Det høje forbrug af biomasse i kraftvarmeværker er kortsigtet og skader den grønne omstilling. Derfor bør Danmark skrue ned for biomassen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at biomasse i 2040 skal være helt udfaset fra vores energisystem.

Hvad er bioenergi?

Bioenergi er en fælles betegnelse for biomasse og biogas.

I modsætning til mange andre former for vedvarende energi afhænger bioenergi ikke af sol eller vind, hvilket kan ses som en fordel.

Hvad er biomasse?

Biomasse er alle former for organisk materiale, som dannes ved planters fotosyntese. Det kan være halm fra landbruget, brænde fra skovbrug, træflis eller bionedbrydeligt affald.

Biomasse kan bruges til energiformål, når det omdannes til brændstof for biler, skibe og fly eller brændes af i store kraftvarmeværker som alternativ til kul eller naturgas.

Læs mere om biomasse her

Hvad er biogas?

Biomasse i form af restprodukter fra fødevareproduktionen eller dit madaffald er en god, lokal og forsyningssikker kilde til energiproduktion, når de forgasses i et biogasanlæg.

Da biogas er mere eller mindre genbrug af affaldet, er det derfor sund fornuft at udnytte det. Gassen produceres ved hjælp af biogasanlæg, som omdanner bioaffald, biomasse og husdyrgødning til gas, som herefter bruges til energiproduktion.


Hvad mener vi?

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at:

  • Der udarbejdes en plan for udfasning af fossile brændsler og størstedelen af biomasse fra el- og varmesektoren inden 2040. Træ skal eksempelvis ikke brændes af.
  • At 100 procent af biomassen i el- og varmesektoren er dansk fra 2040. I dag importeres over 90 procent.
  • Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse skal være obligatorisk og strammes, så den reelt sikrer, at lager og optag af CO2 ikke falder. Kun dokumenteret bæredygtig biomasse bør anvendes, herunder fra certificerede skove.

Læs mere om produktion af træ her

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver

Hvad kan du gøre?