

Det er tanken, at fisk og andre arter skal kunne sprede sig mellem Danmarks nye urørte og vilde havområder – og på den måde løfte biodiversiteten i områderne. Men hvis det skal lykkes, så kræver det, at områderne ligger tættere på hinanden, end de havområder regeringen har udpeget i sit udspil. DNs forslag til supplerende havområder vil hjælpe på muligheden for at skabe bedre synergi mellem regeringens forslag til strengt beskyttede områder.

-De strengt beskyttede områder skal være tæt nok på hinanden til at danne en sammenhængende netværk, så f.eks. larver kan sprede sig mellem dem. Dette mangler i regeringens forslag, siger Aimi Hamberg, havmiljørådgiver i DN.

Samtidig vil de supplerende havområder bidrage med en større mangfoldighed af bundtyper, levesteder, dyre- og plantearter og dybder, som ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i regeringens udspil til strengt beskyttede havområder. DN har bl.a. inkluderet et område med dyb, blød bund i Østersøen, nordvest om Bornholm, som er vigtigt for den truede torsk bestandes gydning i Østersøen.

DN påpeger også i høringssvaret til regeringens plan for strengt beskyttede havområder, at der bør skrues op for kontrollen med aktiviteterne her. Og så bør man sætte penge af til at følge, hvordan havnaturen i de strengt beskyttede områder udvikler sig, når en stor del af den menneskelig påvirkning ophører, og et havområde får lov at stå urørt hen.

- De urørte havområder kan hjælpe til et havmiljø i bedre balance. Det er godt for biodiversiteten i havet, men de kan også bidrage til at løse klimakrisen, da et urørt hav kan optage og fastholde store mængder CO2. Danmark har travlt, men vi kan nå det, hvis vi sætter i gang nu, slutter Aimi Hamberg, havmiljørådgiver i DN.

Havet er i krise

  • Havnaturen i de danske farvande er under et hårdt pres fra bl.a. udledning af kvælstof fra især landbruget og ødelæggende fangstmetoder i fiskeriet. Havet omkring Danmark lever intet sted op til EU's målsætning om god miljøtilstand, og syv ud af otte naturtyper i havet, såsom rev og sandbanker, har det skidt.
  • I regeringens udspil til en strategi for havet omkring Danmark lægges der kun op til en streng beskyttelse af 4 procent af havet. Men det er alt for lidt, hvis vi skal vende den triste udvikling i havet.
  • Danmarks Naturfredningsforening giver i høringssvaret et bud på havområder, der skal beskyttes, så hele 10 procent af havet får en streng beskyttelse.
  • Vær med til at beskytte havet ved at skrive under på 10 procent beskyttet hav!
alt
Aimi Hamberg
Havpolitisk chefrådgiver