Rådyr, nattergale, lærker.

Naturen på Lærkesletten på Amager Fælled, hvor der er planlagt byggeri, er enestående i en Københavnsk kontekst. Og byggeriet vil få store konsekvenser for naturen, ikke bare på Lærkesletten, men for naturen på hele Amager Fælled.

Så klar er konklusionen i et nyt forskningsnotat, som Århus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet har udarbejdet for Danmarks Naturfredningsforening. Rapporten siger blandt andet, at fremtiden er usikker for især harer, lærker og rådyr:

-Byggeriet vil betyde, at de arter som har levet, rastet eller fourageret i byggefeltet vil få mindre plads på Amager Fælled i fremtiden, hvilket meget sandsynligligt vil medføre, at visse arter helt vil forsvinde helt fra Amager Fælled. Det er eksempelvis usikkert om rådyr og hare vil kunne opretholde levedygtige bestande, og usandsynligt at sanglærke vil, lyder det i notatet.

Læs også: Byggeri jager lærker væk fra Lærkesletten

Her ses noget af den natur og de arter, som ifølge forskerne vil blive negativt påvirket af byggeriet. Video af Jesper Ærø.

Størrelsen og sammenhængen på Amager Fælled giver arterne gode vilkår

Notatet er udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og Hans Henrik Bruun, adjungeret professor ved Københavns Universitet. Det beskriver naturen på området som en ungt naturområde – et såkaldt ruderat – der har ligget urørt siden 2010, men hvor der alligevel allerede findes sjældne dyr og planter som fx rødryget tornskade og mosehornugle, og den stærkt beskyttede Stor Vandsalamander.

Læs også: Folketinget har ophævet fredningen af tre naturgrunde

Af planter nævnes for eksempel enskællet gul snerre, skov-fladbælg og mark-krageklo. Ifølge notatet, så skyldes forekomsterne af de sjældne arter nærheden til det øvrige Amager Fælled, herunder de gamle strandoverdrev, og det forhold at Amager Fælled som helhed byder på et sammenhængende og varieret naturområde med mange forskellige levemuligheder”.

Vil true sjældne og stærkt beskyttede arter

Forskerne konkluderer i notatet, at der i et nationalt biodiversitetsperspektiv er grund til bekymring. For etablering af en ny bydel med op imod 5.000 beboere vil have en forventet negativ påvirkning af de ubebyggede arealer af fælleden og især ”strandengen” - den sidste lille rest af et biologisk enestående og førhen vidstrakt græslandslandskab langs vestkysten af Amager.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:

Byggeriet på Amager Fælled

  • Det blev i februar 2021 vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation, at der skal bygges et nyt boligkvarter med 2000 boliger på naturområdet Lærkesletten på Amager Fælled.
  • Området vil fylde 12 hektar og blandt andet bestå af indkøbsmuligheder, skol og plejehjem.
  • Den beskyttede art stor vandsalamander bor på Lærkesletten. Derudover er der andre sjældne og almindelige dyr, f.eks. nattergale, rådyr og sanglærker.
  • I forskernes notat beskrives det, at især sanglærken er i høj risiko for at forsvinde fra Amager Fælled, hvis byggeriet går i gang. Rådyrene og harerne går også en usikker fremtid i møde, lyder det.
  • Læs notatet fra Københavns og Aarhus Universitet.

-Det her notat understreger, hvor principielt og vigtigt hele sagen om byggeriet på Amager Fælled er i forhold til naturen i hovedstaden København. Og at byggeriet indiskutabelt ikke bare vil skade naturen i det område, hvor der nu er planlagt og besluttet byggeri, men faktisk have en meget stor negativ påvirkning på de samlede naturværdier i København, siger Maria Reumert Gjerding.

Vil true yngleområder

Samtidig fremhæves det i notatet, at yngleområderne for nogle af de under EU lovgivningen stærkt beskyttede arter som Stor Vandsalamander ligger tæt på Lærkesletten, og at trykket fra det nye boligområde i form af næringsstoffer og menneskelig påvirkning vil true artens ynglemuligheder:

-Kerneområdet for stor vandsalamander og spidssnudet frø ligger i dag 50-100 meter fra den kommende Fælledby, og vi finder det sandsynligt, at det vil blive tilstandsændret i et omfang, så de pågældende arter ikke længere vil kunne yngle dér, hedder det i notatet.

Læs også: Danmarks Naturfredningsforening klager over Amager Fælled-byggeri

Med den udtalelse stilles i notatet spørgsmålstegn ved, om bestanden af disse stærkt beskyttede arter helt forsvinder fra området. Sikring af bestandenes overlevelse er imidlertid en forudsætning for hele byggeprojektet.

Danmarks Naturfredningsforening har vurderet, at der i byggeplanerne ikke er taget godt nok hensyn til stor vandsalamander, der er beskyttet efter internationale naturbeskyttelsesregler – nærmere bestemt EU's Habitatdirektiv. Derfor har foreningen netop klaget over byggeprojektet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

-Vi vil selvfølgelig fremsende notatet til brug for behandlingen af vores klager, for vi mener, at det åbenlyst understreger, at man ikke har dokumenteret, at bestandene af stærkt beskyttede arter ikke forsvinder. Og det er jo en klar forudsætning for projektet, siger Maria Reumert Gjerding.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28