Kære Rasmus Prehn,

Tak for et godt møde d. 6. april. På mødet fortalte jeg bl.a. om min store bekymring vedr. det løsslupne muslingeopdræt i Limfjorden. Vi er i DN ikke imod muslingeopdræt, og vi anerkender, at muslinger kan have positiv effekt over for kvælstof og fosfor – hvis altså rammerne for opdrættet er de rigtige, hvad angår fx anlæggenes omfang og placering. Det er desværre ikke tilfældet nu, hvor tilladelser uddeles uden videre fagligt grundlag. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved hurtigst muligt – ellers kan historien om nyttigt muslingeopdræt hurtigt blive til det modsatte.

Jeg vil gerne kvittere for, at du ligesom os bekymrer dig for tilstanden i fjorden og ønsker et fornuftigt muslingeopdræt. I DN vil vi også kvittere for, at du har indført et moratorium for kulturbanker i erkendelsen af, at det går for stærkt – og for, at moratoriet ikke blot er en pause, men en tænkepause, som ministeriet forhåbentligt vil bruge på at udvikle et nutidigt og miljøskånsomt regelsæt for forvaltning af bundkulturer i Limfjorden.

I DN mener vi imidlertid, at nu hvor den kloge beslutning om en tænkepause er taget, hvorfor så ikke bruge den som anledning til at få overblik over det samlede opdræt i fjorden? Der er som bekendt ikke kun kulturbanker på bunden, men også opdræt i vandsøjlen – lineopdræt og SmartFarms – som tillades anlagt uden overordnet plan og uden vurderinger af de fulde miljøkonsekvenser. At stille skarpt på kulturbanker er godt, men det er kun en del af problemet – og man vil sandsynligvis alligevel skulle genbesøge reglerne for vandsøjleopdræt på et senere tidspunkt. Lad os derfor se på opdrætsanlæggene som en helhed og skabe rammerne for et fornuftigt muslingeopdræt og en sund Limfjord.

Moratorium og nyt regelsæt bør udvides

Vi mener, at moratoriet bør udvides således, at opdræt i vandsøjlen – lineopdræt og de såkaldte SmartFarms – også indgår. De udgør en lige så stor bekymring for miljøet og anvendelsen af fjorden som bundkulturerne. Det vil derfor være udtryk for rettidig omhu at inkludere disse opdræt i udviklingen af et nyt regelsæt for forvaltningen af fjorden. Det vil være en spildt mulighed, hvis man sætter sig ned og bruger ressourcer på at lave nye regler for én del af opdrættet i fjorden – men ikke inkluderer de andre.

Eventuelle tilladelser bør tidsbegrænses

Som jeg nævnte på vores møde, er vi også stærkt bekymrede for den helt konkrete eksplosion af ansøgninger om netop kulturbanker, som indløb i perioden op til moratoriet. Vi forstår og respekterer, at behandlingen af disse ikke kan udsættes til efter det nye regelsæt er på plads, men at de skal behandles som efter gældende regler. Men de gældende regler rummer jo netop mulighed for at tilladelser gøres tidsbegrænsede. Den mulighed vil vi stærkt anbefale dig til at anvende – eksempelvis til 2 år. På den måde vil tilladelserne have et naturligt udløb og vil derefter kunne indgå på de nye vilkår, som et revideret regelsæt foreskriver. En sådan tidsbegrænsning bør naturligvis tilsvarende gælde eventuelle tilladelser til nye SmartFarms og lineopdræt, som de gældende regler også giver mulighed for. Med et nyt regelsæt undervejs vil det være ærgerligt, hvis der nu gives langvarige tilladelser, der trækker i en forkert retning og ikke indgår på samme vilkår.

Ejerforhold bør gentænkes

Slutteligt er det mit håb og anbefaling, at ministeriet i forbindelse med udviklingen af de nye regler og rammer også gentænker reglerne for ejerskab. Lige nu er reglerne hullede. Som privatperson eller virksomhed må man eje 2 kulturbankeanlæg, men er man registreret som forening, må man eje et ubegrænset antal. Lovgivningens hensigt er at undgå, at få ejer mange anlæg (licenskoncentration), men som lovgivningen er skruet sammen er den ikke konsekvent og tjener ikke formålet, men giver i stedet mindelser om kvotekonge-konstruktionerne.

Jeg håber, du vil tage vores bekymringer og konkrete anbefalinger med dig i det videre forløb. Vi er i DN meget optagede af, at Limfjorden og dets miljø ikke overlades til tilfældigheder og snævre økonomiske interesser. Vi er som nævnt ikke imod muslingeopdræt, men vi er imod, at Limfjorden og alle andre danske fjorde forvaltes uden plan og miljøvurderinger.

Lad os nu gøre det ordentligt og passe på fjordene. Til gavn for natur, dyreliv og rekreative oplevelser samt de, der kommer efter os.

Du kan hjælpe havet

Lige nu er politikerne ved at lave en plan for, hvad vi skal bruge havet til.

Skriv under på, at mindst 30 procent af havet skal beskyttes fra skadelig aktivitet som fiskeri med bundslæbende redskaber og råstofudvinding.