Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop besluttet at gennemføre en fredning af et 300 ha stort område mellem Esrum Sø og Grib Skov i syd og Rusland i nord.

Med fredningen bliver det smukke naturområde beskyttet imod veje, tekniske anlæg, byggeri og tilplantning. Samtidig styrkes adgangen med stier, som kobler sig til stisystemer uden for fredningen.

Gennem 5 år har Danmarks Naturfredningsforening kæmpet for at få fredningen gennemført. Fredning er for altid, så den lange proces har blandt andet til formål at sikre, at alle lodsejere kommer til orde undervejs, og at kompetente jurister til sidst skriver en afgørelse, som vores efterkommere om 100 år også kan forstå budskaberne i. Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, er begejstret for afgørelsen:

- Området ligger i et naturmæssigt meget værdifuldt område, og det er fantastisk, at det har overlevet og endnu står forholdsvist uberørt, siger Birgitte Bang Ingrisch, der fastslår, at fredningen både vil bevare og styrke naturområdet.

Læs også: Sådan arbejder vi med fredninger

Fuglene får glæde af Keldsø-fredningen

Området omkring Keldsø har i over 50 år været opdyrket til landbrug. Det betyder, at den sø, der oprindeligt lå i området, er blevet afvandet.

Med fredningen kan det gamle søområde få lov at stå urørt, så vandet langsomt kan fylde mere og mere i englandskabet. Allerede nu er landskabet vådt om foråret, og vandet vil kun stige mere og mere år for år. Og det er rigtig godt for det lokale fugleliv, siger Birgitte Bang Ingrisch.

-Det er en kæmpe gevinst for de mange trækkende, rastende og ynglende fugle, som er helt afhængige af kystnære lavvandede områder omgivet af åbne arealer, siger hun.

Læs også: Vådengen er vores bedste klimaløsning

En oase af gode naturoplevelser

Når man færdes på den højt beliggende Hellebjergvej, der følger åsens forløb mellem Havreholm og Villingerød, åbenbares et landskab, der er helt usædvanligt i Nordsjælland.

Det er i skarp kontrast til den tæt bebyggede nordkyst og de højtbeliggende skovområder i baglandet.

Keldsø var indtil engang i 1800-tallet en mindre sø omgivet af eng- og moseområder. Senere blev søen afvandet gennem åbne grøfter. I dag er det kun småsøer fra tidligere tørvegravning i den gamle søbunds østlige del samt andre lavbundsarealer, der endnu står tilbage med åbne vandflader. Det er netop det åbne græsningslandskab, der gør den til en helt særlig bevaringsværdig naturperle, mener fredningslederen:

- Man skal forestille sig området som et stort sammenhængende landskab af flere mindre mosaikker af frodige naturtyper. Der er den afvandede Keldsø Sø, åer, moser, enge, mindre overdrev, småskove og skønne udsigter over et vidtstrakt landskab, som ikke ses andre steder i det Nordsjællandske landskab, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Med fredningen bliver der sikret flere stier, så endnu flere får bedre adgang til naturområdet.

Læs hele fredningsafgørelsen.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

Støt arbejdet for fredet natur i Danmark