Arbejdet med at bebygge det tidligere fredede område på Amager Fælled i København skal stoppes med det samme.

Det har Planklagenævnet netop afgjort, fordi Københavns Kommunes byggeplaner muligvis er i strid med EU's naturbeskyttelsesregler.

På området hvor der skal bygges lever den store vandsalamander, som er stærkt beskyttet efter EU's habitatsdirektiv. Nævnet vurderer, at der kan ske »uoprettelig skade« i forhold til de beskyttede arter eller beskyttet natur, hvis byggeriet fortsætter.

»Planklagenævnet lægger ved vurderingen vægt på, om det er overvejende sandsynligt, at der i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse er sket en væsentlig overtrædelse af den lovgivning, som Planklagenævnet påser«, skriver nævnet i afgørelsen.

Klage fra Danmarks Naturfredningsforening

Afgørelsen kommer efter, at Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Amager Fælleds Venner har klaget til nævnet over den mangelfulde naturbeskyttelse i byggeplanerne.

Læs også: Tre ud af fire københavnere vil stoppe byggeriet på Amager Fælled

Biolog i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson er glad og lettet over, at klagenævnet nu har trukket i bremsen.

- Vi synes, at det er en rigtig elendig idé at sælge arvesølvet og bebygge området. Derudover er der spørgsmålet om juraen. Med udgangspunkt i EU's lovgivning har vi peget på, at man har tilsidesat beskyttelsen af nogle såkaldt stærkt beskyttede arter. Og det er det, som nævnet nu vil se nærmere på, siger Bo Håkansson.

Stærkt beskyttede arter

For at beskytte stor vandsalamander planlægger kommunen at indsamle og udsætte de beskyttede vandsalamandere andre steder på Amager Fælled samt at bygge et stendige, der skal holde padderne væk fra byggeområdet.

Læs også: Hjælp os med at forsvare naturen på Amager Fælled

Men kommunen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at de foranstaltninger vil beskytte bestanden af stor vandsalamander. Det er ellers et klokkeklart EU-krav, når der er tale om en beskyttet art.

- Grundlæggende handler det om, at man på forhånd skal sikre sig, at der er nogle alternative levesteder til de her stærkt beskyttede arter. Og det handler hele vores klage om. Det har man faktisk ikke gjort i denne sag, og det holder selvfølgelig ikke, siger Bo Håkansson.

Hvad sker der nu?

Byggeriet på Amager Fælled skal nu stoppes og kan ikke genoptages, før nævnet har truffet en endelig afgørelse i sagen.

Læs også: Knud Erik kæmper stadig for naturen på Amager Fælled

Nævnenes Hus forventer, at klagerne vil kunne færdigbehandles inden udgangen af januar 2022, men skriver samtidig i delafgørelsen, at denne forventning bygger på en gennemsnitsbetragtning, da nogle sager er mere komplicerede end andre.

Vær med til at forsvare naturen

Byggeriet på Amager Fælled:

  • Lærkesletten på Amager Fælled blev fredet i 1992.
  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent.
  • Alligevel besluttede et flertal i Folketinget at ophæve fredningen i 2019, så området kunne sælges til boligbyggeri.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri.

Klagen over Amager Fælled-byggeriet

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57