Fisk bliver ikke kun fanget. De bliver i høj grad opdrættet i havbrug, hvor flere tusinde ton fisk i løbet af et produktionsår bor i net under havet, fodres, vokser sig store og hives op.

Men der skal fremover ikke åbne nye havbrug i de danske farvande, mener Miljøminister Lea Wermelin. Derudover må de nuværende havbrug ikke udvides.

Havbrugene udleder nemlig så meget kvælstof, fosfor og organisk materiale, at det risikerer at true tilstanden i havmiljøet.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding er enig i den beslutning:

- Det er en fantastisk nyhed for vores havnatur, som er under voldsomt pres. Havet gisper efter luft, og forureningen fra både landbrug og havbrug har i årevis været alt for massiv. Derfor er jeg meget glad for, at miljøministeren nu sætter en stopper for nye havbrug og udvidelser af de eksisterende.

Læs mere om havbrug her

Skriv under for et renere havmiljø i dag

Miljøministerens beslutning om et stop for nye havbrug kommer samtidig med, at Danmarks Naturfredningsforening og tre andre miljøorganisationer kører kampagnen 'Red havet'.

Her kan du skrive under på en redningsplan for havet, der henvender sig til beslutningstagere, hvor et af punkterne er, at vi inden 2027 stopper forurening af havene med miljøfarlige stoffer.

Forurening fra havbrug har desuden været et fokuspunkt i mange år i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs om den brede folkelige opbakning mod nye havbrug ved Djursland

- Det er en stor sejr og en anerkendelse af de folkelige protester, som har været med til at sætte det her på den politiske dagsorden. Det er en sag, vi som forening og vores mange frivillige og lokalafdelinger har kæmpet for i årevis, siger Maria Reumert Gjerding.

Vil satse på salt- og ferskvandbrug

Der findes 19 havbrug i Danmark, som samlet producerer over 11.000 ton fisk årligt. (2014-tal fra Miljøstyrelsen)

Når fiskene fodres, udledes der fosfor, kvælstof og organisk materiale. Det forurener havet omkring og under havbrugene, fordi det samler sig som bundfald og påvirker plante- og dyreliv.

Dertil kommer udledning af antibegroningsmidler (kobber) og medicinrester.

Af de grunde har miljøministeren besluttet at bremse udvidelser af havbrugssektoren og vil i stedet fokusere på at udvikle de mere miljøvenlige og bæredygtige ferskvand- og saltvandsbrug på land.

De er mere miljøvenlige end havbrug, fordi de kan rense deres spildevand for de skadelige stoffer, som altså i markant mindre grad forurener miljøet.

Arbejdet mod havbrug stopper ikke her

Men vi er ikke i mål, påpeger Maria Reumert Gjerding. Der er nemlig stadig 19 havbrug i Danmark, der ifølge den tidligere miljøminister årligt udleder 320 ton kvælstof og 35 ton fosfor.

Tallene er opgjort for årene 2010 til 2014.

- Hvis vi skal genoprette naturen i vores havområder, er det vigtigt med beslutningen om at stoppe for nye havbrug. Men vi bliver også nødt til at have et kritisk blik på de eksisterende havbrug og få igangsat de initiativer i forhold til landbruget, som skal nedbringe forureningen med kvælstof markant. Ellers lykkedes vi aldrig med at genoprette naturen i havet, slutter præsidenten.

Fakta: Det betyder havbrug

  • Havbrug er opdræt af fisk i åbne bure af net ude på havet. Dambrug foregår i produktionsbeholdere eller damme.
  • Der er 19 aktive havbrugsanlæg i Danmark, som typisk opdrætter regnbueørreder.
  • Havbrug udleder kvælstof, fosfor og organisk stof, som stammer fra foderspild og ekskrementer.
  • Alle havbrug skal have både en placeringstilladelse og en miljøgodkendelse.

Derfor er salt-og ferskvandsbrug bedre

De landbaserede saltvandsdambrug har en lang række åbenlyse fordele sammenlignet med netbursanlæggene:

  • Saltvandsdambrug renser i dag, og i stigende grad efterhånden som teknologien udvikles og forfines, sit spildevand for kvælstof, fosfor og organisk stof (BI5) samt medicin og hjælpestoffer.
  • Saltvandsdambrug opsamler foderspild og fiskefækalier i slammet, som kan nyttiggøres til biogas og gødning.