I Danmark er vi truet af alvorlige klimaforandringer. Stigende vandstand, kraftigere vinde og flere skybrud lægger et uundgåeligt pres på kysterne og de værdier, som ligger der.

Derfor anerkender Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen vil lave loven om kystbeskyttelse om og gøre det hurtigere og enklere at få lov til at kystsikre - men prisen er alt for høj.

Borgerne mister deres stemme

Regeringen lægger i sit udkast til lovforslag op til, at en række love, som man førhen skulle give individuelle dispensationer fra, nu samles i én kystsikringstilladelse. Det vil gøre det nemmere at se bort fra naturhensyn, for eksempel hvis området er fredet eller naturbeskyttet.

Og når tilladelsen er givet skal det heller ikke længere være muligt for borgere, kommuner og foreninger som DN at klage over konsekvenserne. Kun over procedurefejl og andre teknikaliteter.

- Udkastet til lovforslag forringer borgernes mulighed for at klage og er dermed et brud på grundlæggende demokratiske principper. Vi forstår, at man ønsker at samle naturhensynene i én samlet kystsikringstilladelse, men forstår ikke, hvorfor borgernes klageadgang samtidig forringes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun ser kysterne som nationale naturperler, som vi alle skal have adgang til og værne om. Det gælder også turisterne, hvor mange netop kommer til Danmark for at nyde de vilde kyster, ifølge en undersøgelse fra 2017 fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Klageretten mister sin vigtige funktion

Når borgere, foreninger og kommuner, eksempelvis naboer til kystsikringsprojekter, klager over afgørelser i dag, sker det langt oftest, fordi projektet har uacceptable konsekvenser.

For eksempel hvis en ejer af en grund med en erosionstruet klint, får tilladelse til at kystsikre med beton, men uden samtidig at fodre stranden med sand. Det vil uundgåelig ødelægge stranden ud for betonsikringen og kan give naboerne problemer med deres grunde. I dag kan naboerne klage over dét manglende hensyn.

- Med udkastet til lovforslag vil naboerne kun kunne klage over sagens gang, men ikke afgørelsens indhold. Hvorfor vil regeringen fjerne borgernes adgang til at klage over det, der rent faktisk har konsekvenser for dem? Vi mener, det er væsentligt for borgernes retsfølelse, at de kan gå til et uvildigt klagenævn og få en vurdering af, om en kystsikringsvurdering er gangbar eller ej.

Naturhensyn sættes til side

Når grundejere ansøger om kystsikring, og strækningen ligger midt i et fredet område eller er naturbeskyttet på anden vis gennem lovgivning, skal Kystdirektoratet i dag høre frednings- og naturmyndighederne og vurdere, om ansøgeren kan få dispensation til at kystsikre alligevel. Det kan de som regel, men ofte på bestemte vilkår, som skal tilgodese naturforholdene.

Men nu foreslås det altså i udkastet til lovforslag, at man ikke længere skal give dispensation fra hver enkelt lovgivning, men samle alle vurderinger i én samlet tilladelse. DN mener, at det så bliver skræmmende let at vægte beskyttelsen til naturen og kystens landskaber lavt og grundejerens ønsker højt. Især, når regeringen foreslår, at kystmyndigheden flyttes fra Kystdirektoratet til kommunerne, fredningsnævnene sættes ud af spillet, og klageretten samtidig indskrænkes.

- Med kommunen som kystmyndighed kan stærke lokale interesser gøre det rigtigt svært at opretholde en objektiv distance og beskytte vores særlige nationale værdier ved de danske kyster. Den beskyttelse må trods alt veje tungt i kystbeskyttelsesloven. Det håber vi, regeringen vil lytte til inden de fremsætter det endelige lovforslag.

Både landbrug og grønne organisationer kritiserer forslaget

  • Regeringen sendte et udkast til lovforslag i høring før jul om at forenkle processen omkring kystsikringstilladelser. Det vil kræve en ændring af kystbeskyttelsesloven. Link til udkastet til lovforslag.
  • Herefter kunne interesserede parter indsende deres høringssvar til forslaget,hvilket Danmarks Naturfredningsforening også har gjort. Både Kommunernes Landsforening og Landbrug og Fødevarer har gjort det samme, hvor L&F også klart udtrykker forbehold for de dele af lovforslaget, som handler om klageadgang, og KL efterlyser klarhed om konsekvenserne. Derudover stiller både Friluftsrådet og Fritidshusejernes landsforening sig stærkt kritisk for, hvad forringelsen af klageadgang vil betyde.
  • Indenfor en måned skal regeringen komme med sit endelig lovforslag. Herefter skal det til behandling i Folketinget.

Object reference not set to an instance of an object.