Det er godt en måned siden, at et flertal på Københavns Rådhus stemte for en lokalplan, der gav udviklingsselskabet By og Havn mulighed for at gå i gang med at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled.

Planen er at opføre et 219.000 m2 stort byggeri på Amager Fælled, der af Københavns Kommune selv er beskrevet som et af byens vigtigste og mest uforstyrrede naturområder.

Men i byggeplanerne er der ikke taget godt nok hensyn til stor vandsalamander, der er beskyttet efter internationale naturbeskyttelsesregler – nærmere bestemt EU's Habitatdirektiv. Det vurderer Danmarks Naturfredningsforening, der netop har klaget over byggeprojektet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere: Stor vandsalamander kan udskyde byggeplaner på Amager Fælled

Vil først undersøge effekten om to år

For at beskytte stor vandsalamander planlægger kommunen at indsamle og udsætte de beskyttede vandsalamandere andre steder på Amager Fælled samt at bygge et stendige, der skal holde padderne væk fra byggeområdet.

Men kommunen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at de foranstaltninger vil beskytte bestanden af stor vandsalamander. Det er ellers et klokkeklart EU-krav, når der er tale om en beskyttet art.

Læs mere: Første slag om Amager Fælled er tabt - politikerne vil bygge på københavnernes helle

Faktisk lægger kommunen op til, at man først efter to år skal undersøge, om afværgeforanstaltningerne overhovedet virker. Det er også kritisabelt, at kommunen selv bruger ordet "undersøge" da man automatisk lægger op til, at foranstaltningerne måske ikke har virket. En formulering, der går stik imod EU-kravene.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding undrer sig over, at Københavns Kommune ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til den beskyttede natur i planlægningen af byggeriet:

- Jeg finder det ganske uacceptabelt, at der er så stor usikkerhed om, hvorvidt de tiltag der skal beskytte den beskyttede vandsalamander faktisk virker, for det er i strid med de internationale naturbeskyttelsesregler, vi i Danmark er forpligtet til at overholde. Københavns Kommune anerkender selv, at man ikke ved om tiltagene virker, fordi det først efter to år kan dokumenteres. Det er en alvorlig glidebane, at man på den måde ikke respekterer de regler, der skal beskytte vores sårbare natur. Derfor anser vi faktisk sagen for ret principiel, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor anmodet om, at klagerne over tilladelserne til byggeriet skal blokere for det videre byggeri, indtil klagen er behandlet.

Læs mere: Folketinget underminerer naturbeskyttelsen i Amager Fælled-sag

DN Klager over Amager Fælled-byggeri

  • Danmarks Naturfredningsforening har indsendt to klager. Begge kritiserer, at der ikke er levet op til kravene i EU's Habitatsdirektiv for beskyttede arter.
  • EU-lovgivningen giver mulighed for at iværksætte byggeprojekter som den på Lærkesletten. Men kun hvis man dokumenterer, at bestanden af den pågældende truede art i området ikke på noget tidspunkt vil gå tilbage, og at ens afværgeforanstaltninger vil virke. Og det har Københavns Kommune ikke gjort.
  • Stor Vandsalamander er sammen med andre arter som odder, hasselmus, birkemus, sortplettet blåfugl omfattet af den stærkeste artsbeskyttelse under EU's naturlovgivning. Artens bevaringsstatus beskrives som ”moderat ugunstig”.

Vær med i kampen for naturen i Danmark

Usikkerhed om afværgeforanstaltninger

Stor Vandsalamander er sammen med andre arter som odder, hasselmus, birkemus, sortplettet blåfugl omfattet af den stærkeste artsbeskyttelse under EU's naturlovgivning. Det betyder, at der er klare og skærpede forudsætninger, hvis man vil søge at iværksætte projekter i arternes levesteder. Herunder skrappe krav til afværgeforanstaltninger for at beskytte dyrene.

Læs mere: Ny måling: Tre ud af fire københavnere vil stoppe byggeriet på Amager Fælled

EU lovgivningen giver mulighed for at iværksætte projekter, hvis man dokumenterer, at bestanden i området ikke på noget tidspunkt vil gå tilbage, og stiller derfor krav om solid dokumentation for, at afværgeforanstaltninger reelt virker og er tilstrækkelige ude i virkeligheden.

- Der er nødt til at være den krævede høje sikkerhed for, at bestanden af Stor Vandsalamander ikke lider skade af det her. Det er der i vores øjne langt fra taget højde for i de byggeplaner, som er vedtaget for grunden, siger Maria Reumert Gjerding.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Håber at fælleden skånes

Danmarks Naturfredningsforening har indsendt forskellige typer klager, der alle omhandler, at der ikke er levet op til kravene i EU's Habitatdirektiv for beskyttede arter.

Foreningen appellerer stadig til, at der fra politisk hold findes en løsning, så der ikke bliver bygget på Amager Fælled.

- Det er vores klare indtryk, og det kan vi også se i målinger, at naturen i København betyder rigtig meget for byens borgere. Derfor håber vi stadig, at politikerne er parate til at finde en anden løsning, så der ikke bliver bygget på Amager Fælled. For det er fuldstændig unikt, at Danmarks Hovedstad har et naturområde så centralt, som ikke er blevet spist bid for bid af nye boligprojekter, siger Maria Reumert Gjerding.

Du kan læse klagerne her:

Retlig klage over endelig vedtagelse af lokalplan nr. 599 og kommune-plantillæg nr. 4 for Vejlandskvarteret Københavns Kommune samt klage over medfølgende miljøvurdering af planerne

Klage jf. miljøvurderingslovens § 49 over endelig §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til etablering og drift af byudvikling på en del af Amager Fælled, kaldet Vejlands Kvarter, Københavns Kommune