Borgerne kæmper imod at der midt i en galopperende naturkrise tages endnu en bid Københavns sidste vilde natur.

Der er nu udtaget stævning mod de fortsatte byggeaktiviteter på Lærkesletten på Amager Fælled. Det er gruppen Amager Fælleds Venner, der har taget initiativet, som Danmarks Naturfredningsforening helhjertet støtter.

- På trods af, at to nævn har afgjort, at byggeriet på Amager Fælled kan have negativ betydning for naturen og derfor givet deres afgørelse opsættende virkning, fortsætter bygherre sine aktiviteter. Det mener vi ligesom Amager Fælleds Venner, er i strid med loven, og derfor bakker vi op bag deres krav om et fogedforbud mod fortsat anlægsaktivitet, siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har tidligere henvendt sig til Natur & Miljøklagenævnet og Planklagenævnet, der 7. juli meddelte klagerne opsættende virkning, hvilket reelt betyder et byggestop. På trods af afgørelsen fortsatte bygherre Fælledby P/S efter få dages pause og med billigelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune byggeforberedelserne.

Hård kritik

- Vi er mildt sagt forbløffede over, at bygherre sidder klagenævnenes afgørelse overhørig, og vi finder det dybt kritisabelt, at Københavns Kommune ikke som tilsynsmyndighed stopper aktiviteterne, siger Lars Midtiby. Fælledby P/S ejes af PensionDanmark By & det kommunalt ejede Havn og og By.

Lang kamp for naturen

Balladen om den del af Amager Fælled, der kaldes Lærkesletten, er opstået efter området i 2019 ganske opsigtsvækkende blev affredet for at bygge på arealet.

Men netop på Lærkesletten lever den fredede vandsalamander og derfor blev det altså i juli i år besluttet, at indtil påvirkningen af dens levesteder er tilstrækkeligt belyst, skulle arbejdet indstilles.

Stærk folkelig modstand

Samtidig har borgergrupper og Danmarks Naturfredningsforening både nationalt såvel som lokalt kæmpet hårdt mod byggeriet. Støtten til den kamp er betydelig. Således viser en meningsmåling fra Epinion viser, at tre ud af fire københavnere vil stoppe byggeriet på Amager Fælled:

- Verden og Danmark står i en enorm krise for biodiversiteten og akkurat som med klimakrisen, kan vi ikke bare gøre, som vi plejer. Vi kan med rette kræve, at politikerne tænker i nye løsninger og det gælder også politikerne på rådhusene, siger Lars Midtiby.

I et forskningsnotat fra marts i år konkluderer Århus Universitet, at det store byggeri vil få alvorlige konsekvenser for naturen, ikke bare på Lærkesletten, men for naturen på hele Amager Fælled. Rapportens forfattere konkluderer blandt andet, at fremtiden er usikker for især harer, lærker og rådyr.

Arterne dør med alarmerende hastighed. Det skyldes blandt andet byudvikling, der bevirker, at arter som vandsalamandre, lærker og harer mister deres levesteder.
Foto: Tine Gjerløv

Kampen om fælleden

Siden 1990'erne har Danmarks Naturfredningsforening i København og mange flere kæmpet mod kommunens planer om et større byggeri på Amager Fælled. Dengang lykkedes det at få lagt planerne tilbage i skuffen - men tilsyneladende ikke i graven.

For i 2016 dukkede byggeplanerne op igen og kampen om den mere end 5.000 år gamle strandeng, der ligger i den sydøstlige del af Amager Fælled startede igen.

I september 2016 deltog mere end 3.000 mennesker i den første menneskering omkring byggefeltet. Og i forbindelse med kommunalvalget i 2017 gik Enhedslisten, Radikale, Alternativet og SF sammen om at bevare Amager Fælled.

Det førte til, at planerne om at bygge på strandengen blev annulleret for anden gang.

Folketinget ophævede tre fredninger ved tvang

Men freden varede ikke ved ret længe. Ved et budgetforlig i 2018 besluttede Københavns Kommune nemlig at bygge på tre fredede grunde på hhv. Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Fiskerhavnen i Sydhavnen.

Mod alle principper valgte Folketinget derfor i 2019 at affrede de tre grunde ved lov. "Det er dybt forkasteligt, at man på den måde går ind og underminerer beskyttelsen af vores fredede naturområder på grund af kortsigtede økonomiske interesser", sagde DN præsident Maria Reumert Gjerding dengang.

I København endte budgetforliget med en beslutning om at bebygge hhv. Lærkesletten på Amager Fælled, Selinevej Nord på Kalvebod Fælled og Stejlepladsen på Amager Fælled.

På den måde kunne man bebygge et areal på 26,8 ha på fredede områder, mens det oprindelige byggefelt på den gamle strandeng blot var på 18,7 ha.