Et hold internationale eksperter er nu kommet med deres evaluering af den danske indsats mod kvælstofforurening af havet. Evalueringen blev bestilt efter ønske fra Venstre og landbruget i forbindelse med landbrugsaftalen fra 2021.

Rapporten udgør en del af den såkaldte "second opinion". Det er en slags kontrol af, om der er fejl i modeller og beregningerne af, hvor meget kvælstof der skal fjernes fra havmiljøet.

Og de udenlandske eksperter konkluderer i rapporten, at de danske modeller til at vurdere kvælstof i vores farvande ikke bare er gode – men eksemplariske. Derudover slår de fast, at den danske kvælstofudledning ikke er faldet de sidste 10-15 år, og Danmark derfor får svært ved at leve op til målet i EUs vandrammedirektiv om god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Endelig slår de fast, at udledningen af nærringstoffer fra spildevand ikke har nævneværdig betydning for de danske kystvande, og derfor bør diskussionen om spildevand ikke ændre noget i vandplanerne.

Ifølge Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, så ligger de danske politikere nu, som man har redt.

- Politikerne har sovet i timen og undladt at gribe ind overfor landbrugets forurening med kvælstof, selvom det har været kendt i årtier, at det er nødvendigt. Nu oplever vi konsekvenserne med iltsvind og fiskedød, og der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at handle. Vi skal i gang nu, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Det internationale ekspertpanel er meget tydeligt i sin kritik af de manglende fremskridt. Nu er det op til regeringen og Folketingets partier at vise, at de har forstået alvoren og vil tage ansvar.

Hjælp havet med din underskrift

Fiskene gisper efter ilt i Danmarks hav! Vores fjorde og indre farvande er på kanten af kollaps efter årtier med iltsvind.

Og det på trods af at løsningen er velkendt: Landbruget skal nedbringe sin forurening med kvælstof fra gylle og gødning markant.

Hjælp os med at stoppe iltsvind - kræv handling af politikerne med din underskrift.

Forhaler indsatsen for havet

Langt størstedelen af kvælstofforureningen til danske fjorde og kystvand kommer fra landbrugets alt for intensive dyrkning af markerne.

Alt for meget kvælstof udvaskes, og når der er for meget kvælstof i vandet, vokser der for mange alger. Når algerne dør, synker de til bunden og rådner. Det bruger ilten i vandet, så der opstår iltsvind.

Læs også: Flere partier ønsker akutpakke til havet

Iltsvind er virkelig skidt for fiskene og havmiljøet, og Danmark har her i efteråret oplevet det værste iltsvind i 20 år.

- Hele Second Opinion-processen er et klassisk eksempel på, at det nu er lykkes endnu engang at forhale den danske kvælstofindsats ved at stille spørgsmål ved det faglige grundlag for indsatsen. Det må efterhånden være klart for enhver, at vi spilder dyrebar tid, mens fiskene og planterne bogstavelig talt dør i vores fjorde. Vi kan ikke længere været det bekendt, det må slutte nu, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Danskere i opråb - vi vil have livet tilbage i havet.

Har klaget til EU

Eksperterne skriver i deres rapport, at de ikke tror, at Danmark når at opfylde EU’s krav om renere havmiljø i 2027 og at der ikke er andre virkemidler, der kan erstatte store kvælstofreduktioner. Det er Danmarks Naturfredningsforening helt enig i.

- Det er netop derfor, at vi har valgt at henvende os til EU, fordi den er helt gal her. De danske planer for at reducere kvælstofforureningen fra landbruget er fuldkommen utilstrækkelige, og landbrugsaftalen fra 2021 er et elendigt politisk kompromis, som ifølge vores vurdering ikke synderligt kommer til at reducere kvælstofudledningen til vores vandmiljø. Det er nu også slået fast af de bedste eksperter på området, siger Maria Reumert Gjerding og forsætter:

- Danmark har direkte kurs mod et brud med EUs vandrammedirektiv, hvor vi har forpligtiget os til at genoprette vores økosystemer. Men det kommer ikke til at ske, hvis ikke politikerne laver en ny aftale, der rent faktisk vil komme til at virke, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening sendte i september en henvendelse til EU - sammen med Greenpeace, Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Sportsfiskerforbund - over Danmarks manglende planer for at nedbringe kvælstofforurening fra landbruget.

Er du enig med os i, at politikerne bør gøre mere for at redde livet i havet? Så hjælp os med at kræve politisk handling mod kvælstofforurening og iltsvind ved at skrive under her:

Fakta om ekspert-rapporten:

 • Eksperterne skriver, at de danske modeller til at beregne udledning af kvælstof er ikke bare gode – men eksemplariske.
 • Reduktion af kvælstof er helt afgørende for mindre iltsvind. Eksperterne understreger, at der er brug for at reducere kvælstofudledningen til havet for at mindske problemerne med iltsvind.
 • Danmark når næppe at opfylde EUs vandrammedirektiv om at sikre god økologisk i havmiljøet i 2027.
 • Der er ikke behov for mere viden, men mere vedholdende politik for at nå målene.
 • Rapporten kan findes på Folketingets hjemmeside.

Fakta om DN's høringssvar:

 • DN er stærkt utilfreds med, at der ikke er sket mere for at reducere kvælstofudledningen til havet de seneste mange år.
 • De danske efterslæb skal indhentes så hurtigt som muligt. Ifølge DN er der akut behov for at indhente det forsømte og skride til handling for at reducere kvælstofudledningen.
 • DN opfordrer ekspertpanelet til at skrive endnu klarere i rapporten, at der er behov for at handle hurtigt.
 • DN bakker op om, at reduktion af kvælstofudledningen er langt det vigtigste tiltag for at forbedre havmiljøet.
 • DN opfordrer regeringen og Folketinget til omgående at lave en plan for den nødvendige reduktion af udledningen af kvælstof.
 • Høringssvaret kan læses på DNs hjemmeside.