Miljøbeskyttelsen i Danmark, der er et af verdens hårdest dyrkede lande, er under voldsomt pres.

Men nu viser nye beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, at samfundet tjener på at beskytte miljøet.

Et Kinderæg

Således vil virkemidler som nye vådområder, udtagning af lavbundsjorder og vandløbsindsatser give et samfundsøkonomisk overskud.

- For Danmarks Naturfredningsforening er regnestykket en understregning af, at det på alle måder giver god mening at tage sårbare arealer ud af den intensive landbrugsproduktion. For os er det særligt vigtigt at en ekstensivering vil gavne både klima, miljø og biodiversiteten og vi er kun glade for er der nu er kommet et ekstra incitament til at passe på natur, miljø og klima – nemlig en solid økonomi. Det er et kinderæg af de rigtigt gode, vi har her, siger Thyge Nygaard, agronom og politisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

En udtagning fremmer naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære farvande reduceres.

Konservativt skøn

Og der er endda penge for samfundet at hente, peger forskerne fra DCE på. Ifølge rapporten vil gevinsterne ved klimaeffekter, reduktionen af kvælstof og nye, rekreative områder selv med det mest konservative skøn overstige udgifterne. Rapporten gennemgår udgifterne, der er forbundet med virkemidlerne. For samfundet er der eksempelvis udregnet tabet ved mindre landbrugsproduktion ved udtagning, lige som der er medregnet kompensationen til lodsejerne, da etablering af vådområder og udtagning af lavbundsområder er frivillige virkemidler, skriver DCE.

Samlet set vil en reduktion af kvælstof, en reduktion af drivhusgasser og kulstofbinding samt værdien af rekreation udgøre en samfundsmæssig gevinst på mindst 136 mio. kr. og op til 612 mio.kr. Danmark arbejder på at leve op til målene i EU’s Vandrammedirektiv med blandt andet et nyt sæt vandområdeplaner og den nye rapport fra DCE viser, at det vil være en god forretning at føre de planlagte miljøforanstaltninger ud i livet.

Samfund eller enkelt erhverv?

- Vi håber, at regeringen nu vil se positivt på konklusionerne og træffe politiske beslutninger, der tilgodeser samfundet som helhed og ikke bare et enkelt erhverv, siger Thyge Nygaard.

DCE peger dog selv på, at der også er usikkerheder i beregningerne i rapporten. For eksempel giver vandløbsindsatserne ifølge rapporten forventninger om store forbedringer af potentialet for at fange vild ørred i de danske vandløb, men værdien kan ikke opgøres med det nuværende vidensgrundlag.

Alligevel konkluderer forskerne altså, at miljøbeskyttelse giver samfundsøkonomisk overskud.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55
alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08