Det høje forbrug af biomasse i kraftvarmeværker er kortsigtet og skader den grønne omstilling. Derfor bør Danmark skrue ned for biomassen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at biomasse i 2040 skal være helt udfaset fra vores energisystem.

Hvad er bioenergi?

Bioenergi er en fælles betegnelse for biomasse og biogas.

I modsætning til mange andre former for vedvarende energi afhænger bioenergi ikke af sol eller vind, hvilket kan ses som en fordel.

Hvad er biomasse?

Biomasse er alle former for organisk materiale, som dannes ved planters fotosyntese. Det kan være halm fra landbruget, brænde fra skovbrug eller bionedbrydeligt affald. Biomasse kan bruges til energiformål, når det omdannes til brændstof for biler, skibe og fly eller brændes af i store kraftvarmeværker som alternativ til kul eller naturgas.

Hvad er biogas?

Biomasse i form af restprodukter fra fødevareproduktionen eller dit madaffald er en god, lokal og forsyningssikker kilde til energiproduktion, når de forgasses i et biogasanlæg.

Da biogas er mere eller mindre genbrug af affaldet, er det derfor sund fornuft at udnytte det. Gassen produceres ved hjælp af biogasanlæg, som omdanner bioaffald, biomasse og husdyrgødning til gas, som herefter bruges til energiproduktion.

Biomasse er ikke CO₂-neutral

Uanset hvilken type biomasse, der anvendes, efterlader det et klimaaftryk. Klimaaftrykket afhænger af typen af biomasse, dens anvendelse og genplantning.

Biomasse anses ellers oftest som CO₂-neutral, når man går ud fra, at den CO₂, der er lagret ved plantens vækst, går lige op med den CO₂, der frigives ved afbrænding. Det er imidlertid forkert.

Det, der betyder noget i klimaregnskabet, er det fremtidige genoptag af CO₂ og den tid, der går mellem afbrænding og fremtidig optag. For eksempel: Ved afbrænding af træflis kan der gå op til 200 år, før ny biomasse er vokset op i dets sted og har optaget den CO₂, der blev frigjort ved afbrændingen.

Biomasse bør derfor ikke betragtes som en vedvarende energikilde, men som en fornybar energikilde.

Biomasse er en begrænset ressource

Biomasse er en begrænset ressource blandt andet fordi, at arealer, der understøtter biomassen, er under stort pres. Derfor er det vigtigt at overveje nøje, hvordan biomassen og arealerne kan udnyttes mest optimalt og med respekt for både natur og miljø.

Flere studier viser, at potentialet for biomasse til energiformål er yderst begrænset. Et studiet lavet af World Ressource Institute i 2015 viser blandt andet, at for at imødekomme 20 procent af verdens formodede energiefterspørgsel i 2050 med bioenergi, vil det kræve biomasse svarende til den samlede mængde biomasse der høstes i dag til både fødevarer, foder, energi og materialer.

Selvom brug af biomasse til energi kan have sin berettigelse nogle steder, bringer det os altså langt fra i mål.


Hvad mener vi?

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at:

  • der udarbejdes en udførlig plan for udfasning af fossile brændsler og størstedelen af biomasse fra el- og varmesektoren inden 2040.
  • at 100 procent af biomassen i el- og varmesektoren er dansk fra 2040. I dag importeres over 90 procent.
  • brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse gøres obligatorisk og strammes, så den reelt sikrer, at lager og optag af kulstof ikke falder. Kun dokumenteret bæredygtig biomasse bør anvendes, herunder fra certificerede skove.
alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

Hvad kan du gøre?