En del af det skønne landskab omkring Esrum Sø er allerede fredet, men i små stumper og forældede fredninger. Nu har Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune indsendt ét samlet fredningsforslag for området.

- Der er behov for en ny, revideret og samlet fredning, der kan bevare områdets værdier, skabe gennemskuelighed for lodsejere og myndigheder - og samtidig give bedre adgang for borgerne, siger Kaare Kristensen, der er fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsforslaget inddrager ikke selve Esrum Sø, men fokuserer på at bevare det smukke istids- og kulturlandskab omkring søen og samspillet mellem søen og dets nære omgivelser, oplyser Kaare Kristensen, der sammen med Hillerød Kommune har udarbejdet det samlede fredningsforslag:

- En fredning er det eneste, der med sikkerhed vil kunne bevare dette særligt smukke og karakteristiske landskab.

Læs mere om fredninger og fredet natur her

Stort behov for en ny fredning ved Esrum Sø

Helt tilbage fra før 2. verdenskrig har man været klar over behovet for at beskytte området Esrums Sø store værdier. Derfor findes der i dag flere mindre fredninger i tilknytning til søen. De ligger desværre som et uigennemskueligt kludetæppe, der vanskeliggør administrationen og svækker beskyttelsen af natur og landskab.

Mange af fredningerne omkring Esrum Sø er utidssvarende, og enkelte arealer er endda omfattet af flere fredninger på samme tid, fortæller fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Kaare Kristensen:

- Der er behov for en ny, revideret og samlet fredning, der kan bevare områdets værdier, skabe gennemskuelighed for lodsejere og myndigheder - og samtidig give bedre adgang for borgerne, siger han.

Fredningsforslaget inddrager ikke selve Esrum Sø, men fokuserer på at bevare det smukke istids- og kulturlandskab omkring søen og samspillet mellem søen og dets nære omgivelser, oplyser Kaare Kristensen, der sammen med Hillerød Kommune har udarbejdet det samlede fredningsforslag:

- En fredning er det eneste, der med sikkerhed vil kunne bevare dette særligt smukke og karakteristiske landskab.

Læs mere om fredninger og fredet natur her

Bedre adgang til Esrum Sø

Offentligheden har i dag, på lange strækninger, meget begrænset adgang til Esrum Sø og dens omgivelser. Behovet for at offentligheden kan færdes omkring Danmarks næststørste sø er dog åbenlyse, forklarer Kaare Kristensen om planerne for et nyt stisystem:

- Planer om at forbedre adgangen omkring søen indgår i både kommunernes og statens langsigtede planer, og spiller super godt sammen med intentionerne i Nationalpark Nordsjælland. Fredningsforslaget indeholder derfor forslag til en ny sti, som sammen med de eksisterende stier, vil skabe et sammenhængende stiforløb omkring Esrum Sø.

En stærkere natur omkirng Esrum Sø

I det fredede område omkring Esrum Sø findes en lang række værdifulde naturområder. Flere af disse indgår i et større sammenhængende internationalt naturbeskyttelsesområde og er såkaldt Natura 2000-natur.

Fredningsforslaget er med til at understøtte denne naturbeskyttelse og skabe bedre vilkår for naturen omkring søen.

Fredningsnævnet for Nordsjælland har netop offentliggjort fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser og inviterer samtidigt til et offentligt møde d. 22. august på Nødebo Kro, hvor alle interesserede parter kan deltage.

Se fredningsdokumenter for Esrum Sø her - du finder dem under Fredningsforslag

Esrum gemmer også på store kulturskatte

Området er også præget af en helt unik kulturhistorie, hvoraf de mest markante spor er afsat af kirke og kongemagten.

Man kan ikke undgå at mærke historiens vingesus, når man f.eks. oplever Esrum Kloster, Stenholt Mølle eller Fredensborg Slot. Der er tale om kulturhistoriske elementer af national betydning, der understreger områdets historiske betydning.

Fakta om fredningen af Esrum Sø

Forslaget skal styrke beskyttelsen af området omkring Esrum Sø som et samlet hele.

Esrum Sø ligger, som Danmarks næststørste sø, og troner smukt i omgivelserne, der består af et meget unikt istidslandskab på kanten af den Nordsjællandske israndslinje.

Vest for Søen ligger Gribskov på store randmorænebakker og mod øst ligger et kuperet dødislandskab.

Bliv medlem og vær med til at beskytte den danske natur