Mange mente, at løfterne i den tidligere regerings såkaldte landbrugspakke fra 2015 var for gode til at være sande. Kunne man virkelig give landbruget lov til at bruge mere gødning og gylle, samtidig med at naturen og vandmiljøet ikke ville lide overlast?

Allerede dengang var der stor diskussion om pakken, der endte med at koste tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) jobbet. Og nu efter nogle år, så ser det altså ud til at gå den helt forkerte vej.

De sidste fem år er udledningen af kvælstof steget, og nu viser nye tal fra Aarhus Universitet, at overskuddet af kvælstof i landbruget også fortsætter med at vokse.

Læs mere: Alarmerende stigning i kvælstofudledning

Kvælstof overskud kan forurene luften og vandet

Overskuddet af kvælstof er kvælstof, som ikke bliver opslugt af afgrøder og dyr, men som i stedet bliver tilbage i naturen, hvor det kan forurene både luft, drikkevand og kystvande, åer og søer.

Forskerne bag rapporten skriver, at overskuddet af næringsstoffer som kvælstof og fosfor er ”en god indikator for udviklingen i landbrugets potentielle miljøpåvirkning”.

Ifølge Lisbet Ogstrup, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, så er de nye tal skidt nyt for naturen:

- Et af de helt store problemer for dansk natur er den voldsomme belastning af næringsstoffer. I dag er langt hovedparten af naturen både på land og i vores fjorde og kystvande i meget ringe tilstand, og en central årsag er den voldsomme næringsstofforurening, siger Lisbet Ogstrup.

Kvælstofoverskud er det højeste i ti år

Forskerne beregner overskuddet en gang om året, ved at se på input i form af kunstgødning, og ved at se på output i form af afgrøder og dyr.

Det kvælstof, der bliver tilbage i systemet er i overskud. Sammenholdt med tal fra Danmarks Statistik voksede overskuddet af kvælstof i dansk landbrug i 2017 til 2018 med 16 procent til 307.000 tons.

- Vi kan kun appellere til en ny regering om at få rettet op på de skader, som man lavede med landbrugspakken. Hvis ikke vi handler nu, for at opnå en god økologisk tilstand i vores kystvande og den gunstig bevaringsstatus for vores habitatnatur, sådan som vi er forpligtet i EU, så bliver det bare endnu dyrere på lang sigt, siger Lisbet Ogstrup.

Overskuddet af kvælstof har ellers historisk været faldende frem til midten af nullerne, og nu er det altså begyndt at stige igen.

Forskerne bag rapporten peger selv på landbrugspakken fra 2015 som årsag til stigningen, fordi den har ført til et højere forbrug af kunstgødning.

Den nye opgørelse tager dog ikke højde for, at landmændene kan mindske udvaskningen af næringsstoffer f.eks. ved brug af efterafgrøder til at opsuge kvælstof eller miljøteknologi på stalde til at mindske ammoniakfordampning.

Dårligere vandmiljø og øget luftforurening

De næringsstoffer som bliver tilovers i landbruget vil enten fordampe som ammoniak, der både skader naturens økosystemer ved at tilføre kunstigt meget næring, men også er skadeligt for mennesker i form af luftforurening.

Næringsstofferne kan også udvaskes til vandmiljøet, hvor de havner i drikkevandet som sundhedsskadelig nitrat, eller som kvælstof i vandmiljøet, hvor det kan skabe algeopblomstring og fiskedød i søer, åer og kystvande.

Med landbrugspakken forudsagde ministeriet, at kvælstofudledningen ville falde, men de faktiske målinger har vist, at udledningen i stedet er steget.

Du kan læse den fulde rapport her

Object reference not set to an instance of an object.

Fakta: Landbrugspakken

  • I februar 2016 gjorde den daværende regering det muligt for landbruget at bruge mere kvælstof på markerne.
  • Dengang vurderede Danmarks Naturfredningsforening, at det ville skade naturen og derfor være i strid med EU's regler for miljøbeskyttelse og i øvrigt sætte de sidste 30 års indsats for et rent vandmiljø over styr.
  • Foreningen har klaget over landbrugspakken til EU to gange. Efterfølgende har EU pålagt Danmark at beskytte vandmiljøet bedre bla. ved hjælp af flere efterafgrøder.