Tonsvis af døde fisk skyller op på bredderne af Filsø i Vestjylland og forskere fra Københavns Universitet anslår, at mere end 80 tons fisk er gået tabt. Ifølge forskerne er iltsvindet opstået på grund af en stor mængde organisk materiale, der pludseligt er blevet tilført søen efter et kraftigt regnskyl i sidste måned.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder iltsvindet i Filsø utroligt trist.

- Det er hjerteskærende at se store aborrer, gedder og ål ligge døde i tusindvis. Det er fem års meget omkostningsfuld naturgenopretning, der i et kort moment er kollapset. Samtidig er det dyre lærepenge til os alle om, at klimaforandringerne kræver en ny måde at tænke naturbeskyttelse på, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at kollapset vil gå ud over fugle- og fiskebestandene i årene fremover. Filsø har et rigt fugleliv med havørne, traner, rørdrum, rørhøge, klyder og store måge- og ternekolonier.

Vejret er medvirkende årsag til iltsvindet

Filsø blev i 2012 genskabt i et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter. Ifølge forskerne er iltsvindet opstået, da et skybrud i slutningen af juli har ført store mængder af organisk materiale ud i Filsø.

Det organiske materiale skal have ophobet sig i drænrør og grøfter på markerne i oplandet til søen, der ellers i øvrigt er omgivet af mange naturarealer. Ved skybruddet er materialet skyllet gennem drænene og grøfterne til vandløbene, der munder ud i Filsø.

- Den betydelige tilførsel af organisk materiale har store konsekvenser. Det skyldes, at det organiske materiale hurtigt er forrådnet i det stille varme sommervejr med et enormt iltforbrug til følge, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup.

Ligesom en algeopblomstring som følge af for store mængder næringsstoffer medfører et iltforbrug, når algerne dør og forrådner, så forbruges der også ilt, når organisk materiale forrådner.

Sådan skal vi forhindre forurening af vandmiljøet

Det er muligt at minimere risikoen for lignende miljøforureninger betydeligt.

- Vi skal have omlagt intensivt dyrkede marker langs vandløb og søer til f.eks. arealer med græsafgrøder, have etableret vådområder langs vandløb og i søernes oplande samt have skabt flere egentlige naturarealer. Sådanne områder vil hjælpe med at tilbageholde organisk materiale, forklarer Lisbet Ogstrup.

En anden forureningskilde er nærringsstoffer som fosfor og kvælstof, og de vil også kunne tilbageholdes fra vores vandmiljø, hvis arealerne langs vandløb lægges om.

Læs mere: Iltsvindet breder sig hastigt

Fakta om Filsø

  • Søen er delt i to hovedsøer: Mellemsøen i midten og Søndersøen mod syd.
  • Filsø blev genskabt i 2012.
  • Rundt om søen ligger der både naturen og mere end 100 km2 opland, der består af intensivt drevne marker.

DN mener:

Ploven skal væk fra de mange arealer, der i dag pløjes og drænes intensivt langs vandløb og ned til vores søer. Derved kan man tilbageholde de store mængder vand, der vil fortsætte med at komme. Det vil samtidig kunne sikre mod udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, som i dag er en af de væsentligste årsager til, at naturen i de danske søer og fjorde er under pres.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident