Regeringen kommer hele vejen rundt med det nye udspil om at fjerne en del af naturbeskyttelsen fra det danske areal. Også nationalparkerne står for skud, og her vil regeringen tilsammen fjerne 2.657 hektar af de særligt EU-beskyttede arealer – de såkaldte Natura 2000-arealer.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til det politiske medie Altinget. Formændene for de fire danske nationalparker advarer i et høringssvar regeringen mod skære-planerne, da det strider imod hensigten med loven bag nationalparkerne, der har til hensigt at styrke naturen.

Ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen vil regeringens plan devaluere hele nationalpark-konceptet i Danmark.

- I forhold til både internationale og nationale kriterier på området, så er formålet med nationalparker at bevare og udvikle kvaliteten af naturen. Det her udspil fra regeringen går i den stik modsatte retning, og det er endnu et uhørt angreb på den danske beskyttelse af vores natur, som vi i forvejen har alt, alt for lidt af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Natura 2000-arealerne er udpeget på grund af krav fra EU, og har til formål at beskytte naturtyper og levesteder for bestemte arter. Danmark er det land blandt samtlige EU-medlemslande, der ifølge EU-Kommissionens "Natura 2000 barometer" har udpeget den laveste andel af landarealet som Natura 2000 område: 8,3 procent. Det er mindre end halvdelen af gennemsnittet for alle EU landene på 18,1 procent.

Vadehavet særlig hårdt ramt

Særligt går det udover nationalpark vadehavet, der står til at miste 2.235 hektar beskyttelse. Formand for Nationalpark Vadehavet Janne Liburd siger til Altinget:

- Vi er bekymrede for reduktionen af Natura 2000. Det synes ikke at leve op til hensigten i loven bag nationalparkerne.

De fire formænd lægger i høringssvaret vægt på, at ”den foreslåede reduktion af Natura 2000-arealer er til ugunst for nationalparkernes forpligtelser,” hvor der henvises til, at nationalparkerne skal:

  1. Skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning
  2. Bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed
  3. Sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen
  4. Bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet

Nedskæringsøvelse

Planerne om at fjerne beskyttelsen i parkerne er en del af regeringens revision af Natura 2000 arealerne, der lægger op til at fjerne beskyttelsen fra 28.000 hektar. De eksisterende arealer bliver udvidet med 5000 hektar, så det ender med en samlet nedskæring på 23.000 hektar naturbeskyttelse, ud af de i alt 340.000 ha Natura 2000-arealer, der er i Danmark.

Planerne har netop været i høring, og ifølge miljøstyrelsen er der ingen grund til at frygte for naturen, da det hævdes, at de arealer, der tages ud, enten er intensivt drevet landbrugt eller by-arealer. Ministeren oplyser i et skriftligt svar til altinget, at:

- De Natura 2000-arealer, der ligger indenfor nationalparkerne, er behandlet på samme måde som arealer i resten af landet, og her har der også i visse tilfælde været marker eller bebyggelse, der ikke længere skal beskyttes.

Han påpeger yderligere, at ændringerne ikke kommer til påvirke grænsen for nationalparkerne.

- Miljøstyrelsen har modtaget mange høringssvar om forslaget til grænsejusteringer, og dem er vi i fuld gang med at danne os et overblik over, skriver Esben Lunde Larsen.

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har indgivet høringssvar og påpeget flere problemer ved fjernelsen af Natura 2000-beskyttelsen. Blandt andet at der er tale om fuglebeskyttelsesområder, hvor rastende trækfugle på udpegningsgrundlaget anvender arealerne under trækket.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28